Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na „Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2018”.

1.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: 1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rumii (84-230), przy ulicy Dębogórskiej 148 i 2) Ksenie Tyszyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ksenia Tyszyńska Kogut Usługi Komunalne z siedzibą w Sztumie (82-400) przy ulicy Żeromskiego 12. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert: 1) cena 60% = 60 punktów, 2) poziom emisji spalin samochodów określony normą EURO 30% = 30 punktów, i 3) termin płatności wynagrodzenia 10% = 10 punków, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi  153.763,92 zł.
 
2.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień  03 stycznia 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 28.12.2017
Data udostępnienia informacji: 28.12.2017