Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2018

Ogłoszenie nr 500021368-N-2018 z dnia 29-01-2018 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 629477-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2018
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.91.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 90513200 – 8 - usługi wywozu stałych odpadów miejskich, 90000000-7 – odbiór i unieszkodliwianie ścieków. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: 1) odbiorze i wywozie odpadów komunalnych z: a) obiektów sportowo - rekreacyjnych i biurowych Gdyńskiego Centrum Sportu położonych w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5, b) Stadionu Miejskiego położonego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5, c) Hali Gdynia Arena położonej w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 8, d) Narodowego Stadionu Rugby położonego w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 10, e) Ośrodka Hipoterapii położonego w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 4, f) obiektu sportowego położonego w Gdyni przy ul. Nauczycielskiej 9 , g) morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia położonej w Gdyni przy Alei Jana Pawła II 13A, h) lodowiska miejskiego położonego przy ul. Bema 33, 2) odbiorze i wywozie odpadów komunalnych po odbyciu się na terenie Gdyni imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego, 3) na odbiorze i unieszkodliwianiu nieczystości ciekłych (szamba) z: a) obiektu sportowego położonego w Gdyni przy ul. Nauczycielskiej 9, b) Ośrodka Hipoterapii położonego w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 4. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania, przy pomocy własnego taboru specjalistycznego, systematycznego odbioru i wywozu nieczystości stałych i odpadów do miejsc na ten cel przeznaczonych w celu ich unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 250 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm). 4. Nieczystości i odpady będą gromadzone przez Zamawiającego w następujących pojemnikach: 1) w pojemnikach o pojemności ok. 1m3, w tym: a) 4 (cztery) sztuki zlokalizowane na terenie obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej 5 (z wyjątkiem obiektu stadionu miejskiego); b) 3 (trzy) sztuki zlokalizowane na terenie obiektu stadionu miejskiego położonego przy ul. Olimpijskiej 5; c) 1 (jednej) sztuki przeznaczonej na odpady segregowane typu plastik zlokalizowanego na terenie obiektu stadionu miejskiego położonego przy ul. Olimpijskiej 5; d) 1 (jednej) sztuki zlokalizowanej na terenie obiektu Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8; e) 2 (dwie) sztuki przeznaczone na odpady segregowane typu plastik, zlokalizowane na terenie obiektu Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8; f) 2 (dwie) sztuki przeznaczone na odpady segregowane typu papier, zlokalizowane na terenie obiektu Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8; g) 2 (dwie) sztuki zlokalizowane na terenie obiektu Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10; h) 6 (sześć) sztuk zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia, w okresie letnim (tj. w miesiącach III – X); i) 2 (dwie) sztuki zlokalizowane na terenie morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia, w okresie zimowym (tj. w miesiącach I - II i XI – XII); j) 1 (jednej) sztuki zlokalizowanej na terenie obiektu sportowego przy ul. Nauczycielskiej 9 w Gdyni; 2) w kontenerach o pojemności 7m3, w tym: a) 2 (dwóch) sztuk zlokalizowanych na terenie obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej 5 - (każdorazowy przywóz na wezwanie); b) 1 (jednej) do 3 (trzech) sztuk zlokalizowanych na terenie Gdyni, podczas organizowanych imprez sportowych - (każdorazowy przywóz na wezwanie); c) 1 (jednej) sztuki zamykanego kontenera zlokalizowanego na terenie obiektu lodowiska przy ulicy Bema 33 - (każdorazowy przywóz na wezwanie), 3) w koszach ulicznych zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia, w tym: a) 25 (dwadzieścia pięć) sztuk w okresie letnim (tj. w miesiącach III – X); b) 10 (dziesięć) sztuk w okresie zimowym (tj. w miesiącach I - II i XI – XII); 4) w 3 (trzech) pojemnikach do zbiórki plastiku o pojemności 1,5 m3 w tym: 2 (dwa) zlokalizowane na terenie obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej 5 i 1 (jeden) zlokalizowany na terenie obiektu Narodowego Stadionu Rugby - (każdorazowy przywóz na wezwanie); 5) w 1 (jednym) pojemniku o pojemności ok. 770 L zlokalizowanym w Ośrodku Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4, 6) nieczystości ciekłe (szambo) w zbiornikach zlokalizowanych na terenie obiektu sportowego przy ul. Nauczycielskiej 9; 7) nieczystości ciekłe (szambo) w zbiornikach zlokalizowanych na terenie Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w ramach wynagrodzenia za świadczenie usług własnych pojemników, o których mowa w ust. 4 pkt. 1, 3, 5 do miejsca ich lokalizacji najpóźniej w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy. Pojemniki, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 dostarczane i odbierane będą na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. Zamawiający w wezwaniu poda miejsce lokalizacji pojemnika. Pojemniki winny być nowe, mieć estetyczny wygląd. W razie uszkodzenia pojemników lub ich zużycia wskutek normalnej eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy lub wymiany. Zamawiający natomiast zobowiązuje się do prawidłowej eksploatacji pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do zapewnienia jednostkom wywozowym dostępu do punktu gromadzenia odpadów. 