Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Starodworcowej i Spokojnej w Gdyni

Ogłoszenie nr 510108746-N-2019 z dnia 31-05-2019 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Starodworcowej i Spokojnej w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 543269-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Starodworcowej i Spokojnej w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.36.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi. 2. Przedmiotem zamówienie jest pełnienie przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego (zwanego również Nadzorem), w czasie budowy aż do odbioru robót budowlanych, następujących budów w podanych lokalizacjach: 1) budowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 przy ulicy Starodworcowej w Gdyni, link do postępowania na roboty budowlane: http://gdyniasport.pl/administracja/gcs-dzpi-2710-21-2019/, 2) budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Spokojnej w Gdyni, link do postępowania na roboty budowlane: http://gdyniasport.pl/administracja/gcs-dzpi-2710-24-2019/. 3. Zakres rzeczowy robót budowlanych: 1) budowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 przy ulicy Starodworcowej w Gdyni obejmuje: a) przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy, b) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych, wywóz i utylizacja odpadów, c) wykonanie robót ziemnych, d) wykonanie podbudów pod nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną i siatkówkę oraz bieżni, nawierzchnię z trawy syntetycznej oraz ciągów pieszych z płyt meba i kostki betonowej, e) wykonanie warstwy systemowej podbudowy polipropylenowej w formie skrzynek retencyjno-rozsączających pod nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i nawierzchnię z trawy syntetycznej, f) wykonanie obrzeży betonowych, g) wykonanie zabezpieczenia obrzeży boiska z trawy syntetycznej nakładką z poliuretanu, h) wykonanie czterotorowej bieżni lekkoatletycznej wraz z zeskocznią do skoku w dal prostej długości toru 80 mb o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni ok. 400 m2 i szerokości toru 1,22 m, zgodnie z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, o wytycznych jak w lit. s), i) wykonanie boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni ok. 428 m2, boisko zawiera pole do gry piłkę ręczną o wymiarach 24 mx15 m, pole do gry w siatkówkę 18 m x 9 m, o wytycznych jak w lit. s), j) wykonanie dla obiektów, o których mowa w lit. h)-i) przepuszczalnej sportowej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na bieżni lekkoatletycznej oraz boisku wielofunkcyjnym o łącznej powierzchni ok. 828 m², złożonej z następującej konstrukcji: podkład elastyczny wodoprzepuszczalny ET o grubości min. 35 mm, warstwa syntetyczna bazowa o grubości min. 11 mm wykonana z granulatu SBR o granulacji 1-4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym, górna warstwa o grubości min. 2 mm wykonana z mieszaniny kolorowego granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, pyłu EPDM i lepiszcza PU barwionego w masie, pomalowanie linii do gry na boiskach i bieżni, wykonanie ogrodzenia boiska, wykonanie (pomalowanie) logo Gdynia Sport w kole środkowym boiska; logo Gdynia Sport jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego http://gdyniasport.pl/logo/; ostateczną wersję logo Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, przed malowaniem Zamawiający zatwierdzi szablon logo, o wytycznych jak w lit. s), k) wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o łącznej powierzchni ok. 2176 m², złożonej z następującej konstrukcji: warstwa z maty prefabrykowanej PE o grubości 15 - 20 mm lub maty e-layer wykonywanej metodą in-situ o grubości 25 - 30 mm, przepuszczalnej dla wody opadowej z uwagi na charakter systemu odprowadzenia wód opadowych, warstwa trawy syntetycznej wypełnionej piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyclingu o wysokości min. 40 mm - max 55 mm powyżej maty, wklejenie linii w kolorze białym, wykonanie logo Gdynia Sport w sektorze bocznym boiska do piłki nożnej; logo Gdynia Sport jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego http://gdyniasport.pl/logo/; ostateczną wersję logo Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, przed wklejeniem Zamawiający zatwierdzi szablon logo, montaż zdemontowanych istniejących dwóch bramek do piłki nożnej o konstrukcji aluminiowej, montowanych w tulejach, montaż zdemontowanych dwóch piłkochwytów za bramkami, wykonanie nowych dwóch piłkochwytów wzdłuż bocznej linii boiska, o wytycznych jak w lit. t), l) dostawę i montaż wyposażenia boisk w postaci: zestawu do siatkówki (2 słupki, siatka), posiadającego atest bezpieczeństwa lub certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1271:2015-01 lub równoważną, dwóch bramek aluminiowych do piłki ręcznej o wymiarach 3x2m, posiadających atest bezpieczeństwa lub certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 748+A1:2018-04 lub PN-EN 748:2013-09 lub PN-EN 749:2006 lub równoważną, 4 chorągiewki uchylne, m) dostawę i montaż elementów małej architektury w postaci: tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska wielofunkcyjnego, o wymiarach tarczy tablicy 50x70 cm, treść tablicy