Dostawa z montażem ścianki łuczniczej w hali lekkoatletycznej Gdyńskiego Centrum Sportu

Gdynia, dnia 20  lutego 2019 roku.
L. dz. 1110/2019
Znak sprawy GCS.DZPI.2710.5.2019

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę z montażem ścianki łuczniczej w hali lekkoatletycznej Gdyńskiego Centrum Sportu”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
 
1. W postępowaniu wpłynęła jedna ofert

2. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikająca z art.24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 Ustawy wykluczono Wykonawcę Mariusza Anniuka prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą  FPHU AMEOLI z siedzibą Świebodzicach (58-160) przy ulicy Heleny Modrzejewskiej 4, gdyż Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy, ponownie wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów w postaci wykonanych dostaw i referencji potwierdzających, czy dostawy wskazane przez Wykonawcę w wykazie wykonanych dostaw zostały wykonane należycie.
 
Wykonawca złożył dokumenty w postaci referencji, które nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem w związku z powyższym załączone dokumenty zostały złożone w niewłaściwej formie.
 
Ponieważ w świetle Ustawy, Zamawiający już zrealizował możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o uzupełnienie brakujących oświadczeń  potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający nie miał możliwości ponownego wezwania Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy.
 
Dokumenty wskazane w Rozdziale 6 Wykonawca składa w oryginale lub w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 
W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12 a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.
 
4. Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż  w postępowaniu nie złożono oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 20.02.2019
Data udostępnienia informacji: 20.02.2019