Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Promocja Gminy Miasta Gdynia podczas półmaratonu w Gdyni

Ogłoszenie nr 36407 - 2017 z dnia 2017-03-03 r.
 
Gdynia: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas półmaratonu w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 377030-2016
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 377062-2016
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. +48586223574, faks +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas półmaratonu w Gdyni
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.84.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 - 5 - usługi w zakresie promocji. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia imprezy półmaratonu (zwanej dalej „Imprezą"), organizowanej przez Zleceniobiorcę w pierwszym kwartale roku 2017 na terenie Gdyni (zwanym dalej „Terenem Imprezy"). 3. Charakterystyka Imprezy: Impreza ma trwać co najmniej 2 dni, w skład Imprezy mają wchodzić biegi przynajmniej w 3 formułach (półmaratonu, sztafet, biegów dziecięcych i młodzieżowych), Impreza musi być na co najmniej 2000 zawodników łącznie, a trasa musi przebiegać przez centrum miasta Gdyni ze startem na Skwerze Kościuszki i przebiegać między innymi ulicą Świętojańską. 4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają w szczególności na: 1) przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Imprezy i umieszczaniu nazwy „Gdynia" w nazwie Imprezy, 2) umieszczeniu logo „Gdynia sport" (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni") lub nazwy „Gdynia" w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: ulotki, plakaty, teczki prasowe, zaproszenia oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą, 3) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na dyplomach, które zostaną wręczone uczestnikom Imprezy, 4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na symbolicznych czekach, które zostaną wręczone zwycięzcom Imprezy, 5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na wręczanym uczestnikom Imprezy w pakietach startowych gadżecie w postaci plecaka o pojemności do 10 litrów, 6) umieszczenie logo Miasta Gdyni na koszulkach wolontariuszy Imprezy, 7) umieszczenie logo Miasta Gdyni na ściankach konferencyjnych wykorzystywanych w związku z promocją Imprezy, 8) umieszczenia 8 szt. standów typu roll-up z logo Miasta Gdynia w biurze zawodów Imprezy mieszczącym się w hali sportowej na terenie Gdyni, 9) umieszczenie logo Miasta Gdyni na min. 15 szt. bannerów (standard dla pojedynczego banera: 2m x 1m (dł. x wys.)) wyprodukowanych przez Wykonawcę rozmieszczonych w strefie startu, mety oraz strefie zmian na Terenie Imprezy, 10) montażu i demontażu banerów reklamowych Miasta Gdynia dostarczonych przez Miasto Gdynia podczas Imprezy w ilości nie mniejszej niż 20 szt. (standard dla pojedynczego banera: 2m x 1m (dł. x wys.), 11) montażu i demontażu balonów reklamowych z logo Miasta Gdyni podczas Imprezy w strefie startu, mety (w odległości nie większej niż 30 m od bramy), przed wejściem do biura zawodów oraz na terenie miasteczka biegowego w maksymalnej ilości 4 szt., 12) montażu i demontażu bram pneumatycznych z logo Miasta Gdynia podczas Imprezy na Terenie Imprezy w maksymalnej ilości 1 szt., 13) umieszczenie logo Miasta Gdyni w reklamach prasowych drukowanych w związku z promocją Imprezy, 14) umieszczeniu materiału reklamowego Miasta Gdyni (dwie strony A5) w race - booku wręczonym uczestnikom Imprezy, 15) zamieszczeniu min. 200 szt. plakatów reklamujących Imprezę (wraz z umieszczonym na nich logo Miasta Gdyni) w środkach komunikacji miejskiej w Gdyni, 16) umieszczeniu logo Miasta Gdynia na 70 flagach, które zostaną rozwieszone przy ulicy Świętojańskiej w Gdyni, podczas trwania Imprezy, 17) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na oficjalnej stronie internetowej Imprezy od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Imprezy, 18) umieszczeniu logo Miasta Gdyni oraz postów dotyczących Imprezy na oficjalnym funpage'u Imprezy na facebook'u, od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Imprezy, 19) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w newsletterze wysyłanym do biegaczy z bazy (co najmniej 30 tys. kont adresowych) adresowej Wykonawcy, 20) umieszczeniu logo Miasta Gdyni lub nazwy „Gdynia" w kampanii banerowej na portalu www.maratonypolskie.pl zapowiadającej Imprezę, która będzie emitowana od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Imprezy, 21) wyznaczenie miastu Gdynia placu o wymiarach 5m x 5m pod namiot na terenie Imprezy, usytuowanego na Skwerze Kościuszki w okolicach startu i mety Biegu Głównego w czasie trwania Imprezy, 22) zapewnieniu Miastu Gdynia miejsca na własną ekspozycję przestrzenną (stoisko) na terenie hali Gdynia Arena o łącznych wymiarach 9 mkw., podczas EXPO Imprezy, która odbędzie się w trakcie trwania Imprezy, 23) zagwarantowanie przedstawicielowi Miasta Gdyni prawa wręczania nagród zwycięzcom Imprezy wraz z przedstawicielami Zamawiającego, 24) zagwarantowanie przedstawicielowi Miasta Gdyni prawa wystąpienia podczas konferencji prasowej zapowiadającej Imprezę, 25) przeprowadzenie wywiadu z przedstawicielem Miasta Gdynia w ramach transmisji online (streaming) z Imprezy w dniu jej zakończenia, 26) przekazaniu Zamawiającemu fotorelacji z każdego dnia trwania Imprezy, stanowiącej nie mniej niż 10 zdjęć/dzień, o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl, nie później niż 36 godzin od zakończenia Imprezy. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań. 27) zamieszczeniu w komunikatach zapowiadających Imprezę oraz w relacjach z Imprezy, w ogólnopolskich mediach informacji, iż Impreza wspierana jest przez Miasto Gdynia, 28) umożliwieniu ekspozycji innych materiałów reklamowych oraz rozprowadzaniu materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Imprezy, 29) umieszczenie materiałów promocyjnych dostarczonych przez Miasto Gdynia w pakietach startowych zawodników, 30) przekazania Miastu Gdynia puli pakietów startowych na Imprezę do dowolnego wykorzystania: a) 30 szt. pakietów na Półmaraton (Bieg Główny Imprezy), b) 5 szt. pakietów na Sztafetę Półmaratońską, b) 10 szt. pakietów na Biegi Dziecięce i Młodzieżowe, 31) przekazanie Miastu Gdynia 10 dwuosobowych zaproszeń VIP do dowolnego wykorzystania. 5. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają w szczególności na: 1) umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni (Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim, Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim, Nocny Bieg Świętojański z Bankiem Polskim, Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim) oraz MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami") organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na oficjalnej stronie internetowej Imprezy, w okresie obowiązywania umowy, 2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Imprezy, w okresie obowiązywania umowy, 3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na oficjalnej stronie internetowej Imprezy, w okresie obowiązywania umowy, 4) umieszczeniu informacji promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w newsletterze rozsyłanym przez Wykonawcę, 5) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na oficjalnej stronie internetowej Imprezy, w okresie obowiązywania umowy, 6) umożliwienie Zamawiającemu, po uprzednim każdorazowym uzyskaniu zgody od właściciela praw telewizyjnych, nagrywania Imprezy, na potrzeby własne. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 10. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. 11. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT186992.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Sport Evolution Pawelec i spółka Spółka jawna,  ,  ul. Zimowa 31A/28,  05-515,  Nowa Iwiczna,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 200000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 200000.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 200000.00
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie
   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 03.03.2017
Data udostępnienia informacji: 03.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2017 13:35 Dodanie informacji Maciej Zaborski