informacyjnej należy uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym, tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z bieżni, o wymiarach tarczy tablicy 50x70 cm, treść tablicy informacyjnej należy uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym, tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska do piłki nożnej, o wymiarach tarczy tablicy 50x70 cm, treść tablicy informacyjnej należy uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym, n) wykonanie umocnienia skarpy w postaci muru żelbetowego, wraz z montażem siedzisk na wykonanej konstrukcji, o) wykonanie łapacza piasku, p) obsiania terenu trawą w miejscach zaznaczonych w dokumentacji, q) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu, r) doprowadzenie do stanu pierwotnego ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych, s) nowa nawierzchnia, o której mowa w lit. h)-j) musi spełniać łącznie poniższe warunki: zapewniać dobre warunki do rozbiegu w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, nawierzchnia boiska powinna mieć kolor: RAL 5015 - jasny niebieski boisko do siatkówki, RAL 5003 lub RAL 5019– ciemny niebieski - pozostałe; Uwaga! Zamawiający zmienia kolor nawierzchni w porównaniu do opisanej w dokumentacji projektowej, nawierzchnia bieżni powinna mieć jednolity kolor, RAL 5015 (jasny niebieski); Uwaga! Zamawiający zmienia kolor nawierzchni w porównaniu do opisanej w dokumentacji projektowej, być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 lub równoważnej, posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię liczoną od dnia dokonania odbioru końcowego, spełniać następujące parametry techniczne: grubość nawierzchni ≥ 13mm, wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,5 N/mm2 wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 50%, ścieralność w aparacie Tabera ≤ 2g, wodoprzepuszczalność min.5000 mm/h, posiadać dokumenty potwierdzające parametry ofertowanej nawierzchni, o których mowa powyżej w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB, nawierzchnia bieżni powinna posiadać certyfikat na produkt wydany przez IAAF, zapisy SIWZ dotyczące opisanych parametrów technicznych nawierzchni są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej, t) nowa nawierzchnia, o której mowa w lit. k) musi spełniać łącznie poniższe warunki: zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, zapewniać porównywalność warunków gry na sztucznej nawierzchni z warunkami gry na trawie naturalnej, zapewniać możliwość gry w obuwiu piłkarskim uzbrojonym w kołki, być mocna, wytrzymała i odporna na wyrywanie ze względu na częste jej wykorzystanie, być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważnej, posiadać kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny dla trawy syntetycznej i granulatu, posiadać autoryzację producenta nawierzchni syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, spełniać następujące wymagane parametry techniczne nawierzchni przez Zamawiającego: skład włókna: polietylen (PE) 100%, kolor: zielony, w min. dwóch odcieniach, wysokość włókna 40 - 55 mm oraz dopuszcza się + 5% odchylenia od deklarowanej wysokości, typ włókna: monofil, dtex: min 11.500, grubość każdego włókna: min. 300 mikronów, wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą: min. 75N/100mm, siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą: min. 30N, wodoprzepuszczalność dla systemu (trawa + podkład) min. 2000 mm/h, posiadać dokument/y potwierdzający/ce parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności powyżej w postaci wyniku badań nawierzchni wykonane przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport lub ITB, zapisy SIWZ dotyczące parametrów technicznych nawierzchni są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej, u) opis roboty budowlanej podlegającej nadzorowi stanowi wyciąg z dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Kompletna dokumentacja projektowa, stanowi załączniki nr 9-12 do SIWZ, 2) budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Spokojnej w Gdyni obejmuje: a) przygotowanie i zabezpieczenie terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową, b) zabezpieczenie drzew zagrożonych ewentualnym uszkodzeniem podczas prowadzenia robót budowlanych, c) wykonanie robót ziemnych, wywóz i utylizacja, d) wykonanie podbudowy i obrzeży betonowych, e) wykonanie, na uprzednio przygotowanej podbudowie boiska, nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 32 x 17m i powierzchni 544 m2 zgodnie z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, kolorystyka – RAL 2002 (czerwony ceglasty), o wytycznych jak w lit. s), f) wytyczenie oraz malowanie linii boiska: do koszykówki – RAL 1016 (żółty siarkowy), do piłki siatkowej – RAL 5007 (niebieski brylantowy), do piłki nożnej – RAL 9010 (biały alpejski), g) wykonanie logo „Gdynia Sport” zgodnie księgą Znaku i Księgą Identyfikacji Wizualnej na nawierzchni boiska; ostateczną wersję logo Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, przed malowaniem Zamawiający zatwierdzi szablon logo, h) wykonanie fundamentów tulei montażowych pod słupki sprzętu sportowego, i) dostawa i montaż: dwóch bramkokoszy w postaci gotowych elementów, służących do gry w piłkę nożną lub