Ogłoszenie o udzieleniu zamóweinia na Dostawę medali odlewanych dla potrzeb GCS w roku 2018

Ogłoszenie nr 500041788-N-2018 z dnia 26-02-2018 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 504150-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2018
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 39298700-4 – trofea. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa medali odlewanych wraz z tasiemką (nawleczoną na medal i zszytą w dolnej części (nad medalem), uniemożliwiając obracanie się medalu), wykonanych zgodnie z wytycznymi i w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć medale odlewane na imprezy tj.: 1) Bieg Urodzinowy w ilości 9.100 sztuk w tym: a) Bieg na 10 km - 6 000 szt. b) Marsz Nordic Walking - 600 szt. c) Biegi Młodzieżowe – 1500 szt. d) Bieg Malucha - 1000 szt. 2) Bieg Europejski w ilości 8.300 sztuk w tym: a) Bieg na 10 km - 5 000 szt. b) Marsz Nordic Walking – 600 szt. c) Biegi Młodzieżowe - 1500 szt. d) Bieg Malucha - 1200 szt. 3) Bieg Świętojański w ilości 6.500 sztuk w tym: a) Bieg na 10 km - 6000 szt. b) Marsz Nordic Walking – 500 szt. 4) Bieg Niepodległości w ilości 11.300 sztuk w tym: a) Bieg na 10 km - 7000 szt. b) Marsz Nordic Walking - 800 szt. c) Biegi Młodzieżowe -2000 szt. d) Bieg Malucha - 1500 szt. 5) MTB Gdynia Maraton w ilości 1.400 sztuk w tym: a) Open - 800 szt. b) Dzieci – 600 szt. 6) dodatkowe zamówienie w ilości 400 sztuk medali wskazanych w ust. 6. 4. Medale odlewane o konstrukcji dwuelementowej (oba elementy nasuwane na siebie) o których mowa w ust. 3 pkt. 1, lit. a) - c), pkt. 2 lit. a) -c), pkt. 3 lit. a) i b) oraz pkt. 4 lit. a) - c) muszą spełniać poniższe parametry: 1) element pierwszy (plakieta): a) plakieta o wymiarach 87 mm (wys.) x 35 mm (szer. ) x 3 mm (gr.); (+/- 1 mm), w kolorze srebrnym, b) wykończenie polerowane i błyszczące, 2) element drugi (symbol budynku): a) symbol budynku o wymiarach 18 mm (wys.) x 40 mm (szer.) x 18mm (gr.); (+/-1mm), b) powierzchnia matowa, c) w kolorze złotym dla biegów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. a), pkt. 2 lit. a), pkt. 3 lit. a) oraz pkt. 4 lit. a), d) w kolorze srebrnym dla biegów i marszów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. b) i c), pkt. 2 lit. b) i c), pkt. 3 lit. b) oraz pkt. 4 lit. b) i c). Oba elementy to odlew cynkowy wykonany w technologii wysokociśnieniowej z formy stalowej, pokrycie galwaniczne: w kolorze zgodnym z projektem (złoty lub srebrny). Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania danego koloru w jednej kolorystyce w ramach całego zamówienia, kształt – zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego. Element drugi (symbol budynku) musi być nasuwany na element pierwszy (plakietę) oraz blokowany i pozycjonowany przez tasiemkę. 5. Medale odlewane o konstrukcji dwuelementowej (oba elementy klejone do siebie) o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. d), pkt. 2 lit. d) oraz pkt. 4 lit. d) muszą spełniać poniższe parametry: 1) element pierwszy (plakieta): a) plakieta o wymiarach 90 mm (wys.) x 45 mm (szer. ) x 3,5 mm (gr.); (+/- 1 mm), b) pokrycie galwaniczne w kolorze srebrnym. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania danego koloru w jednej kolorystyce w ramach całego zamówienia, c) odlew cynkowy wykonany w technologii wysokociśnieniowej z formy stalowej, d) wykończenie polerowane i błyszczące. 2) element drugi (symbol jednostki pływającej) drewniany: a) symbol jednostki pływającej jest klejony do powierzchni elementu pierwszego (plakiety), b) składa się z 2 klejonych do siebie warstw wyciętej i grawerowanej sklejki brzozowej klasy 1/1 o gr. 2mm każda, c) wymiary maksymalne to 55 mm (szer.) x70 mm (wys.); (+/- 1 mm). Kształt zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego. Sposób klejenia elementów ze sobą musi być wykonany w sposób uniemożliwiający oderwanie elementów od siebie. 6. Medale odlewane o których mowa w ust. 3 pkt. 5 i 6 muszą spełniać poniższe parametry: a) waga – 80 gr. (+/- 5 gr.), b) odlew cynkowy wykonany w technologii wysokociśnieniowej z formy stalowej, c) pokrycie galwaniczne: złoty, srebrny lub brązowy, d) kształt – zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego, e) Zamawiający przewiduję różne elementy powierzchni medali tj. matowa, błyszcząca, f) medale wykonywane będą według wytycznych przedstawionych przez Zamawiającego, 7. Tasiemki do wszystkich zamówionych medali muszą spełniać poniższe parametry: a) szerokość: 2,5 cm (+/- 1 mm), b) łączna długości 90 cm, c) taśma ma być nie klejona tylko zszywana uniemożliwiająca przesuwanie się medalu po tasiemce, d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia odrębnym tasiemek do każdego medalu w poszczególnych biegach. Tasiemki do medali będą zamawiane w różnych kolorach, z możliwością wykonania nadruku i logotypów wskazanych przez Zamawiającego. 7. Zamawiający w załączniku nr 9 do SIWZ wskazał przykładowy wzór (projekt) tasiemki do medali opisanych w ust. 3, co nie oznacza, że w ramach przedmiotu zamówienia będzie realizował ten przykładowy wzór tasiemki. 