Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.


30/04/2011    S84    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 

PL-Gdynia: Elektryczność

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2011/S 84-137557
Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 29.04.2011 roku i zamieszczono w dniu 30.04.2011 roku pod numerem 2011/S 84-137557
 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Kontaktowy: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Do wiadomości: Dariusz Schwarz, Anna Byczkowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel. +48 586223574
E-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
Faks +48 586221164
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.gosirgdynia.pl
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
Rekreacja, kultura i religia
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dystrybucja energii elektrycznej: do obiektu zlokalizowanego przy ul. Przebendowskich w Gdyni na potrzeby zasilania kąpieliska, do obiektu zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II na potrzeby zasilania pomostów jachtowych, do obiektu zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II na potrzeby oświetlenia nawigacyjnego, do obiektu zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II na potrzeby zasilania zaplecza socjalno - biurowego, do obiektu zlokalizowanego przy ul. Olimpijskiej na potrzeby budynku - szatni piłkarskich, do obiektu zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej na potrzeby zasilania ośrodka hipoterapii, do obiektu zlokalizowanego przy Plaży Miejskiej Śródmieście na potrzeby zasilania budynku sanitarnego z zapleczem dla ratowników, do obiektu zlokalizowanego przy Polanie Redłowskiej na potrzeby zasilania budki ratowniczej.
 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Główne miejsce świadczenia usług Gdynia, Polska.
Kod NUTS PL
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dystrybucja energii elektrycznej: do obiektu zlokalizowanego przy ul. Przebendowskich w Gdyni na potrzeby zasilania kąpieliska, do obiektu zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II na potrzeby zasilania pomostów jachtowych, do obiektu zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II na potrzeby oświetlenia nawigacyjnego, do obiektu zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II na potrzeby zasilania zaplecza socjalno - biurowego, do obiektu zlokalizowanego przy ul. Olimpijskiej na potrzeby budynku - szatni piłkarskich, do obiektu zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej na potrzeby zasilania ośrodka hipoterapii, do obiektu zlokalizowanego przy Plaży Miejskiej Śródmieście na potrzeby zasilania budynku sanitarnego z zapleczem dla ratowników, do obiektu zlokalizowanego przy Polanie Redłowskiej na potrzeby zasilania budki ratowniczej.
 
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000
II.1.6)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.2)CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 3 969 040,64 PLN
Bez VAT
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia.
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: c) Roboty budowlane/ dostawy/ usług mogą być zrealizowane tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych
Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a) w związku z art. 67 ust. 3 - dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Uzasadnienie: Energa Operator S.A. jest jedynym Wykonawcą mogącym wykonać zamówienie w postaci świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz obiektów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji położonych na terenie miasta Gdyni, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
 
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
26/ZWR/JB/2010
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
4.1.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Energa Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-870 Gdańsk
POLSKA
V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 250 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 250 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
 
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.2)INFORMACJE DODATKOWE
VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy.
Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
29.4.2011
30/04/2011    S84    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 
 
PL-Gdynia: Elektryczność
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2011/S 84-137558
Usługi
 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 29.04.2011 roku i zamieszczono w dniu 30.04.2011 roku pod numerem 2011/S 84-137558
 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Kontaktowy: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Do wiadomości: Dariusz Schwarz, Anna Byczkowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel. +48 586223574
E-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
Faks +48 586221164
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.gosirgdynia.pl
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne jednostka organizacyzjna Gminy Miasta Gdynia
Rekreacja, kultura i religia
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dystrybucja energii elektrycznej na stadion piłkarski przy ul. Olimpijskiej w Gdyni.
 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Główne miejsce świadczenia usług Gdynia, Polska.
Kod NUTS PL
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dystrybucja energii elektrycznej na stadion piłkarski przy ul. Olimpijskiej w Gdyni.
 
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000
II.1.6)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.2)CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 3 969 040,64 PLN
Bez VAT
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: c) Roboty budowlane/ dostawy/ usług mogą być zrealizowane tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych
Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a) w związku z art. 67 ust. 3 - dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Uzasadnienie: Energa Operator S.A. jest jedynym Wykonawcą mogącym wykonać zamówienie w postaci świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na stadion piłkarski przy ul. Olimpijskiej będący obiektem sportowym Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji położonym na terenie miasta Gdyni, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
 
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
26/ZWR/JB/2010
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
1.3.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Energa Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
POLSKA
V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 650 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 650 000,00 PLN
Bez VAT
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.2)INFORMACJE DODATKOWE
VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
29.4.2011

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 02.05.2011
Data udostępnienia informacji: 02.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 02.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.05.2011 12:21 Dodanie informacji Maciej Zaborski