Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2020

Ogłoszenie nr 540263139-N-2019 z dnia 03-12-2019 r.

Gdynia:Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2020

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 624306-N-2019
Data: 29/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-09, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-10, godzina: 09:30,
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 4.Nieczystości i odpady będą gromadzone przez Zamawiającego w następujących pojemnikach: (...) 4)w koszach ulicznych zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia, w tym:(...)
W ogłoszeniu powinno być: 4.Nieczystości i odpady będą gromadzone przez Zamawiającego w następujących pojemnikach: (...) 4)w koszach ulicznych o pojemności min. 60 l zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia, w tym:(...)
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 6.Odbiór i wywóz dokonywany będzie z następującą częstotliwością: (...) 4)w przypadku koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Marina Gdynia:(...)
W ogłoszeniu powinno być: 6.Odbiór i wywóz dokonywany będzie z następującą częstotliwością: (...) 4)w przypadku koszy ulicznych o pojemności min. 60 l zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Marina Gdynia:(...)

Ogłoszenie nr 624306-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.

Gdyńskie Centrum Sportu: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9 , 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gdynia.pl/bip/gcs

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gdynia.pl/bip/gcs

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego
Adres:
ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2020
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.85.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 90513200 – 8 - usługi wywozu stałych odpadów miejskich, 90000000-7 – odbiór i unieszkodliwianie ścieków. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: 1) odbiorze i wywozie odpadów komunalnych z: a) obiektów sportowo - rekreacyjnych i biurowych Gdyńskiego Centrum Sportu położonych w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5, b) Stadionu Miejskiego położonego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5, c) Hali Gdynia Arena położonej w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 8, d) Narodowego Stadionu Rugby położonego w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 10, e) Ośrodka Hipoterapii położonego w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 4, f) obiektu sportowego położonego w Gdyni przy ul. Nauczycielskiej 9 , g) morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia położonej w Gdyni przy Alei Jana Pawła II 13A, h) lodowiska miejskiego położonego przy ul. Bema 33, 2) na odbiorze i unieszkodliwianiu nieczystości ciekłych (szamba) z: a) obiektu sportowego położonego w Gdyni przy ul. Nauczycielskiej 9, b) Ośrodka Hipoterapii położonego w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 4. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania, przy pomocy własnego taboru specjalistycznego, systematycznego odbioru i wywozu nieczystości stałych i odpadów do miejsc na ten cel przeznaczonych w celu ich unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). 4. Nieczystości i odpady będą gromadzone przez Zamawiającego w następujących pojemnikach: 1) w pojemnikach o pojemności ok. 1m3, w tym: a) 2 (dwie) sztuki przeznaczone na odpady mieszane zlokalizowane na terenie obiektu położonego przy ul. Olimpijskiej 5 (z wyjątkiem obiektu stadionu miejskiego); b) 1 (jednej) sztuki przeznaczonej na odpady segregowane typu plastik zlokalizowanego na terenie obiektu położonego przy ul. Olimpijskiej 5; (z wyjątkiem obiektu stadionu miejskiego); c) 1 (jednej) sztuki przeznaczonej na odpady segregowane typu papier zlokalizowanego na terenie obiektu położonego przy ul. Olimpijskiej 5; (z wyjątkiem obiektu stadionu miejskiego); d) 1 (jednej) sztuki przeznaczonej na odpady segregowane typu szkło zlokalizowanego na terenie obiektu położonego przy ul. Olimpijskiej 5; (z wyjątkiem obiektu stadionu miejskiego); e) 4 (cztery) sztuki przeznaczone na odpady mieszane zlokalizowane na terenie obiektu stadionu miejskiego położonego przy ul. Olimpijskiej 5; f) 1 (jednej) sztuki przeznaczonej na odpady segregowane typu papier zlokalizowanego na terenie obiektu stadionu miejskiego położonego przy ul. Olimpijskiej 5 , g) 1 (jednej) sztuki przeznaczonej na odpady segregowane typu plastik - tworzywo sztuczne o wysokiej gęstości (kopolimer polipropylenu) pochodzące z uszkodzonych krzesełek stadionowych, zlokalizowanego na terenie obiektu stadionu miejskiego położonego przy ul. Olimpijskiej 5; h) 1 (jednej) sztuki przeznaczonej na odpady mieszane zlokalizowanej na terenie obiektu Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8; i) 2 (dwie) sztuki przeznaczone na odpady segregowane typu plastik, zlokalizowane na terenie obiektu Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8; j) 2 (dwie) sztuki przeznaczone na odpady segregowane typu papier, zlokalizowane na terenie obiektu Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8; k) 2 (dwie) sztuki przeznaczone na odpady mieszane zlokalizowane na terenie obiektu Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10; l) 1 (jednej) sztuki przeznaczonej na odpady mieszane zlokalizowanej na terenie obiektu sportowego