Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę boiska do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Specjalnych nr 17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Gdynia: Budowa boiska do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Specjalnych nr 17
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.10.2013 r. pod numerem: 411258 - 2013
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 160601-2013 z dnia 2013-08-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1.Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45212200-8 - roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych, 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,...
Termin składania ofert: 2013-08-27
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 160601 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Specjalnych nr 17.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45212200-8 - roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych, 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, 45233200-1 - roboty w zakresie różnych nawierzchni. 2.Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku do koszykówki o nawierzchni asfaltowej przy Zespole Szkół Specjalnych nr 17 na podstawie i zgodnie z projektem budowlano wykonawczym pod nazwą Budowa boiska do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku do koszykówki o nawierzchni asfaltowej przy Zespole Szkół Specjalnych nr 17, opracowanym przez projektanta Mirosława Frąszczak, (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ), przedmiarem robót (stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ). 3.Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1)wykonanie robót rozbiórkowych, 2)sfrezowanie wybrzuszenia istniejącej nawierzchni asfaltowej, 3)wykonanie jednowarstwowej wylewki wyrównawczej z betonu asfaltowego o grubości minimalnej 40 i średniej 60 mm z uzyskaniem projektowanego ukształtowania podłoża pod warstwy nawierzchni syntetycznej, 4)wykonanie obrzeży betonowych boiska o wymiarach 60x250mm z nakładkami elastycznymi o wymiarach 80x40mm w kolorze ceglastym, posadowionych na ławie z oporem wylanej z betonu C12/15, 5)wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej złożonej z dwóch warstw o grubości po 7 mm każda: a) nośnej elastycznej warstwy podkładowej SBR czarnej, b) użytkowej warstwy wierzchniej EPDM w kolorze ceglastym, 6) wykonanie linii metodą wklejania lub malowania natryskowego, dla boiska do koszykówki białe, dla boiska do siatkówki niebieskie, 7)wykonanie loga Gdynia Sport w kole środkowym boiska; Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport, 8)przywrócenie otworów Ø 160mm dla osadzenia słupków do siatkówki, 9)dostawę i montaż wyposażenia sportowego do gry w siatkówkę w postaci: a)dwóch słupków aluminiowych montowanych w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i z mechanizmem naciągowym, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1271:2006, b)siatki sezonowej - 2 zestawy, c)dostawę zaślepek otworów do montażu słupków, 10)dostawę i montaż osłon elastycznych na istniejące metalowe słupy podtrzymujące tablice i kosze, 11)dostawę i montaż wyposażenia sportowego do gry w piłkę nożną w postaci dwóch bramek aluminiowych o wymiarach 3x2 m, montowanego w tulejach, z siatkami kolorowymi, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 748:2006, 12)odtworzenie trawnika wokół boiska i uporządkowanie terenu. 4.Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 3 pkt. 5 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1)zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2)zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3)być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4)mieć jednolity kolor - ceglany (czerwony), 5) posiadać badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008 w postaci certyfikatu lub aprobaty technicznej ITB lub rekomendacji technicznej ITB, lub wyniku badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport, 6)posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, 7)posiadać atest PZH, (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 8)posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 9)spełniać wszystkie parametry techniczne opisane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ, w tym między innymi: a)wytrzymałość na rozciąganie (MPa) większe lub równe 0,70, b)wytrzymałość na rozdzieranie (N) większe lub równe 100, c)ścieralność (mm) mniejsze lub równe 0,13, d)przyczepność do podkładu (MPa) betonowego większe lub równe 0,6, asfaltobetonowego większe lub równe 0,5, z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU większe lub równe 0,5, 10)posiadać dokument/y potwierdzający/ce parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w pkt. 9 lit. a)-d) w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja techniczna stanowiącą odpowiednio załącznik nr 9 - 10 do SIWZ. 6.W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 7.Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. 8.Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 9.Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 10.Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 11.Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. 12.Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 13.Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 14.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 15.Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót. 16.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 17.Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 18.Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 19.Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 20 i 21. 20.Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym. 21.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1)pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2)dokumentację powykonawczą, 3)dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4)certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 5)dokumenty, o których mowa w ust. 4, 6)wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: geodezyjny powykonawczy, 7)dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów. 22.Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 23.Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 24.Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 25.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 26.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.11.00.00-1, 45.23.32.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Łukasz Konkel prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Konkel Łukasz P.H.U. Auto-Max, Cieszenie 7D, 83-334 Miechucino, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 159278,39 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 86104,00
·         Oferta z najniższą ceną: 86104,00 / Oferta z najwyższą ceną: 146848,01
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 09.10.2013
Data udostępnienia informacji: 09.10.2013
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.10.2013 15:17 Dodanie informacji Maciej Zaborski