Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawę barierek wolnostojących dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Gdynia: Dostawa barierek wolnostojących dla potrzeb Gdyńskiego Centrum SportuOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.12.2015 r. pod numerem: 188107 - 2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 170585 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa barierek wolnostojących dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 34928110-2 - bariery drogowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie czterystu (400) sztuk barierek wolnostojących na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy opis barierek: 1) elementy barierki: podstawa/nogi, barierka właściwa i element łączący z kolejną barierką, 2) konstrukcja: barierka tworzy jednolitą konstrukcję tj. barierka nie może być złożona z części, 3) materiał: stal ocynkowana, Zamawiający nie dopuszcza innego tworzywa, 4) wszystkie dostarczone barierki mają być w jednolitym i tym samym kolorze, 5) wszystkie dostarczone barierki mają być tego samego typu i rozmiaru, 6) szerokość jednej barierki: liczona bez elementów łączących z kolejną barierkę wynosi minimum 200 cm, ale nie więcej niż 300 cm, 7) wysokość jednej barierki: wynosi minimum 100 cm ale nie więcej niż 150 cm, 8) szerokość podstawy/nóg barierki: nie może być większa niż 50 cm, jednocześnie odległość od krawędzi podstawy/nogi do powierzchni bocznej barierki właściwej nie może być większa niż 35 cm, jednocześnie długość ewentualnej podstawy barierki nie może być dłuższa niż szerokość barierki, 9) wypełnienie części właściwej barierki: żebrowane bez wypełnienia pełnego; dostosowane do ustawiania ich przy wietrze, stabilne i odporne na przewracanie przez wiatr boczny, 10) grubość poszczególnych żeberek: wynosi od 1,5 cm do 2 cm, a odległość pomiędzy żeberkami wynosi od 12 cm do 15 cm, 11) w górnej części barierki wystarczająca ilość miejsca pomiędzy żeberkami aby umożliwić zawieszenie na barierkach banerów reklamowych z rozstawem oczek montażowych 40 cm - 60 cm, 12) barierki po połączeniu mają mieć możliwość ustawienia względem siebie pod kątem 90-120 stopni, 13) odległość wyznaczana przez system połączenia dwóch barierek wynosi od 5 cm do 10 cm, 14) odstęp pomiędzy podłożem a dolną krawędzią barierki właściwej wynosi maksymalnie 28 cm. 4. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie 5 dni od złożenia zamówienia /zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ i dostarczyć zamówienie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 08.00 a 15.00; w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania w piątek dostawa nastąpi najpóźniej w najbliższą środę do godziny 15:00, 2) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 3) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 48 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 08.00 a 15.00 od poniedziałku do piątku; w przypadku zgłoszenia reklamacji w piątek dostawa nastąpi najpóźniej w najbliższy poniedziałek do godziny 15:00, 4) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 5) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 6) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania i odbioru towaru oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 5. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 6. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 8. Wykonawca udziela rocznej gwarancji i rękojmi za wady na sprzedany towar. Termin liczony jest od daty odbioru towaru. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.81.10-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Michał Kokoszyński, Robert Garncarz SALVADA s.c., ul. Przecław 81A/4, 72-005 Przecław, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 78228,00
  • Oferta z najniższą ceną: 78228,00 / Oferta z najwyższą ceną: 99800,00
  • Waluta: PLN .
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 22.12.2015
Data udostępnienia informacji: 22.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.12.2015 12:26 Dodanie informacji Maciej Zaborski