Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2023

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2023
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 20232.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90fce147-6b2f-11ed-aea3-5a7c432eaced
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00515308
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026903/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.6 Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów GCS
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457128/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.46.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:
1) odbiorze i wywozie odpadów komunalnych z:
a) obiektów sportowo - rekreacyjnych i biurowych Gdyńskiego Centrum Sportu położonych w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5,
b) Stadionu Miejskiego położonego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5,
c) Hali Gdynia Arena położonej w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 8,
d) Narodowego Stadionu Rugby położonego w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 10,
e) Ośrodka Hipoterapii położonego w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 4,
f) morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia położonej w Gdyni przy Alei Jana Pawła II 13A,
g) obiektu sportowego położonego w Gdyni przy ul. Nauczycielskiej 9,
2) na odbiorze i unieszkodliwianiu nieczystości ciekłych (szamba) z:
a) obiektu sportowego położonego w Gdyni przy ul. Nauczycielskiej 9,
b) Ośrodka Hipoterapii położonego w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 4.
4.5.3.) Główny kod CPV: 90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 323960,04 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 397315,80 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 323960,04 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRSP "SANIPOR" Sp. z o. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190560289
7.3.4) Miejscowość: Gdynia
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 323960,04 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 24.11.2022
Data udostępnienia informacji: 24.11.2022
Ostatnia aktualizacja: 27.12.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.12.2022 09:37 Aktualizacja treści Tomasz Klein