Dostawa wykładziny ochronnej na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta

1.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Rogera Żółtowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Roger Żółtowski Interplastic z siedzibą w Tuchomiu przy ul. Gdyńskiej 45, 80-209 poczta Chwaszczyno. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena 60% = 60 punktów;
2)    Całkowita grubość wykładziny 20% = 16,67 punktów;
3)    Całkowita waga 1 płyty wykładziny o wymiarach 1000-2000 mm (2m2) 20% = 12 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 88,67 punktów. Cena oferty brutto wynosi 217.960,92 zł.
 
2.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 30 listopada 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 27.11.2018
Data udostępnienia informacji: 27.11.2018