Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 34 w Gdyni

Gdynia: Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 34 w Gdyni

Numer ogłoszenia: 142663 - 2015; data zamieszczenia: 29.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.09.2015 r. pod numerem: 142663 - 2015
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 122839-2015 z dnia 2015-08-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45111000-8- roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45212200-8 - roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych, 45231000-5 - roboty...
Termin składania ofert: 2015-09-02
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122839 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 34 w Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45111000-8- roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45212200-8 - roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych, 45231000-5 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45233000-9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 37451000-4 - sprzęt do sportów uprawianych na boiskach. 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym boisku do piłki nożnej typu klepisko przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Cylkowskiego 5 w Gdyni na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym pod nazwą Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym boisku do piłki nożnej typu klepisko przy Szkole Podstawowej nr 34, ul. Cylkowskiego 5 w dzielnicy Redłowo, opracowanym przez projektantów Bartłomieja Figur i Bartosza Szewczyka (stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 9 i 10 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ), przedmiarem robót (stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ), pozwoleniem na budowę nr RAAIII.6740.243.2014.AP-1007/5 stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ oraz wszelkimi uzgodnieniami dokumentacji projektowej . 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych w postaci demontażu bramek, rozbiórki obrzeży betonowych oraz demontażu obudowy zaworu odprowadzającego wodę ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się w skarpie, 2) zdjęcie warstwy nawierzchni gruntowej do rzędnej umożliwiającej wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, 3) wykonanie wykopów związanych z wykonaniem fundamentów pod bramki, schody terenowe, kablową kanalizację rurową oraz system odwodnienia boiska, 4) budowę boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach w obrzeżach 27mx48m i powierzchni 1296 m2, 5) budowę opaski wokół boiska z brukowej kostki betonowej - 228,2 m2, 6) budowę schodów terenowych, 7) budowę odwodnienia boiska wraz z drenażem, 8) budowę kablowej kanalizacji rurowej pod przyszłe oświetlenie i monitoring - 229,2 mb, 9) dostawę z montażem wyposażenia boiska w postaci: a) dwóch bramek wraz z siatkami o wymiarach 5x2m i głębokości 1,2/1,5m, montowanych w tulejach, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 748:2013, b) tablicy informacyjnej z regulaminem - 1 sztuka, c) kosza na śmieci - 1 sztuka. 4. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 3 pkt. 4 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) zapewniać porównywalność warunków gry na sztucznej nawierzchni z warunkami gry na trawie naturalnej, 4) zapewniać możliwość gry w obuwiu piłkarskim uzbrojonym w kołki, 5) być mocna, wytrzymała i odporna na wyrywanie ze względu na częste jej wykorzystanie, 6) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, w związku z czym trawa syntetyczna jak i granulat gumowy EPDM muszą posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, 7) oferowana nawierzchnia powinna spełniać wymogi użytkowe zgodne z warunkami określonymi przez FIFA Quality Concept for Football Turf Handbook Of The Methods (dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu minimum FIFA 1 STAR (dopuszczalny certyfikat FIFA 2 STAR), ze względu na użytkowanie jej przez między innymi młodzieżowe zespoły piłki nożnej do juniorów starszych włącznie uczestniczące w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, co powinno zostać potwierdzone stosownym aktualnym certyfikatem FIFA 1 STAR (dopuszczalny certyfikat 2 STAR)dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i wynikami badań laboratoryjnych (raport z badań Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzającymi zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA, 8) oferowana nawierzchnia oraz granulat muszą być zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EWG i 2000/21/WE, w tym posiadać badania niezależnego instytutu potwierdzające spełnienie przez oferowaną trawę i granulat wymogów środowiskowych w zakresie maksymalnej zawartości metali ciężkich i substancji szkodliwych, lub inny dokument np. w postaci stosownego oświadczenia, 9) posiadać badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 w postaci certyfikatu lub deklaracji zgodności z aktualną normą, lub aprobaty technicznej ITB lub wyniku badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport, 10) posiadać kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, 11) posiadać autoryzację producenta nawierzchni syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 12) posiadać Certyfikat FIFA 1 STAR lub FIFA 2 STAR dla obiektu, na którym zamontowano już oferowany system nawierzchni (trawa syntetyczna, granulat), 13) posiadać gwarancję producenta trawy syntetycznej na okres minimum 5 lat, 14) posiadać gwarancję producenta granulatu jaki będzie zastosowany w oferowanym systemie na okres minimum 5 lat, potwierdzoną przez producenta trawy syntetycznej, iż zastosowany granulat spełnia jego wymagania jakościowe, 15) spełniać następujące parametry techniczne: a) skład włókna: