Dostawa wykładziny ochronnej dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Gdynia, dnia 19 grudnia 2016 roku.
l.dz. 6782/2016
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.81.2016
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę wykładziny ochronnej dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu".
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Okres rękojmi za wady i gwarancji
Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
1.
Robert Urbanek
ATHENA Robert Urbanek
ul. Szajnochy 2
85-738 Bydgoszcz
11.437,11
36 miesięcy
21 dni
2.
EVERSPORT Sp. z o.o.
ul. Kiersnowskiego 18/45
03-161 Warszawa
23.833,218
36 miesięcy
21 dni
3.
Roger Żółtowski
Interplastic
ul. Gdyńska 45
Tuchom
80-209 Chwaszczyno
39.729,00
-
-
 
2.    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Rogera Żółtowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  Roger Żółtowski INTERPLASTIC z siedzibą w Tuchomiu przy ul. Gdyńskiej 45, 80-209 Chwaszczyno. Treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ".
   
Wykonawca w złożonym formularzu oferty nie wskazał:
1)    okresu na jaki udziela rękojmi za wady i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,
2)    terminu płatności wynagrodzenia od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.
 
Zgodnie z Rozdziałem 17 SIWZ:
1)      ust. 3 w przypadku nie wpisania w ofercie (formularzu oferty) okresu (terminu) udzielenia rękojmi za wady i gwarancji lub wpisania okresu krótszego niż 36 miesięcy, oferta będzie uznana jako sprzeczna z treścią SIWZ,
2)      ust. 4 w przypadku wpisania w ofercie (formularzu oferty) terminu płatności innego niż termin 14 albo 21- dniowy bądź niezaznaczenia jednego z terminów (tj. 14 lub 21 dni) oferta będzie uznana jako sprzeczna z treścią SIWZ.
 
Ponadto Zgodnie z Rozdziałem 12 ust. 1 pkt 11 SIWZ Wykonawca winien wypełnić formularze załączone do SIWZ ściśle i kompletnie.
 
Oświadczenie Wykonawcy o okresie udzielenia rękojmi za wady i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia oraz o terminie płatności wynagrodzenia są obok ceny brutto oferty kryteriami oceny oferty. Brak podania przez Wykonawcę któregokolwiek z kryteriów powoduje brak możliwości oceny oferty przez Zamawiającego.
 
Zmawiający nie mógł zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty gdyż niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1a i 2 Ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
 
W związku z powyższym  oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
 
3.    Na podstawie art. 90 ust. 3 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Roberta Urbanka  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ATHENA Robert Urbanek z siedzibą w Bydgoszczy (85-738) przy ulicy Szajnochy 2. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień odnośnie ceny oferty.
 
Wykonawca, w złożonej ofercie, zaproponował cenę za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 11.437,11 zł brutto. Z uwagi, iż cena zaoferowana przez Wykonawcę jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania tj. 54.083,10 zł brutto, zachodziło podejrzenie, że jest ceną rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia, wobec czego Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 1 Ustawy wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie wymienionym w art. 90 ust. 1 pkt 1-5 Ustawy. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 30.11.2016 roku, Wykonawca nie udzielił wymaganych wyjaśnień, w związku z czym Zamawiający, działając zgodnie z treścią art. 90 ust. 3 Ustawy zobowiązany był odrzucić jego ofertę.
 
4.    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy EVERSPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-161) przy ul. Kiersnowskiego 18/45. Treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.
 
Zgodnie opisem wykładziny zawartym w Rozdziale 3 ust. pkt 6 SIWZ wykładzina winna mieć wymiary płyty 1000x2000 mm, grubość całkowita co najmniej 6mm, waga 1 płyty 7 - 8 kg.
 
Zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy Zmawiający wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów  potwierdzających spełnienie przez oferowaną wykładzinę wymagań określonych przez Zamawiającego.
Wykonawca w wyznaczonym terminie przesłał wymagane dokumenty i próbki. Z dostarczonych dokumentów wynika, iż oferowana wykładzina nie spełnia wymagań postawionych w SIWZ przez Zamawiającego odnośnie grubości całkowitej i wagi 1 płyty tj. zgodnie z załączoną kartą techniczną oraz wzornikiem wykładzina ma grubość całkowitą wynoszącą 5,2 mm (z tolerancją +/- 0,2 mm) oraz wagę wynoszącą 3,1 kg/m2 (z tolerancją+/- 100g) co daje łączną wagę wymaganego rozmiaru 6,2 kg. Dane te potwierdza załączona przez Wykonawcę próbka wykładziny. W związku z czym zaoferowana przez Wykonawcę wykładzina nie spełnia parametrów wymaganych zgodnie z SIWZ przez Zamawiającego.
 
W związku z powyższym  oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
 
Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy, gdyż w niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 19.12.2016
Data udostępnienia informacji: 19.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2016 13:05 Dodanie informacji Maciej Zaborski