Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy.
 
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
Uzasadnienie faktyczne:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający wskazał, iż Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, w czasie budowy aż do odbioru robót budowlanych, przy budowie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni.
Natomiast przedmiotowe postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.  „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni” zostało w dniu 26 października 2020 roku unieważnione przez Zamawiającego.
 
W związku z powyższym Zamawiający przygotowując ponowne wszczęcie postępowania na roboty budowlane przy budowie boiska do piłki nożnej przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni mając na uwadze korzystniejsze rozwiązanie w postaci realizacji kompleksowych robót budowlanych zdecydował się na rozszerzenie przedmiotu zamówienia wykonania robót budowlanych w zakresie robót elektrycznych dotyczących budowy oświetlenia wokół zaprojektowanego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej.
 
Zamawiający  wszczynając kolejne postępowanie przetargowe na budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni rozszerzy zakres o budowę oświetlenia wokół zaprojektowanego boiska, których wspólna realizacja będzie bardziej korzystna i użyteczna ze strony Zamawiającego oraz mniej uciążliwa w przypadku wykonywania robót budowalnych przez jednego Wykonawcę.
 
Powyższa zmiana w postępowaniu przetargowym na roboty budowalne wymaga zwiększenia zakresu obowiązków związanych z nadzorem inwestorskim dla inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w co najmniej ograniczonym zakresie.
 
W związku z powyższym postępowanie na nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 22.09.2020
Data udostępnienia informacji: 22.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.01.2021 13:56 Aktualizacja treści Tomasz Klein
30.12.2020 11:26 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
30.09.2020 15:19 Aktualizacja treści Tomasz Klein
22.09.2020 15:39 Dodanie informacji Tomasz Klein