ręczną oraz w koszykówkę, o wymiarach światła bramki ok. 300 x 200cm oraz głębokości bramki ok. 100cm, wymiary tablicy ok. 110 x 86cm. Kosz zawieszony jest na wysokości 260cm, posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z normą PN – EN 1176-1:2017-12 lub równoważną, tablicy informacyjnej z regulaminem (treść do uzgodnienia z Zamawiającym), j) wykonanie fundamentów betonowych, k) wykonanie ogrodzenia z bramą i furtką o wysokości 4m i długości ok. 98mb z siatki PP, l) wykonanie przepustów pod ewentualną instalację przewodów oświetleniowych, m) wykonanie utwardzenia terenu z kostki gr. 6 cm o powierzchni ok. 62 m2, n) wykonanie utwardzenia terenu z kostki gr. 8 cm o powierzchni ok. 23 m2, o) odtworzenie nawierzchni trawiastej dookoła boiska ok. 192 m2, p) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu, q) doprowadzenie do stanu pierwotnego ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych, r) Uwaga! Zamawiający rezygnuje z dostawy i montażu sprzętu sportowego w postaci zestawu do siatkówki wraz z tulejami i wykonania fundamentami betonowymi. Dla potwierdzenia Zamawiający załącza wraz z dokumentacją projektową rysunek zamienny, s) nowa nawierzchnia, o której mowa w lit. e) musi spełniać łącznie poniższe warunki: zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, mieć jednolity kolor - czerwony ceglasty (RAL 2002), być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię liczoną od dnia dokonania odbioru końcowego, spełniać następujące parametry techniczne: grubość nawierzchni ≥ 13mm, wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,5 N/mm2, wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 60%, ścieralność w aparacie Tabera ≤ 2g, opór poślizgu: nawierzchnia sucha 80-110, nawierzchnia mokra 55-110, posiadać dokumenty potwierdzające parametry ofertowanej nawierzchni, o których mowa powyżej w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB, zapisy SIWZ dotyczące opisanych parametrów technicznych nawierzchni są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej, t) opis roboty budowlanej podlegającej nadzorowi stanowi wyciąg z dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Kompletna dokumentacja projektowa, stanowi załączniki nr 13-15 do SIWZ, 4. Roboty budowlane realizowane będą przez ich wykonawców poszczególnych obiektów budowlanych z uwzględnieniem w szczególności następujących uwag : 1) wykonawca robót budowlanych rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia od: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 – 120 (sto dwadzieścia) dni od dnia zawarcia umowy, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 – 80 (osiemdziesiąt) dni od dnia zawarcia umowy, 2) Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy plac budowy w terminie: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 - 3 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 - 3 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy, 3) po przekazaniu placu budowy, wykonawca robót budowlanych ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy, 4) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez wykonawcę robót budowlanych do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 5) na czas wykonywania zamówienia wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 6) wykonawca robót budowlanych zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy, 7) wykonawca robót budowlanych zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym, 8) odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca robót budowlanych, 9) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury; wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę robót budowlanych, 10) w przypadku, gdy część robót wchodzących w skład warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 lit. a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wszystkie opisane powyżej roboty budowlane, będzie wykonywać podwykonawca nie wskazany na spełnienie tego warunku, wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające nie mniejsze doświadczenie tego podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robót, potwierdzające należyte ich wykonanie. Zakres wykonywanych robót przez podwykonawcę może dotyczyć całości warunku udziału w postępowaniu, jak też jego części np. wykonania podbudowy, położenia nawierzchni, 11) wykonawca robót budowlanych ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót, 12) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy, przy czym wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 13) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem wykonawcy robót budowlanych na radach budowy jest kierownik budowy, 14) po realizacji zamówienia wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy; Wykonawca robót budowlanych zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny, 15) wykonawca robót budowlanych zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru, 16) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru w zakresie ust. 3 pkt. 1 i 2 - końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 17 i 18, 17) przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru wykonawca robót budowlanych wykona i dostarczy wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w