6. Odbiór i wywóz dokonywany będzie z następującą częstotliwością: 1) w przypadku pojemników o pojemności ok. 1m3: a) z 4 pojemników zlokalizowanych na obiektach położonych przy ulicy Olimpijskiej 5 (za wyjątkiem obiektu stadionu miejskiego) – 2 razy w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 80; b) z 3 pojemników zlokalizowanych na obiekcie stadionu miejskiego położonego przy ulicy Olimpijskiej 5 – 2 razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek), chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi; c) z 1 pojemnika przeznaczonego na odpady segregowane typu plastik zlokalizowanego na obiekcie stadionu miejskiego położonego przy ulicy Olimpijskiej 5 - 1 raz w tygodniu (poniedziałek), chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, d) z 1 pojemnika przeznaczonego na odpady zmieszane zlokalizowanego na obiekcie Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8 - 2 razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek), chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 76; e) z 2 pojemników przeznaczonych na odpady segregowane typu plastik zlokalizowanych na obiekcie Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8 - 1 raz w tygodniu (wtorek), chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 10; f) z 2 pojemników przeznaczonych na odpady segregowane typu papier zlokalizowanych na obiekcie Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8 - 1 raz w tygodniu (poniedziałek), chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, g) z 2 pojemników zlokalizowanych na obiekcie Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 - 1 raz w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 25; h) z 6 pojemników zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Marina Gdynia – w okresie letnim (tj. w miesiącach III – X) – od 01.03 do 14.05 i od 16.09 do 31.10 - 3 razy w tygodniu, od 15.05 do 15.09 - 4 razy w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w okresie letnim wynosi 70; Odbiór i wywóz musi odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00, i) z 2 pojemników zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Marina Gdynia w okresie zimowym (tj. w miesiącach I – II i XI – XII) – 1 raz w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w okresie zimowym wynosi 60; Odbiór i wywóz musi odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00, j) z 1 pojemnika zlokalizowanego na obiekcie sportowym przy ul. Nauczycielskiej 9 - 1 raz w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 15, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy odnośnie pojemników na odpady zmieszane wynosi 2104, odnośnie pojemników na odpady segregowane typu plastik wynosi 166, odnośnie pojemników na odpady segregowane typu papier wynosi 104, przy czym1 (jedna) usługa oznacza odbiór i wywóz odpadów z 1 (jednego) pojemnika; 2) w przypadku kontenera o pojemności 7 m3 a) z 1 pojemnika na odpady mieszane zlokalizowanego na terenie obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej 5 – jedynie na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 30; b) z 1 pojemnika na odpady zielone zlokalizowanego na terenie obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej 5 – jedynie na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 14; c) z pojemników zlokalizowanych na terenie Gdyni, podczas organizowanych imprez sportowych – jedynie na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 20; d) z 1 pojemnika (zamykanego) na odpady mieszane zlokalizowanego na terenie obiektu lodowiska położonego przy ulicy Bema 33 – jedynie na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 8; planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 72, przy czym1 (jedna) usługa oznacza odbiór i wywóz odpadów z 1 (jednego) pojemnika; 3) w przypadku koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Marina Gdynia: a) z 25 koszy w okresie letnim (tj. w miesiącach III – X) - od 01.03 do 14.05 i od 16.09 do 31.10 - 3 razy w tygodniu, od 15.05 do 15.09 - 4 razy w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w okresie letnim wynosi 150; Odbiór i wywóz musi odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00, b) z 10 koszy w okresie zimowym (tj. w miesiącach I – II i XI – XII) – 1 raz w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w okresie zimowym wynosi 50; Odbiór i wywóz musi odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 3520, przy czym 1 (jedna) usługa oznacza odbiór i wywóz odpadów z 1 (jednego) kosza; 4) w przypadku 2 pojemników do zbiórki plastiku zlokalizowanych na terenie obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej 5 i 1 pojemnika zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Górskiego 10 – 5 razy w okresie obowiązywania umowy jedynie na wezwanie telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego; planowana ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 15, przy czym 1 (jedna) usługa oznacza odbiór i wywóz odpadów z 1 (jednego) pojemnika; 5) w przypadku 1 pojemnika o pojemności ok. 770 L zlokalizowanego na terenie Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4 - 1 raz w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 10; 6) w przypadku zbiorników (dotyczy ścieków) zlokalizowanych na terenie obiektu sportowego przy ul. Nauczycielskiej 9 - jedynie na wezwanie telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego według faktycznych potrzeb; przewidywana ilość wezwań telefonicznych wynosi 20; planuje się odbiór 140 m3 nieczystości ciekłych; Zamawiający będzie dokonywał płatności za faktyczną ilość odebranych i unieszkodliwionych m3 nieczystości ciekłych; 7) w przypadku zbiorników (dotyczy ścieków) zlokalizowanych na terenie Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4 - jedynie na wezwanie telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego według faktycznych potrzeb (średnio trzy razy w miesiącu), przewidywana ilość wezwań telefonicznych wynosi 37; planuje się odbiór 518 m3 nieczystości ciekłych; Zamawiający będzie dokonywał płatność za faktyczną ilość odebranych i unieszkodliwionych m3 nieczystości ciekłych. 7. W razie zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od częstotliwości i harmonogramów świadczenia usług wskazanych w ust. 6, z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązany jest w ramach świadczonej usługi do uprzątnięcia odpadów pozostałych podczas ładowania, bądź powstałych w wyniku opóźnionego wywozu, oraz odstawienia opróżnionego pojemnika na miejsce lokalizacji.9 9. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 10. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 11. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90513200-8
 
Dodatkowe kody CPV: 90000000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 224832.39
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dębogórska 148
Kod pocztowy: 84-230
Miejscowość: Rumia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Ksenia Tyszyńska Kogut Usługi Komunalne
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 153763.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 153763.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 175781.88
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 29.01.2018
Data udostępnienia informacji: 29.01.2018