Dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.

Ogłoszenie nr 500159074-N-2018 z dnia 09-07-2018 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 579534-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.48.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 34920000-2 - sprzęt drogowy, 31523200-0 – trwałe znaki informacyjne, 34928450-7 – pachołki, 14211000-3 - piasek, 44221500-0 – progi, 38424000-3 – urządzenia pomiarowe, 34928472-7 – oznakowanie, 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu polegająca w szczególności na dostawie oznakowania obiektów i terenów Gdyńskiego Centrum Sportu w postaci tablic informacyjnych wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i innego osprzętu drogowego, z podziałem na 2 części. 3. Pierwsza część zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia drogowego w postaci sprzętu drogowego. 4. Druga część zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia drogowego w postaci trwałych znaków informacyjnych. 5. Pierwsza część zamówienia obejmuje dostawę: 1) Piasku antypoślizgowego z solą o poniższych parametrach: a) frakcja od 0,5 mm do 2,00 mm, b) ilość: 20 worków pakowanych po 20 kg. 2) Pachołka drogowego (ostrzegawczego) odblaskowego o poniższych parametrach: a) wymiary: 45-55 cm, b) materiał: elastyczny PCV (stożek), c) kolor pomarańczowy lub czerwony z pasami odblaskowymi (minimum 2 pasy o minimalnej wysokości 10 cm każdy), d) podstawa wykonana z gumy, e) waga minimalna 1,5 kg, f) ilość: 56 sztuk. 3) Taśmy ostrzegawczej biało-czerwonej o poniższych parametrach: a) wymiary- szerokość 80 mm, długość rolki 100 m, b) grubość taśmy 40-50 µm, c) kolor taśmy biały, d) pasy pod kątem 45o o równej szerokości, e) materiał- folia z PE, f) szerokość pojedynczego pasa ma zawierać się w zakresie od 5 do 15 cm, g) kolor czerwonych pasów nie może ulegać ścieraniu i nie może pozostawiać barwnika na rękach podczas używania, h) ilość: 1020 rolek. 4) Najazdów kablowych o poniższych parametrach: a) winny być kompatybilne z najazdami firmy Adam Hall Defender Mini 85200, b) materiał wykonania: czarna podstawa i żółta pokrywa górna wykonana z polyuretanu (PU), c) konstrukcja: wewnątrz trzy odseparowane kanały o przekrojach: dwa o szer. 35mm i wysokości 30mm, jeden o szer. 35mm i wysokości 35mm do ułożenia przewodów, żółta pokrywa górna uchylana pod kątem prostym, d) maksymalne obciążenie: 2 tony na powierzchnię 20cm x 20cm, e) klasa palności: B2, f) zakres temperatur do użytkowania: od -30 do +60 st. C, g) wymiary: 100 cm x 29 cm x 4,8 cm, h) waga: 5 kg, i) ilość: 4 sztuki. 5) Progu kablowego do osłony przewodów elektrycznych o poniższych parametrach: a) wymiary: długość 80 – 100 cm, szerokość 20 – 30 cm, wysokość 4 – 6 cm z 2 kanałami na przewody elektryczne o przekroju 3x3 cm, b) system łączenia elementów ze sobą (końcówka puzzla), c) pokrywa zakrywająca kanały na przewody na zawiasie, d) na środku dłuższego boku progu otwór stanowiący uchwyt transportowy, e) Zamawiający nie dopuszcza aby uchwyt wystawał poza bryłę progu kablowego, f) ilość: 10 sztuk 6) Słupka taśmowego o poniższych parametrach, składający się z elementów: a) słupek stalowy o średnicy 60 mm +/- 3 mm, wysokość 1000 mm, w kolorze czarnym, pokryte farbą zabezpieczającą przed rdzewieniem, b) taśma w kolorze czarnym o długości 2 m i szerokości 4 – 6 cm, zakończona trzema mocowaniami (w ramach 1 słupka), c) główna słupka taśmowego, w której chowa się po automatycznym zwinięciu taśma w kolorze czarnym z gniazdem na mocowanie znajdująca się na końcu taśmy, d) podstawa stabilna w kolorze słupka, pokryta farbą zabezpieczającą przed rdzewieniem, e) taśma w kolorze czarnym, f) nadruk logo „Gdynia sport” na taśmie w kolorze białym, g) wszystkie elementy słupka taśmowego połączone na stałe w sposób nieruchomy i estetyczny, h) waga jednego słupka taśmowego 9 kg +/- 0,1 kg. i) ilość: 30 sztuk. 6. Druga część zamówienia obejmuje dostawę: 1) Tablicy oznaczeń sektorów o poniższych parametrach: a) wymiary: 200cmx70 cm, b) wykonana z blachy ocynkowanej o grubości min 1 mm, c) kolorystyka: CMYK, d) oznaczenia pomalowane farbą odporną na działanie promieni słonecznych, e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt nadruku, f) ilość: 1 sztuka. 2) Tablicy informacyjnej „Osoba niepełnosprawna” o poniższych parametrach: a) wymiary: 10cmx10cm, b) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami o grubości min 1 mm, c) kolorystyka: CMYK, d) oznaczenia pomalowane farbą odporną na działanie promieni słonecznych, deszcz, słoną wodę, e) tablica musi posiadać mocowanie, które umożliwi mocowanie jej do tworzywa sztucznego, f) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt nadruku, g) ilość: 6 sztuk. 3) Tablicy informacyjnej „Matka z wózkiem” o poniższych parametrach: a) wymiary: 10cmx10cm, b) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami o grubości min 1 mm, c) kolorystyka: 1/0 CMYK, d) oznaczenia pomalowane farbą odporną na działanie promieni słonecznych, deszcz, słoną wodę, e) tablica musi posiadać mocowanie, które umożliwi mocowanie jej do tworzywa sztucznego, f) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt nadruku, g) ilość: 6 sztuk. 4) Znaku informacyjnego „GDY …” o poniższych parametrach: a) wymiary: wys. 75cm x szer. 60cm, b) treść naniesiona na folię nie odblaskową, c) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, d) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt nadruku, f) ilość: 13 sztuk. 5) Znaku informacyjnego „Nagły uskok” o poniższych parametrach: a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2018 roku poz. 153), znak C-3 „Nagły uskok”, b) kształt trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm, c) treść naniesiona na folię odblaskową, d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca, g) ilość: 2 sztuki. 6) Znaku informacyjnego „Pale” o poniższych parametrach: a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2018 roku poz. 153), znak C-4 „Pale”, b) kształt trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm, c) treść naniesiona na folię odblaskową, d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca, g) ilość: 2 sztuki. 7) Znaku informacyjnego „Doskonała jakość wody w kąpielisku” o poniższych parametrach: a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. z 2016 roku poz. 2082), b) wymiary: wys. 8 cm x szer. 17 cm, c) treść naniesiona na folię odblaskową, d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca, g) ilość: 2 sztuki. 