Dostawę wraz z montażem urządzeń turystycznych przeznaczonych do zabaw dla dzieci przy ul. Tatrzańskiej w Gdyni

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na  „Dostawę wraz z montażem urządzeń turystycznych przeznaczonych do zabaw dla dzieci przy ul. Tatrzańskiej w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Ustawy odrzucił ofertę Wykonawcy BUILD Sp. z o.o. z siedzibą w Lipusz (83-424) przy ulicy Szerokiej 15B, gdyż Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art.85 ust. 2 Ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą.
 
Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego z dnia 19.07.2018 r. złożył oświadczenie, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 01.08.2018
Data udostępnienia informacji: 01.08.2018