Kompleksowa konserwacja i kontrola systemów przeciwpożarowych zainstalowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu

Gdynia, dnia 11 marca 2020 roku
 
L. dz. 1621/2020
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.7.2020
                                  
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Kompleksową  konserwację i kontrolę systemów przeciwpożarowych zainstalowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.   Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
2.   Oferty sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „Cena brutto” 60%, kryterium „Czas reakcji/przybycia” 40%,);
 
3.   Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez  Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością SPIE Building Solutions z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ulicy Wołoskiej 5. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    Cena brutto 60% = 47,95 punktów
2)    Czas reakcji/przybycia” 40% = 40 punktów
łączna punktacja oceny oferty = 87,95 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 38 474,40 zł.
 
4.   Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 17 marca 2020 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 11.03.2020
Data udostępnienia informacji: 11.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.04.2020 13:05 Aktualizacja treści Anna Urbańska