Konserwacja i naprawa telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Konserwacja i naprawa telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu”
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Pawła Krzeszewskiego i Elżbietę Krzeszewską prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Paweł Krzeszewski, Elżbieta Krzeszewska AMB s.c. z siedzibą Gdyni (81-540) w przy Al. Zwycięstwa 236. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1)    Cena brutto oferty - 60% = 60 punktów,
2)    Niezawodność dysków (MTBF) o których mowa w Rozdziale 3 ust. 7 pkt 1 lit. a)  SIWZ - 10% = 10 punktów,
3)    Niezawodność dysków (MTBF) o których mowa w Rozdziale 3 ust. 7 pkt 2 lit. a)  SIWZ - 10% = 10 punktów,
4)    czas reakcji/przybycia na usługę diagnostyki kamery bądź serwera, o której mowa w Rozdziale 3 ust. 9 SIWZ - 20% = 20 punktów,
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 151.628,25 zł.
 
 
Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 14 maja 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 10.05.2019
Data udostępnienia informacji: 10.05.2019