przy ul. Nauczycielskiej 9 w Gdyni; m) 6 (sześć) sztuk przeznaczonych na odpady mieszane zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia, w okresie letnim (tj. w miesiącach III – X); n) 2 (dwie) sztuki przeznaczone na odpady mieszane zlokalizowane na terenie morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia, w okresie zimowym (tj. w miesiącach I - II i XI – XII); o) 1 (jednej) sztuki przeznaczonej na odpady segregowane typu plastik zlokalizowanego na terenie morskiej przystani jachtowej Marina Gdynia, p) 1 (jednej) sztuki przeznaczonej na odpady segregowane typu papier zlokalizowanego na terenie morskiej przystani jachtowej Marina Gdynia, q) 1 (jednej) sztuki przeznaczonej na odpady segregowane typu szkło zlokalizowanego na terenie morskiej przystani jachtowej Marina Gdynia, 2) w kontenerach o pojemności 7 m3, w tym: a) 2 (dwóch) sztuk przeznaczone na odpady zlokalizowanych na terenie obiektów położonych przy ul. Olimpijskiej 5 - (każdorazowy przywóz na wezwanie); b) 1 (jednej) sztuki przeznaczonej na odpady mieszane zamykanego kontenera zlokalizowanego na terenie obiektu lodowiska przy ul. Bema 33 - (każdorazowy przywóz na wezwanie), 3) w kontenerach o pojemności 12 m3, w tym: a) 1 (jednej) sztuki przeznaczonej na odpady mieszane zlokalizowanej na terenie obiektu Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8 - (każdorazowy przywóz na wezwanie), 4) w koszach ulicznych zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia, w tym: a) 25 (dwadzieścia pięć) sztuk w okresie letnim (tj. w miesiącach III – X); b) 10 (dziesięć) sztuk w okresie zimowym (tj. w miesiącach I - II i XI – XII); 5) w workach o pojemności 120 l na odpady zielone z terenu przystani jachtowej Mariny Gdynia, 6) w 3 (trzech) pojemnikach przeznaczonych do zbiórki plastiku o pojemności 1,5 m3 w tym: 2 (dwa) zlokalizowane na terenie obiektów położonych przy ul. Olimpijskiej 5 i 1 (jeden) zlokalizowany na terenie obiektu Narodowego Stadionu Rugby - (każdorazowy przywóz na wezwanie); 7) w 1 (jednym) pojemniku o pojemności ok. 770 L przeznaczonym na odpady mieszane zlokalizowanym w Ośrodku Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4, 8) nieczystości ciekłe (szambo) w zbiornikach zlokalizowanych na terenie obiektu sportowego przy ul. Nauczycielskiej 9; 9) nieczystości ciekłe (szambo) w zbiornikach zlokalizowanych na terenie Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w ramach wynagrodzenia za świadczenie usług własnych pojemników, o których mowa w ust. 4 pkt. 1, 4, 7 do miejsca ich lokalizacji najpóźniej w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy. Kontenery, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 i 3 dostarczane i odbierane będą na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. Zamawiający w wezwaniu poda miejsce lokalizacji kontenera. Pojemniki/kontenery winny być nie starsze niż 5 lat, mieć estetyczny wygląd, sprawne technicznie. W razie uszkodzenia pojemników/kontenerów lub ich zużycia wskutek normalnej eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy lub wymiany. Zamawiający natomiast zobowiązuje się do prawidłowej eksploatacji pojemników/kontenerów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do zapewnienia jednostkom wywozowym dostępu do punktu gromadzenia odpadów. 6. Odbiór i wywóz dokonywany będzie z następującą częstotliwością: 1) w przypadku pojemników o pojemności ok. 1m3: a) z 2 pojemników przeznaczonych na odpady mieszane zlokalizowane na obiekcie położonym przy ul. Olimpijskiej 5 (za wyjątkiem obiektu stadionu miejskiego) – 2 razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek), chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 80; b) z 1 pojemnika przeznaczonego na odpady segregowane typu plastik zlokalizowanego na obiekcie położonego przy ul. Olimpijskiej 5 (za wyjątkiem obiektu stadionu miejskiego) - 1 raz w tygodniu (poniedziałek), chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, c) z 1 pojemnika przeznaczonego na odpady segregowane typu papier zlokalizowanego na obiekcie położonego przy ul. Olimpijskiej 5 (za wyjątkiem obiektu stadionu miejskiego) - 1 raz w tygodniu (poniedziałek), chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, d) z 1 pojemnika przeznaczonego na odpady segregowane typu szkło zlokalizowanego na obiekcie położonego przy ul. Olimpijskiej 5 (za wyjątkiem obiektu stadionu miejskiego) - 1 raz w miesiącu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, e) z 4 pojemników przeznaczonych na odpady mieszane zlokalizowanych na obiekcie stadionu miejskiego położonego przy ul. Olimpijskiej 5 – 2 razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek), chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi; f) 1 (jednej) sztuki przeznaczonej na odpady segregowane typu papier zlokalizowanego na terenie obiektu stadionu miejskiego położonego przy ul. Olimpijskiej 5 - 1 raz w tygodniu (poniedziałek), chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, g) 1 (jednej) sztuki przeznaczonej na odpady segregowane typu plastik - tworzywo sztuczne o wysokiej gęstości (kopolimer polipropylenu) pochodzące z uszkodzonych krzesełek stadionowych, zlokalizowanego na terenie obiektu stadionu miejskiego położonego przy ul. Olimpijskiej 5; jedynie na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 6; h) z 1 pojemnika przeznaczonego na odpady mieszane zlokalizowanego na obiekcie Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8 - 2 razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek), chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 76; i) z 2 pojemników przeznaczonych na odpady segregowane typu plastik zlokalizowanych na obiekcie Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8 - 1 raz w tygodniu (wtorek), chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 10; j) z 2 pojemników przeznaczonych na odpady segregowane typu papier zlokalizowanych na obiekcie Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8 - 1 raz w tygodniu (poniedziałek), chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, k) z 2 pojemników przeznaczonych na odpady mieszane zlokalizowanych na obiekcie Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 - 1 raz w tygodniu (poniedziałek), chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 25; l) z 1 pojemnika przeznaczonego na odpady mieszane zlokalizowanego na obiekcie sportowym przy ul. Nauczycielskiej 9 - 1 raz w tygodniu (poniedziałek), chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 15, m) z 6 pojemników przeznaczonych na odpady mieszane zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Marina Gdynia – w okresie letnim (tj. w miesiącach III – X) – od 01.03 do 14.05 i od 16.09 do 31.10 - 3 razy w tygodniu(poniedziałek, środa, piątek), od 15.05 do 30.06 oraz 01.09 do 15.09 - 4 razy w tygodniu, (poniedziałek, środa, piątek, sobota); od 01.07 do 31.08 – 5 razy w tygodniu (poniedziałek, środka, czwartek, piątek, sobota) chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w okresie letnim wynosi 70; Odbiór i wywóz musi odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00, n) z 2 pojemników przeznaczonych na odpady mieszane zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Marina Gdynia w okresie zimowym (tj. w miesiącach I – II i XI – XII) – 1 raz w tygodniu (środa), chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w okresie zimowym wynosi 60; Odbiór i wywóz musi odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00, o) z 1 pojemnika przeznaczonego na odpady segregowane typu plastik zlokalizowanego na terenie morskiej przystani jachtowej Marina Gdynia –- jedynie na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 2; p) z 1 pojemnika przeznaczonego na odpady segregowane typu papier zlokalizowanego na terenie morskiej przystani jachtowej Marina Gdynia –- jedynie na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 2; q) z 1 pojemnika przeznaczonego na odpady segregowane typu szkło zlokalizowanego na terenie morskiej przystani jachtowej Marina Gdynia –- jedynie na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 2; planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy odnośnie pojemników na odpady mieszane wynosi 2073, odnośnie pojemników na odpady segregowane typu plastik wynosi 177, odnośnie pojemników na odpady segregowane typu papier wynosi 214, odnośnie pojemników na odpady segregowane typu szkło wynosi 14, przy czym 1 (jedna) usługa oznacza odbiór i wywóz odpadów z 1 (jednego) pojemnika; 2) w przypadku kontenera o pojemności 7 m3 a) z 1 kontenera przeznaczonego na odpady mieszane zlokalizowanego na terenie obiektów położonych przy ul. Olimpijskiej 5 – jedynie na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 40; b) z 1 kontenera przeznaczonego na odpady zielone zlokalizowanego na terenie obiektów położonych przy ul. Olimpijskiej 5 – jedynie na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 20 c) z 1 kontenera (zamykanego) przeznaczonego na odpady mieszane zlokalizowanego na terenie obiektu lodowiska położonego przy ul. Bema 33 – jedynie na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 8; planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy odnośnie kontenera na odpady mieszane wynosi 48, odnośnie kontenera na odpady zielone wynosi 20, przy czym1 (jedna) usługa oznacza odbiór i wywóz odpadów z 1 (jednego) kontenera; 3) w przypadku kontenera o pojemności 12 m3 a) z 1 kontenera przeznaczonego na odpady mieszane zlokalizowanego na obiekcie Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8 – jedynie na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 2; 4) w przypadku koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Marina Gdynia: a) z 25 koszy w okresie letnim (tj. w miesiącach III – X) - od 01.03 do 14.05 i od 16.09 do 31.10 - 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek), od 15.05 do 30.06 oraz 01.09 do 15.09 - 4 razy w tygodniu, (poniedziałek, środa, piątek, sobota) od 01.07 do 31.08 – 5 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek, sobota) chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w okresie letnim wynosi 150; Odbiór i wywóz musi odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00, b) z 10 koszy w okresie zimowym (tj. w miesiącach I – II i XI – XII) – 1 raz w tygodniu (poniedziałek), chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w okresie zimowym wynosi 50; Odbiór i wywóz musi odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 3755, przy czym 1 (jedna) usługa oznacza odbiór i wywóz odpadów z 1 (jednego) kosza; 5) w przypadku 2 pojemników do zbiórki plastiku zlokalizowanych na terenie obiektów położonych przy ul. Olimpijskiej 5 i 1 pojemnika zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Górskiego 10 – 5 razy w okresie obowiązywania umowy jedynie na wezwanie telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego; planowana ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 15, przy czym 1 (jedna) usługa oznacza odbiór i wywóz odpadów z 1 (jednego) pojemnika; 6) w przypadku 1 pojemnika przeznaczonego na odpady mieszane o pojemności ok. 770 L zlokalizowanego na terenie Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4 - 1 raz w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 10; 7) w przypadku zbiorników (dotyczy ścieków) zlokalizowanych na terenie obiektu sportowego przy ul. Nauczycielskiej 9 - jedynie na wezwanie telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego według faktycznych potrzeb; przewidywana ilość wezwań telefonicznych wynosi 20; planuje się odbiór 140 m3 nieczystości ciekłych; Zamawiający będzie dokonywał płatności za faktyczną ilość odebranych i unieszkodliwionych m3 nieczystości ciekłych; 8) w przypadku zbiorników (dotyczy ścieków) zlokalizowanych na terenie Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4 - jedynie na wezwanie telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego według faktycznych potrzeb (średnio trzy razy w miesiącu), przewidywana ilość wezwań telefonicznych wynosi 36; planuje się odbiór 430 m3 nieczystości ciekłych; Zamawiający będzie dokonywał płatność za faktyczną ilość odebranych i unieszkodliwionych m3 nieczystości ciekłych. 9) w przypadku worków przeznaczonych na odpady zielone o pojemności 120 l zlokalizowanych na terenie przystani jachtowej Mariny Gdynia - jedynie na wezwanie telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego według faktycznych potrzeb; przewidywana ilość worków w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 100 szt. 7. W razie zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od częstotliwości i harmonogramów świadczenia usług wskazanych w ust. 6, z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązany jest w ramach świadczonej usługi do uprzątnięcia odpadów pozostałych podczas ładowania, bądź powstałych w wyniku opóźnionego wywozu, oraz odstawienia opróżnionego pojemnika/kontenera na miejsce lokalizacji. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 13. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 14. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.5) Główny kod CPV: 90513200-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90000000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31
II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 01 stycznia 2020 roku, do dnia 31 grudnia 2020 roku
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki: 1) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 Ustawy, 2) spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia przedmiotowego zamówienia, Wykonawca musi wykazać się posiadaniem: a) aktualnego wymaganego prawem zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Gdyni wydanego zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), b) aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, dokonanym zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.701 z późn. zm), w zakresie transportu odpadów, c) aktualnego wymaganego prawem zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Gdynia wydanego zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Gdyni, wydanego zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.), b) oświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, dokonanym zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm), w zakresie transportu odpadów (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), c) aktualnego zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Gdynia wydanego zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 1 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udział w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 SIWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena brutto oferty
60,00
Poziom emisji spalin samochodów określony normą EURO
20,00
Jakości kontenera/ów o pojemności 7 m3 dla wskazanej lokalizacji
20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 Ustawy, w tym w szczególności gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w tym w następujących przypadkach: 1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego w tym: zwiększenia lub zmniejszenia ilości odbioru /wywozu odpadów komunalnych, 4) rezygnacji przez Zamawiającego ze świadczenia usługi co do danej nieruchomości w przypadku jej wydzierżawienia/wynajmu lub utraty przez Zamawiającego prawa do administrowania, zarządzania daną nieruchomością, 5) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, 6) zmiany cen brutto w związku ze zmianą obowiązujących stawek podatku od towarów i usług, 7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 8) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-09, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel./faks: 58 622-11-64, 622-35-74; 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@gdyniasport.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne co wynika z zapisów umowy, wykorzystywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca, jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 29.11.2019
Data udostępnienia informacji: 29.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2022 15:24 zmiana kategorii publikacji Tomasz Klein
24.12.2019 10:47 Dodanie informacji Anna Urbańska
10.12.2019 15:42 Aktualizacja treści Anna Urbańska
03.12.2019 14:56 Aktualizacja treści Anna Urbańska