polietylen (PE) 100%, b) kolor: zielony, c) rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), z symetrycznie wtopionym rdzeniem wzmacniającym lub włókna monofilowe (100%) o przekroju rombu (diamentu) lub soczewki, d) wysokość włókna ponad matę: min. 60 mm, e) grubość włókna: min. 260 mikrometrów, f) ciężar włókna - Dtex: min. 13.000, g) ilość włókna na m2: min. 100.000 włókien/m2, h) wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy (przed starzeniem) - min. 40N, i) przepuszczalność wody dla całego systemu - min. 180 mm/h, j) ciężar całkowity nawierzchni - min. 2.250g/m2, k) wypełnienie składające się z: warstwy piasku - przesiewany, płukany, suchy; warstwy granulatu EPDM z recyklingu kolorze szarym; granulacja, grubości warstw (mm), i waga (kg/m2) zgodnie z kartą techniczną producenta systemu nawierzchni, 16) posiadać dokument/y potwierdzający/ce parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w pkt. 15 lit. d) - j) w postaci między innymi wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, lub ITB lub karty technicznej. 5. W przypadku różnic dotyczących wymaganych parametrów technicznych nawierzchni, pomiędzy dokumentacją techniczną a SIWZ, obowiązują postanowienia SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji zamówienia do wykonania badań niezależnego instytutu potwierdzających, że dostarczona na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia trawa i granulat spełniają wymogi środowiskowe w zakresie maksymalnej zawartości metali ciężkich i substancji szkodliwych, zgodnie z wytycznymi PZH. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć ww. badania próbek wraz z dokumentacją odbiorową niezbędną do przeprowadzenia odbioru końcowego robót. W przypadku uzyskania przez badane próbki wyniku świadczącego o niespełnieniu wymogów środowiskowych w zakresie maksymalnej zawartości metali ciężkich i substancji szkodliwych Zamawiający nie dokona odbioru końcowego robót do czasu wymiany przez Wykonawcę produktu szkodliwego na produkt spełniający wymogi środowiskowe w zakresie maksymalnej zawartości metali ciężkich i substancji szkodliwych. Do wymienionego produktu stosuje się odpowiednio przepisy ust. 6. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiącą odpowiednio załącznik nr 9 - 11 do SIWZ. 8. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 9. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren budowy po podpisania umowy w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia Wykonawcy gotowości do rozpoczęcia robót budowlanych. Wykonawca przy podpisaniu umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu harmonogram prac. 10. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 11. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 12. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 13. Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na terenie budowy. 14. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 15. Wykonawca w związku z tym, iż termin realizacji przedmiotu zamówienia w części przypada na okres jesień 2015 roku zobowiązany jest do przygotowania terenu placu budowy w taki sposób by możliwe było wykonywanie prac w niesprzyjających warunkach pogodowych w tym przy temperaturze poniżej 0 stopni C. 16. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 17. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 18. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót. 19. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 20. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 21. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 22. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 23 i 24. 23. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym. 24. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) dokumentację powykonawczą, 3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 5) dokumenty, o których mowa w ust. 4, 6) szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, 7) wszelkie niezbędne pomiary, dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, 8) badania niezależnego instytutu potwierdzające, że dostarczona na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia trawa i granulat spełniają wymogi środowiskowe w zakresie maksymalnej zawartości metali ciężkich i substancji szkodliwych. 25. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 40 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót. 26. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 27. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 5 lat licząc od daty odbioru końcowego całości robót budowlanych (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach); w przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 60 miesięcy (5 lat) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 28. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 29. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. Szczegółowe postanowienia dotyczące udziału w postępowaniu podwykonawców opisane zostały w Rozdziale 23. 30. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 31. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.21.22.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9, 37.45.10.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Jerzy Zieleniewski EUROSTEPART Nawierzchnie Bezpieczne, ul.Przemysłowa 20, 84-200 Wejherowo, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 573189,44 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 432356,57
·         Oferta z najniższą ceną: 432356,57 / Oferta z najwyższą ceną: 562550,34
·         Waluta: PLN .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 29.09.2015
Data udostępnienia informacji: 29.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2015 15:19 Dodanie informacji Maciej Zaborski