Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawa sprzętu/artykułów sportowych na potrzeby GCS

Gdynia: Dostawa sprzętu/artykułów sportowych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.06.2016 r. pod numerem: 92733 - 2016
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88234 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu/artykułów sportowych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 37400000-2 artykuły i sprzęt sportowy, w tym: 37451700-1 piłki do piłki nożnej, 37452200-3 piłki do koszykówki, 37452900-0 piłki do siatkówki, 37452710-1 piłki tenisowe, 37415000-0 sprzęt do lekkoatletyki,37441100-2 bieżnie, 37441600-7 trampoliny, 37453100-9 oszczep. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) fabrycznie nowego, nie używanego, kompletnego sprzętu/artykułów sportowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu. 3. Szczegółowy wykaz rzeczowo - ilościowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru rodzaju i ilości sprzętu/artykułów , o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ. 5. Zamawiający informuje, iż ilości sprzętu/artykułów wskazane w załącznik nr 7 do SIWZ są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości wskazanej w załącznik nr 7 do SIWZ jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 6. Podane w załączniku nr 7 do SIWZ nazwy artykułów i sprzętu sportowego należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować własne artykuły/sprzęt sportowy zgodnie ze swoją ofertą handlową (materiały, kolor) z zastrzeżeniem, że artykuły/sprzęt ten musi być o standardzie, co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych w materiałach przetargowych. 7. Zaoferowany sprzęt sportowy, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę musi być bezpieczny i spełniać wymogi ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 322). 8. Zaoferowany sprzęt sportowy, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę powinien posiadać wymagane przez Zamawiającego atesty lub certyfikaty zgodności z wymogami tj.: a) ITTF (Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt. 27 tj. piłeczki do tenisa stołowego (turniejowe), i pkt. 69 tj. rakietki do tenisa potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, b) FIVB (Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt. 33 (piłki do siatkówki plażowej (turniejowe) i pkt. 39 (siatka do gry w siatkówkę plażową) potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, c) FIVB (Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ pkt. 52 tj. piłki do siatkówki halowej (meczowe), i 53 tj. piłki do siatkówki halowej (treningowe) potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, d) FIBA (Międzynarodowej Federacji Koszykówki) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt. 45, 47 i 49 tj. piłki do koszykówki (meczowa) i pkt. 48 tj. piłki do koszykówki (treningowe) potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, e) CEV (Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt. 51 tj. piłki do siatkówki halowej (meczowe) potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, f) IHF (Międzynarodowej Federacja Piłki Ręcznej) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt. 54 i 56 tj. piłki do piłki ręcznej (meczowe) i w pkt. 55 i 57 - 60 tj. piłki do piłki ręcznej (treningowe) potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, g) FIFA (Międzynarodowej Federacja Piłki Nożnej) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt. 60 i 61 tj. piłki do piłki nożnej (meczowe) i pkt. 63 tj. piłki do futsalu (meczowe) potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, h) IAAF (Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt. 70-72 tj. oszczep i pkt.78 tj. pałeczki sztafetowe potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację, i) IFF (Międzynarodowa Federacja Unihokeja) na sprzęt sportowy wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt. 15 tj. siatki na bramkę do unihokeja i pkt. 67 tj. piłki do unihokeja, potwierdzające, że zostały zaaprobowane przez tą federację. 9. Zaoferowany sprzęt sportowy, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę powinien spełniać wymagane przez Zamawiającego wymogi norm tj.: PN-EN 749:2006 - siatki na bramki do piłki ręcznej, PN-EN 1270:2006 - siatki do koszykówki, PN-EN 748:2013-09- siatki na bramkę do piłki nożnej, PN-EN ISO 20957-1:2014-02 - bieżnia treningowa i poręcze wielofunkcyjne do ćwiczeń oraz trampolina, która musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i certyfikatami, przy uwzględnieniu że trampolina będzie miała zastosowanie/użytkowanie na publicznych placach zabaw, terenach zewnętrznych. 10. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2) przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru ilości produktów, o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ, 3) dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w ciągu siedmiu dni od momentu złożenia zapotrzebowania /zgłoszenie telefonicznie potwierdzone faksem lub mailem/; Wykonawca dostarcza towar w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. pomiędzy 7:30 a 15:30 od poniedziałku do piątku bezpośrednio do: a) Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt. 1 - 5, b) hali Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt. 6 - 11, c) siedziby Zamawiającego przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt. 12 - 85, 4) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach lub wadach w towarze, 5) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie dwóch dni od wpłynięcia reklamacji, /zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone faksem lub mailem/ dostarczyć zastępczą partię towaru wolną od wad w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 7:30 a 15:30 od poniedziałku do piątku; w przypadku zgłoszenia reklamacji w piątek dostawa nastąpi najpóźniej w najbliższy poniedziałek do godziny 15:30, 6) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania i odbioru towaru oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 2 do umowy, 7) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 8) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 9) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć piłki nienapompowane, o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ, 10) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu przy realizacji dostawy trampoliny, o której mowa w załączniku nr 7 do SIWZ pkt. 25 instrukcje użytkowania. 11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar na okres co najmniej 12 miesięcy, liczony od daty dostawy poszczególnych partii artykułów/sprzętu sportowego. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 12 miesięcy (1 rok) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 12. Zamawiający informuje, iż część przedmiotu zamówienia wskazana w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt. 23,24,25 jest współfinansowana z Programu Unii Europejskiej Erasmus + w ramach projektu Move up to be healthy and happy (zwanego dalej Projektem) realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2015-2907/001-001 zawartej pomiędzy Gdyńskim Centrum Sportu - Koordynatorem Projektu oraz Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, działającą na mocy praw nadanych jej przez Komisję Europejską. 13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 14. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 19. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 37.45.17.00-1, 37.45.22.00-3, 37.45.29.00-0, 37.45.27.10-1, 37.41.50.00-0, 37.44.11.00-2, 37.44.16.00-7, 37.45.31.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Część przedmiotu zamówienia wskazana w załączniku nr 7 do SIWZ w pkt. 23,24,25 jest współfinansowana z Programu Unii Europejskiej Erasmus + w ramach projektu Move up to be healthy and happy realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2015-2907/001-001 zawartej pomiędzy Gdyńskim Centrum Sportu - Koordynatorem Projektu oraz Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, działającą na mocy praw nadanych jej przez Komisję Europejską..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Sk-Sport S. Gulina, K.Łuszcz Sp.j., ul. Siemieńskiego 14, 35-203 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 88189,44 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 97817,60
  • Oferta z najniższą ceną: 96489,06 / Oferta z najwyższą ceną: 118549,87
  • Waluta: PLN .
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 17.06.2016
Data udostępnienia informacji: 20.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.06.2016 10:15 Aktualizacja treści Maciej Zaborski