Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawa (udostępnienie) agregatu prądotwórczego wraz z obsługą energetyczną dla potrzeb organizacji imprez


Ogłoszenie nr 90240 - 2017 z dnia 2017-05-30 r.
 
Gdynia: Dostawa (udostępnienie) agregatu prądotwórczego wraz z obsługą energetyczną dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 65959 - 2017
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. +48586223574, faks +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa (udostępnienie) agregatu prądotwórczego wraz z obsługą energetyczną dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.32.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 31122000-7 agregaty prądotwórcze, 71314100-3 – usługi elektryczne, 09134100-8 - olej napędowy, 09132100-4 - benzyna bezołowiowa. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (udostępnienie) wraz z obsługą energetyczną agregatu prądotwórczego (będącego własnością Wykonawcy lub znajdującego się w jego dysponowaniu na podstawie innego tytułu prawnego), podczas imprez sportowych z cyklu PKO Grand Prix Gdyni organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na terenie Gdyni (zwane dalej Imprezami). 3. Wykonawca na potrzeby realizacji zamówienia zapewni dostawę agregatu prądotwórczego o mocy 60 KVA, we wskazanych terminach i miejscu: 1) 06.05.2017 r. gotowość od godziny 06.00 do godziny 17.00 (łącznie 11 godzin pracy) , na terenie parkingu Gdynia Arenie przy ul. Kazimierza Górskiego, 2) 07.05.2017 r. gotowość od godziny 06.00 do godziny 15.00 (łącznie 9 godzin pracy), na terenie Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego, 3) 09.06.2017 r. gotowość od godziny 12.00 do godziny 04.00 w dniu 10.06.2017 r.(łącznie 16 godzin pracy), na terenie Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego, 4) 11.11.2017 r. gotowość od godziny 06.00 do godziny 18.00 (łącznie 12 godzin pracy), na terenie parkingu przed Akwarium Gdyńskim na Skwerze Kościuszki, 5) 11.11.2017 r. gotowość od godziny 06.00 do godziny 18.00 (łącznie 12 godzin pracy), na terenie Skweru Kościuszki na wysokości cumowania okrętu ORP Błyskawica, 6) 2 dni w lutym 2018 r. gotowość pracy łącznie 12 godzin dziennie, na tym etapie postępowania nie jest znany dokładny termin i miejsce imprezy, termin ten i miejsce zostanie przekazany Wykonawcy po ustaleniu terminarza Imprez sportowych na 2018 rok. 4. Terminy Imprez, a co za tym idzie dostawy i obsługa energetyczna, o których mowa w ust. 3 mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem nie później niż w terminie 1 tygodnia przed planowaną datą imprezy. 5. Zamawiający informuje, iż Imprezy wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z którejkolwiek z dostaw, szczególnie w przypadku gdyby Impreza została odwołana lub gdyby przekazano ją do realizacji innemu Podmiotowi. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia/rezygnacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. O rezygnacji Zamawiający powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym. 6. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z instalacją dostarczonego urządzenia oraz obsługę energetyczną. W związku z tym, iż największy udział wartościowy w nn. zamówieniu mają dostawy, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw. 7. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni w szczególności stałą obsługę, bieżący serwis urządzenia/ń oraz paliwo płynne niezbędne do 16 godzinnej pracy urządzenia. 8. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności: 1) dostarczyć urządzenie/a elektryczne (agregat/y prądotwórcze) niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia, sprawne, dopuszczone do użytkowania, posiadające wszelkie niezbędne dokumenty techniczne w tym potwierdzające zgodność urządzeń z obowiązującymi normami, 2) do zapewnienia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej o parametrach spełniających wymogi Prawa Energetycznego i Polskich Norm Elektrycznych, 3) do wykonania tymczasowego uziemienia agregatu prądotwórczego, wykonania pomiaru uziomu potwierdzonego protokołem przez osobę posiadającą uprawnienia pomiarowe, 4) do zachowania szczególnej ostrożności przy wykonaniu poszczególnych czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 7) zapewnienia ciągłej pracy agregatu (przy założeniu pracy ciągłej do 16 godzin) wraz z obsługą energetyczną podczas trwania Imprez; przez obsługę energetyczną Zamawiający rozumie oddelegowany przez Wykonawcę, zespół składający się minimum z 3 osób/koordynatorów, w tym co najmniej jedna osoba/koordynator musi posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne typu E i D uprawniające do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 KV oraz do eksploatacji zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW, którzy w czasie eksploatacji agregatu/ów w terminie i miejscu wskazanym w ust. 3, zobowiązani będą przebywać na terenie umiejscowienia agregatu/ów, doglądania ich stanu technicznego, usuwania ew. usterek, 8) do demontażu wykonanego wcześniej przez Wykonawcę uziemienia tymczasowego po zakończeniu Imprezy, nie później niż 1 godzinę od zakończenia Imprezy, (zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia potwierdzone zostanie protokołem przez Wykonawcę i Zamawiającego). 9. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty dostawy, transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, rozstawienia i demontażu, 2) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia elektryczne na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń elektrycznych, 3) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace montażowe/demontażowe związane z wykonaniem tymczasowego uziemienia jak i prace związane z umiejscowieniem agregatu/ów w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie montażu/demontażu i umiejscowienia agregatu/ów oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem montażu/demontażu i umiejscowienia; Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia; w przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury; Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę; 4) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymania porządku na terenie montażu/demontażu i umiejscowienia agregatu/ów, 5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym dokumentami technicznymi poszczególnych urządzeń elektrycznych, 6) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 7) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót montażowych/demontażowych i umiejscowienia agregatu, 8) przez cały czas wykonywania zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do kontroli wykonywania przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem zamówienia, 9) wykaz osób upoważnionych do kontaktu w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 10.Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 11. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 15. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 31122000-7
Dodatkowe kody CPV: 71314100-3, 09134100-8, 09132100-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT21259.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Stanisław, Tomasz Boguccy Agencja Artystyczno - Usługowa Bogart s.c.,  ,  ul. Walecznych 11/13,  80-513,  Gdańsk,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 30085,80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30085,80
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59224,50
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 01.06.2017
Data udostępnienia informacji: 01.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.06.2017 15:20 Aktualizacja treści Joanna Szabłowska