Dostawę pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2019

Gdynia, dnia 26 marca 2019 roku.
L. dz. 1861/2019
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.20.2019                      
           
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
                       
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2019”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy GT Sport s. j. M. Gwizdała, D. Tyrka z siedzibą w Gdyni (81-465) przy ulicy Cylkowskiego 32A. Treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Jednym z wymaganych w postępowaniu przez Zamawiającego było złożenie wraz z ofertą kompletu pucharów w skład kompletu wchodzą trzy puchary o tożsamym wyglądzie w kolorze złotym lub srebrnym (do wybory przez Wykonawcę lecz takim samym dla całego kompletu) z wymaganymi wypełnieniami lub/i zdobieniami w kolorach niebieskim lub granatowym z kolorowym logiem Gdynia Sport w lewym górnym rogu grawerki.
W dniu 22.03.2019 roku dokonano oceny oferty, Wykonawca złożył jako element oferty próbki w postaci 3 pucharów o tożsamym wyglądzie w kolorze złotym z jednym cały elementem pucharu tj. nóżką w kolorze niebieskim,  bez widocznych wypełnień lub/i zdobień w kolorach niebieskim lub granatowym. W związku z powyższym załączone próbki nie spełniały wymagań określonych w SIWZ w zakresie wymagań dotyczących wypełnień lub/i zdobień pucharu w kolorach niebieskim lub granatowym
Ponadto Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganych fotografii/zdjęć/widoku pucharów, które Wykonawca dostarczył do oferty jako próbki, stanowiących zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a) SIWZ element oferty.
Zgodnie z zapisami Rozdziału 17 SIWZ Zamawiający nie mógł wezwać Wykonawcy do uzupełnienia próbek  na podstawie art. 26 ust. 2 i 3 Ustawy, gdyż próbka stanowi jeden z  elementów oferty podlegającym ocenie w kryterium oceny ofert i prowadzenie negocjacji dotyczącej złożonej oferty jest niedopuszczalne na gruncie Ustawy i nie może prowadzić do  zmiany treści oferty po wyznaczonym terminie składania ofert.
W przypadku nie złożenia elementu oferty w postaci wymaganych próbek tj. 3 sztuk pucharów lub złożenia tylko jednego/dwóch z trzech pucharów lub złożenia pucharów bez tabliczki grawerowanej lub logiem Gdynia Sport wykonanym niezgodnie z księgą promocyjną znaku Gdynia Moje Miasto oraz złożenia próbek trofeów o parametrach nie spełniających minimalnych wymagań/parametrów określonych przez Zamawiającego w Rozdziale 3 SIWZ tj. kompletu pucharów wysokości w przedziale od 30 do 39 cm (liczony bez podstawy) - w skład kompletu wchodzą trzy puchary o tożsamym wyglądzie w kolorze złotym lub srebrnym (do wyboru przez Wykonawcę lecz takim samym dla całego kompletu), z wymaganymi wypełnieniami lub/i zdobieniami w kolorach niebieskim lub granatowym, spowoduje brak możliwości oceny oferty przez Zamawiającego co w konsekwencji będzie prowadziło do odrzucenia oferty.
 
Na tym etapie postępowania niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1a i 2 Ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, gdyż treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że cena w złożonej oferty po dokonaniu poprawki rachunkowej wynosi 120.186,08 zł.
 
2. Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż  w postępowaniu nie złożono oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 26.03.2019
Data udostępnienia informacji: 26.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.03.2019 15:34 Aktualizacja treści Anna Urbańska