Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2021

Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.54.2020


Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2021”.

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

1.    Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikająca z art.24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „Cena brutto” 60%, kryterium „Poziom emisji spalin samochodów określony normą EURO” 20%, „Jakości kontenera/ów o pojemności 7 m3 dla wskazanej lokalizacji” 20%)

3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez  Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno –  Porządkowych SANIPOR Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni (81-300) przy ulicy Sportowej 8 . Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    Cena brutto 60% = 51,74 punktów;
2)    Poziom emisji spalin samochodów określony normą EURO 20% = 20 punktów
3)    Jakości kontenera/ów o pojemności 7 m3 dla wskazanej lokalizacji 20% = 20 punktów.
łączna punktacja oceny oferty = 91,74 punktów. Cena oferty brutto wynosi 315 518,76 zł.

4.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 16 grudnia 2020 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 19.11.2020
Data udostępnienia informacji: 19.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.12.2020 14:56 Aktualizacja treści Anna Urbańska
01.12.2020 13:15 Aktualizacja treści Tomasz Klein
19.11.2020 11:11 Aktualizacja treści Anna Urbańska
19.11.2020 11:04 Aktualizacja treści Anna Urbańska
19.11.2020 11:03 Dodanie informacji Anna Urbańska