8) Znaku informacyjnego „Dobra jakość wody w kąpielisku” o poniższych parametrach: a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. z 2016 roku poz. 2082), b) wymiary: wys. 8 cm x szer. 17 cm, c) treść naniesiona na folię odblaskową, d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca, g) ilość: 2 sztuki. 9) Znaku „Kąpiel zabroniona” o poniższych parametrach: a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2018 roku poz. 153), znak A-1 „Kąpiel zabroniona”, b) kształt okrągły o średnicy 40 cm, c) treść naniesiona na folię odblaskową, d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca, g) ilość: 4 sztuki. 7. Zamawiający informuje, iż ilości wskazane w ust. 5 i 6 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 8. Przedmiot zamówienia wskazany w ust. 5 realizowany będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie. 9. Przedmiot zamówienia wskazany w ust. 6 zostanie zrealizowany jednorazowo, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2018 r. 10. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia dla I części zamówienia: 1) dostawy przedmiotu zamówienia o których mowa w ust. 5 pkt. 1)-6) realizowane będą w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, jednak nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od dnia złożonego przez Zamawiającego zamówienia /zgłoszenie mailem lub faksem/. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarcza w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. pomiędzy 8:00 a 15:30 od poniedziałku do piątku bezpośrednio do: a) hali Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 5 pkt. 1), 2), 4), b) siedziby Zamawiającego przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 5 pkt. 2), 3), 5) oraz 6), c) stadion miejski przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni – dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 5 pkt. 6. 2) Zamawiający każdorazowo dokona odbioru dostarczonej partii towaru, 3) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru w czasie odbioru, Zamawiający nie odbierze wadliwej części dostarczonego towaru, w przypadku stwierdzenia po odbiorze postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie potwierdzone faksem lub mailem powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 4) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie dwóch dni tj. 48 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię towaru wolną od wad w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 8:00 a 15:30 od poniedziałku do piątku; w przypadku zgłoszenia reklamacji w piątek dostawą nastąpi najpóźniej w najbliższy poniedziałek do godziny 15:30, 5) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania i odbioru towaru oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 6) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnych materiałów, środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 7) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 8) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii dostarczonego towaru, liczony od daty dostawy poszczególnych partii towaru. 11. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia dla II części zamówienia: 1) dostawa przedmiotu zamówienia z wykonanym nadrukiem zgodnie z przekazanym projektem lub właściwym Rozporządzeniem, o których mowa w ust. 6 pkt. 1)-9) zrealizowana będzie w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, jednak nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia i przekazania projektu lub wskazania właściwego znaku z Rozporządzenia przez Zamawiającego Wykonawcy drogą elektroniczną potwierdzonego mailem lub faksem przez Wykonawcę. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. pomiędzy 8:00 a 15:30 od poniedziałku do piątku bezpośrednio do: a) bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdynia przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 6 pkt. 4)-9), b) stadionu rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 6 pkt. 1), c) siedziby Zamawiającego przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni - dotyczy pozycji, o których mowa w ust. 6 pkt. 2), 3). 2) Zamawiający dokona odbioru dostarczonego towaru, 3) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru w czasie odbioru, Zamawiający nie odbierze wadliwej części dostarczonego towaru, w przypadku stwierdzenia po odbiorze postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie potwierdzone faksem lub mailem powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 4) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie dwóch dni tj. 48 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię towaru wolną od wad w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 8:00 a 15:30 od poniedziałku do piątku; w przypadku zgłoszenia reklamacji w piątek dostawą nastąpi najpóźniej w najbliższy poniedziałek do godziny 15:30, 5) wykaz osób upoważnionych do złożenia zapotrzebowania i odbioru towaru oraz do podpisania i odbioru faktury w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 6) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnych materiałów, środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 7) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 8) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia. Termin liczony od daty dostawy towaru. 12. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 14. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia lub obie części zamówienia. 15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 17. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 18. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 34920000-2
 
Dodatkowe kody CPV: 31523200-0, 34928450-7, 14211000-3, 44221500-0, 38424000-3, 34928472-7, 79823000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu”. Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 06 lipca 2018 roku do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu”. Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 06 lipca 2018 roku do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 09.07.2018
Data udostępnienia informacji: 09.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.07.2018 13:24 Dodanie informacji Marzena Angielczyk