Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gdynia: Zapewnienie zasilania energetycznego wraz z obsługą dla potrzeb imprezy Red Bull Air Race GdyniaOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer ogłoszenia: 258171 - 2014; data zamieszczenia: 15.12.2014
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie zasilania energetycznego wraz z obsługą dla potrzeb imprezy Red Bull Air Race Gdynia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonawca na potrzeby realizacji zamówienia zapewni zasilanie energetyczne dla potrzeb terenu Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo o następujących minimalnych parametrach: 1) zapewnienie zasilania energetycznego o mocy 1 x 60 KVA realizowanego za pomocą agregatu prądotwórczego - w ilości 1 sztuki; gotowość od godziny 08.00 dnia 25.07.2014 r. do godziny 22.00 dnia 31.07.2014 r. (łącznie 7 dni). 2) zapewnienie najazdów kablowych - w ilości 100 sztuk; od godziny 08.00 dnia 25.07.2014 r. do godziny 22.00 dnia 31.07.2014 r. (łącznie 7 dni)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.41.00-3, 31.12.20.00-0, 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Unigreg Energia Sp. z o.o., ul. Kulczyńskiego 7/94, 02-777 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 20000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 20000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20000,00
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - zamówienie może być świadczone przez jednego wykonawcę w związku z udzieleniem w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w 03 lipca 2014 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zapewnienie zasilania energetycznego wraz z obsługą dla potrzeb imprezy Red Bull Air Race Gdynia Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.06.2014 roku pod pozycją 132779-2014, usługi uzupełniające w wysokości 50% zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego stanowi wartość 200.000,00 PLN, w Euro 47.338,40. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu, zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia. Niniejsze zamówienie dotyczy zapewnienie zasilania energetycznego wraz z obsługą dla potrzeb imprezy Red Bull Air Race Gdynia i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 15.12.2014
Data udostępnienia informacji: 30.12.2014
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2014 14:17 Dodanie informacji Maciej Zaborski