pkt.18, 18) wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), ze spisem treści wraz numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 - pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, dokumentację projektową powykonawczą, dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, atest bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje, oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, certyfikat lub deklaracja zgodności z normą; PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważnej nawierzchni z trawy syntetycznej, dla nawierzchni syntetycznej poliuretanowej dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 5 pkt 7-12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane, dla nawierzchni z trawy syntetycznej dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 6 pkt, 8, 9,10, 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane, wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 – pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, dokumentację projektową powykonawczą, dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, nawierzchni, o której mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane, dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 4 pkt 6-8 i 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane, wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz z numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem i opisem miejsca wbudowania, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót, 19) w przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie wykonawcę robót budowlanych do uzupełnienia; w takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji, 20) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale 3 ust. 1-5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane w tym: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 – w szczególności polegających na wykonaniu robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni poliuretanowej, wykonaniem chodników z kostki betonowej i płyt betonowych ażurowych, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 - w szczególności polegających na wykonaniu robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni poliuretanowej, wykonaniem ogrodzenia z bramą i furtką, wykonaniem chodników z kostki betonowej 21) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od wykonawcy robót budowlanych lub podwykonawcy zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917), osób do realizacji czynności polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych w szczególności: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 – wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu robót demontażowych i rozbiórkowych, wykonaniu robót montażowych, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 - wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu podbudowy boiska, wykonaniu nawierzchni poliuretanowej, wykonaniu prac montażowych, 22) Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do kontroli spełniania przez wykonawcę robót budowlanych wymagania zatrudnienia osób na umowę o pracę, w zakresie wskazanym w umowie, poprzez zgłoszenie Państwowej Inspekcji Pracy konieczności przeprowadzenia kontroli zatrudnienia, 23) wykonawca robót budowlanych zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie wykonawcy robót budowlanych, zanonimizowane umowy o pracę itp.) osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 21; w przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających jej zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w umowie. 5. Nadzór (rozumiany jako Wykonawca niniejszego zamówienia) stosownie do art. 25 i art. 26 Prawa budowlanego zobowiązuje się do wykonania w zastępstwie Zamawiającego obowiązków związanych z nadzorem inwestorskim dla zadań inwestycyjnych opisanych w ust. 3 pkt. 1-2, w zakresie zadań, o których mowa ust. 4 oraz w szczególności: 1) przekazanie wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i pod zaplecze budowy, 2) zawiadomienie projektanta sprawującego nadzór autorski, przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych 3) uzgodnienia harmonogramu realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, 4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zgłoszeniami na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 5) zwoływania i prowadzenia rad budowy; Nadzór zobowiązany jest do przekazywania wszystkim uczestnikom protokołów z narad, w terminie do 3 dni roboczych od dnia narady, 6) zatwierdzenia dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych, w tym wszelkich opracowań wymienionych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 7) zatwierdzanie źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów przez wykonawcę robót budowlanych oraz próbek tych materiałów, 8) sprawdzanie w trakcie realizacji robót dokonanego przez wykonawcę robót budowlanych wytyczenia robót oraz rzędnych terenu, 9) zawiadamianie Zamawiającego oraz projektantów o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nimi stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych, 10) sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 11) dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów technicznych oraz częściowych, 12) potwierdzanie faktyczne wykonanych robót, 13) kontrolowanie terminowości wykonania robót objętych dokumentacją w stosunku do harmonogramu realizacji robót i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym, 14) akceptacja faktur wykonawcy robót budowlanych, 15) stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiającego i/ lub wykonawcę robót budowlanych oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów, 16) kontrola realizowanych robót budowlanych, Nadzór w okresie realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu miesięcznych pisemnych sprawozdań w zakresie oceny postępu robót w danym miesiącu, ich zgodności z harmonogramem umownym wraz ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń dla terminu umownego zakończenia realizacji robót i oceną wywiązywania się z obowiązków przez nadzór autorski; Nadzór zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sprawozdanie za dany miesiąc do piątego dnia następnego miesiąca, 17) sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót, Nadzór zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stanowiska w sprawie wniosków wykonawcy robót budowlanych, w terminie 5 dni kalendarzowych od złożenia przez wykonawcę robót budowlanych takiego wniosku wraz z kosztorysem i innymi niezbędnymi dokumentami, 18) opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia, 19) kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek, 20) dokonywanie czynności związanych z odbiorami częściowymi, technicznymi i odbiorami końcowymi oraz dokonanie odbiorów końcowych przy udziale i akceptacji Zamawiającego, 21) kontrolowanie zmian w realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz inicjowanie aktualizacji treści umowy poprzez dostosowanie jej treści do zmienionych warunków realizacji, 22) sprawdzenie kompletności, zgodności z obowiązującymi przepisami i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej oraz jej zgodności z wymogami Zamawiającego, w terminie zgodnym z zawartymi umowami przez Zamawiającego na roboty budowlane 23) przekazanie wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającemu, odpowiednio pisemnego potwierdzenia gotowości do odbioru i wyznaczenia terminu odbioru końcowego lub powiadomienia o braku gotowości do odbioru wraz z wyszczególnieniem błędów i braków w dokumentach odbiorowych, 24) dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzień odbiorów końcowych, w tym naliczenia kar umownych wraz z przedstawieniem danych dotyczących przekazania środka trwałego (OT) z podziałem na poszczególne obiekty budowlane, 25) z każdorazowego pobytu na budowie wykonywania dokumentacji zdjęciowej, 26) w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby udziału Nadzoru w czynnościach podejmowanych na terenie budowy i/lub konsultacjach z Zamawiającym, Nadzór zobowiązany jest reagować w czasie maksymalnie 5 godzin od powzięcia informacji na ten temat. 6. Nadzór oraz/ lub osoba/y skierowane przez Nadzór do realizacji zamówienia musza posiadać uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi w wymaganej specjalności. Nadzór dokona przed podpisaniem umowy wyboru koordynatora czynnościami inspektorów nadzoru inwestorskiego. 7. Podpisany przez Nadzór protokół odbioru robót budowlanych stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za poszczególne zadanie inwestycyjne opisane w ust. 3 pkt. 1-2. 8. Nadzór we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy powinien kontaktować się bezpośrednio i wyłącznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego w umowie lub Dyrektorem Gdyńskiego Centrum Sportu. 9. Nadzór nie jest upoważniony do kontaktowania się i rozmawiania w sprawach związanych z realizacją Umowy z innymi osobami poza tymi, o których mowa w ust. 8. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 14. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Nadzór zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Nadzór ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 15. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Nadzór lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 32520.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Development Design Sp z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kopernika 25/2
Kod pocztowy: 76-200
Miejscowość: Słupsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 21844.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21844.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 64698
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Starodworcowej i Spokojnej w Gdyni.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Development Design Sp z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200) przy ulicy Kopernika 25/2. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena 60% = 60 punktów;
2)    Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 40% = 40 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 21.844,80 zł.
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 23 maja 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 17.05.2019
Data udostępnienia informacji: 17.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2019 12:05 Dodanie informacji Maciej Zaborski