Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawa materiałów promocyjno - reklamowych w postaci winderów/batfanów

Ogłoszenie nr 500011178-N-2018 z dnia 15-01-2018 r.
 
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa materiałów promocyjno - reklamowych w postaci winderów/batfanów dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 624919-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów promocyjno - reklamowych w postaci winderów/batfanów dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.93.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 22462000-6 – materiały reklamowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjno – reklamowych w postaci winderów/batfanów dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć: 1) Winder/Batfan Gdynia Sport - musi spełniać poniższe parametry: a) format: 85cm x400 cm, wykonana zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, b) wykonany z materiału flagowego, gramatura min. 115 g/m2, 100% poliester, c) kształt flagi wykonany zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, d) nadruk oraz kolorystyka zgodnie z księgą identyfikacji wizualnej GCS , e) maszt wykonany z aluminium oraz giętkich prętów z włókna szklanego, f) wbijak, g) gumka z karabińczykiem do napinania flagi, h) ilość – 160 sztuk (wykonanie według 1 projektu). 4. Księga identyfikacji wizualnej GCS, o której jest mowa w ust. 3, zamieszczona jest na stronie Zamawiającego www.gdyniasport.pl, w zakładce: „Dla prasy” jako plik do pobrania: Logo Gdynia Sport. 5. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: a) dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana jednorazowo, nie później niż do dnia 27 grudnia 2017 r., b) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamówienie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego pracy tj. pomiędzy 8.00 a 15.00, w dniach poniedziałek - piątek, a) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, b) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 24 godzin od wpłynięcia reklamacji, /zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone faksem lub mailem/ dostarczyć zastępczą partię towaru wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 08:00 a 15.00 w dniach poniedziałek - piątek, c) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostawy na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, d) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar. 7. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 22462000-6
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 23659.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Ryszard Lampa Nadruk na tkaninach
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. św. Józefa 22
Kod pocztowy: 42-253
Miejscowość: Janowo
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27945.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27945.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44585.04
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 16.01.2018
Data udostępnienia informacji: 16.01.2018