Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na obiektach GCS

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Konserwację, serwis i naprawę urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych
na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu”.
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    W postępowaniu wpłynęła jedna oferta
 
2.    Ofertę sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” 60%, kryterium „Czas reakcji/przybycia” 40%).
 
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KLIMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ulicy Hutniczej 37 A. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert: 1) cena brutto oferty 60% = 60 punktów,
2) czas reakcji/przybycia 40%  = 40 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 67.754,55 zł.

4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 22 maja 2020 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 20.05.2020
Data udostępnienia informacji: 20.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.06.2020 13:12 Aktualizacja treści Anna Urbańska