Dostawa wraz z montażem wyposażenia sportowego na sali gimnastycznej w ZSO nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni.

Ogłoszenie nr 500098395-N-2018 z dnia 07-05-2018 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa wraz z montażem wyposażenia sportowego na sali gimnastycznej w ZSO nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 543028-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wraz z montażem wyposażenia sportowego na sali gimnastycznej w ZSO nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.24.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia sportowego na sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących (zwanym dalej „ZSO”) nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową pod nazwą „Wykonanie wyposażenia sportowego na sali gimnastycznej w ZSO nr 5 przy ul. Wejherowskiej w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ) opracowaną przez firmę Mieczysława Tkaczyka „INDOM”, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych pod nazwą „Wykonanie wyposażenia sportowego na sali gimnastycznej w ZSO nr 5 przy ul. Wejherowskiej w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ). Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ). 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) demontaż i utylizację istniejących koszy do koszykówki wraz z konstrukcją montażową zgodnie z dokumentacją projektową – 4 sztuki, 2) dostawę i montaż fabrycznie nowego sprzętu sportowego w postaci: czterech koszy do koszykówki wraz z tablicą (tablica do koszykówki o wymiarach 180x105 cm ze szkła akrylowego o grubości min. 10 mm.), obręczą z siatkami, konstrukcją montażową stalową zabezpieczoną antykorozyjnie. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik nr 10-11 do SIWZ. 5. Sprzęt sportowy o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 musi być zgodny z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1270:2006 „Sprzęt boiskowy - Sprzęt do koszykówki”. 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a dokumentacją projektową pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. 7. Podane w SIWZ jak i w projekcie nazwy urządzeń, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować własne urządzenia zgodne ze swoją ofertą handlową (wymiary, materiały, zabezpieczenia) z zastrzeżeniem, że urządzenia te muszą być o standardzie, co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych w projekcie oraz muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami normy PN-EN 1270:2006 „Sprzęt boiskowy - Sprzęt do koszykówki”. 8. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Dyrektor szkoły przy udziale Zamawiającego zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac montażu najwcześniej w dniu 02 lipca 2018 roku, 2) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu, co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu, 3) Po przekazaniu placu montażu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren montażu, 4) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, 5) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia i elementy sprzętu sportowego na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń i elementów sprzętu sportowego, 6) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace montażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie obiektu placu montażu oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu montażu; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 7) na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu montażu zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren montażu, umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 8) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac montażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu montażu, 9) Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu montażu, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny, 10) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia parkietu sali gimnastycznej na czas trwania prac demontażowych i montażowych, 11) Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu montażu w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym, 12) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 13) wszelkie wyposażanie obiektu musi być zgodne z aktualnymi normami oraz spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w spawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, 14) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót montażowych, 15) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika robót, 16) w terminie 2 dni od dnia wykonania całości przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (faksem lub mailem) zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia i gotowość do odbioru, 17) odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, 18) Dyrektor szkoły przy udziale Zamawiającego zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 19, 19) przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i do jej dostarczenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia składającej się między innymi z: a) pisemnego oświadczenie kierownika robót, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, b) dokumentacji technicznej zamontowanego sprzętu sportowego, c) certyfikatów, świadectw, deklaracji oraz innych dokumentów w tym oznakowania towarów, dotyczących zamontowanych materiałów, d) certyfikatów lub świadectw sprzętu sportowego tj. sprzętu do koszykówki potwierdzających zgodność sprzętu z aktualną normą PN-EN 1270:2006, e) wszelkie niezbędne pomiary. 20) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 21) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 2 lata (24 miesiące) licząc od daty odbioru końcowego (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach); w przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ; Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do wykonania przeglądów gwarancyjnych zamontowanego sprzętu sportowego bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym; koszt przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 24 miesiące (2 lata) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 22) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 10. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 16. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 37400000-2
Dodatkowe kody CPV: 37452210-6, 45212222-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wraz z montażem wyposażenia sportowego na sali gimnastycznej w ZSO nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni”. Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 27 kwietnia 2018 roku do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty. 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 07.05.2018
Data udostępnienia informacji: 07.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.05.2018 12:01 Dodanie informacji Marzena Angielczyk