Dostawa wraz z montażem wyposażenia sportowego na sali gimnastycznej w ZSO nr 5 w Gdyni.

Ogłoszenie nr 500159857-N-2018 z dnia 10-07-2018 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa wraz z montażem wyposażenia sportowego na sali gimnastycznej w ZSO nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500118145-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wraz z montażem wyposażenia sportowego na sali gimnastycznej w ZSO nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2711.9.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia sportowego na sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (zwanej dalej „ZSO”) przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową pod nazwą „Wykonanie wyposażenia sportowego na sali gimnastycznej w ZSO nr 5 przy ul. Wejherowskiej w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 7 do nn. zaproszenia) opracowaną przez Mieczysława Tkaczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „INDOM”, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 8 do nn. zaproszenia). 2.Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1)demontaż i utylizację istniejących koszy do koszykówki wraz z konstrukcją montażową zgodnie z dokumentacją projektową – 4 sztuki, 2)dostawę i montaż fabrycznie nowego sprzętu sportowego w postaci: czterech koszy do koszykówki wraz z tablicą (tablica do koszykówki o wymiarach 180x105 cm ze szkła akrylowego o grubości min. 10 mm.), obręczą z siatkami, konstrukcją montażową stalową zabezpieczoną antykorozyjnie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 37400000-2
Dodatkowe kody CPV: 37452210-6, 45212222-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9756.10
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Roger Żółtowski INTERPLASTIC
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gdyńska 45, Tuchom
Kod pocztowy: 80-209
Miejscowość: Chwaszczyno
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnęj ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem wyposażenia sportowego na sali gimnastycznej w ZSO nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni” - Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.24.2018, Ogłoszenie o zamówieniu nr 543029-N-2018 z dnia 2018-04-19 r., do upływu terminu składania ofert nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 10.07.2018
Data udostępnienia informacji: 10.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.07.2018 11:56 Dodanie informacji Marzena Angielczyk