8. Medale na imprezę Bieg Urodzinowy o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. a-c wykonane będą według wizualizacji (projektu) stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 9. Wizualizacje (projekty) medali na imprezy o których mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. a-c, pkt. 3 lit. a-b, pkt. 4 lit. a-c będą różnić się treścią na elemencie pierwszym (plakieta) oraz kształtem elementu drugiego (symbol budynku). 10. Medale na imprezę Bieg Urodzinowy o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. d wykonane będą według wizualizacji (projektu) stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 11. Wizualizacje (projekty) medali na imprezy o których mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. d i ust. 4 lit. d będą różnić się treścią na elemencie pierwszym (plakieta) oraz kształtem elementu drugiego drewnianego (symbol jednostki pływającej). 12. Medale o których mowa w ust. 6 będą zamawiane w różnych kształtach np. okrągłe, kwadratowe, 3D, przedstawiające różne formy. W ramach jednego zamówienia (projektu) medale będą w różnych kolorach (srebrny, złoty). 13. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 18 projektów (matryc) w ramach realizacji umowy, w której łączne zamówienie szacuje się, że będzie wynosić 37 000 sztuk medali. 14. Zamawiający informuje, iż ilość medali oraz ilość projektu (matryc) jest ilością szacowaną (przewidywaną przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 15. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2) planowane zamówienia składane przez Zamawiającego oraz ich termin dostaw będą realizowane do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 8.00 a 15.00 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt) dotyczące imprez tj.: a) Bieg Urodzinowy – termin dostawy do dnia 12.02.2018 r. Przekazanie ostatecznych projektów nastąpi w dniu podpisania umowy, b) Bieg Europejski – złożenie zapotrzebowania przez Zamawiającego do dnia 02.05.2018 r. i termin dostawy do dnia 07.05.2018 r. Przekazanie ostatecznych projektów nastąpi najpóźniej 2 miesiące przed terminem dostawy, c) Bieg Świętojański – złożenie zapotrzebowania przez Zamawiającego do dnia 12.06.2018 r. i termin dostawy do dnia 18.06.2018 r. Przekazanie ostatecznych projektów nastąpi najpóźniej 2 miesiące przed terminem dostawy, d) Bieg Niepodległości – złożenie zapotrzebowania przez Zamawiającego do dnia 30.10.2018 r. i termin dostawy do dnia 05.11.2018 r. Przekazanie ostatecznych projektów nastąpi najpóźniej 2 miesiące przed terminem dostawy, e) MTB Gdynia Maraton - złożenie zapotrzebowania przez Zamawiającego do dnia 28.08.2018 r. i termin dostawy do dnia 03.09.2018 r. Przekazanie ostatecznych projektów nastąpi najpóźniej 2 miesiące przed terminem dostawy, f) dodatkowe zamówienia wskazane w ust. 3 pkt. 6 realizowane będą w ciągu 14 dni od momentu złożenia mailem zapotrzebowania wraz z wytycznymi w wersji graficznej. 3) Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy link do strony z zapisami do poszczególnych imprez, co pozwoli na bieżąco Wykonawcy śledzić ilość zapisanych osób, 4) Wykonawca zobowiązany jest przed realizacją dostawy uzgodnić z Zamawiającym prototyp medalu (z wyłączeniem zamówienia dodatkowego na wzór medali wcześniej wykonanych), 5) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub/i ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 6) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 4 dni od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą wolną od wad partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 8.00 a 15.00 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt), 7) Wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 8) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 9) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 10) w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wykonanie dodatkowej ilości medali już wykonanych w ramach nn. zamówienia, termin dostawy przedmiotu zamówienia realizowany będzie w ciągu jednego tygodnia od momentu złożenia mailem zapotrzebowania. 16. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar licząc od dostawy danej partii medali. 17. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 21. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 22. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39298700-4
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 274480.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Wiesław Kulej Odlewnoctwo Export-Import
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Korczaka 46
Kod pocztowy: 42-100
Miejscowość: Kłobuck
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 354978.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 354978.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 354978.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 26.02.2018
Data udostępnienia informacji: 26.02.2018