Dostawa wraz z montażem urządzeń turystycznych przy ul. Racławickiej w Gdyni

Ogłoszenie nr 510212926-N-2020 z dnia 28-10-2020 r.

Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa wraz z montażem urządzeń turystycznych przy ul. Racławickiej w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 589282-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540190672-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): http://gdyniasport.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wraz z montażem urządzeń turystycznych przy ul. Racławickiej w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.47.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 37410000-5 - sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu, 37535200-9 - wyposażenie placów zabaw; 45112720-8 - roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, 45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleb, 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń turystycznych na dz. 2109, obręb 0019 Mały Kack, położonej w Gdyni przy ul. Racławickiej, na podstawie i zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Montaż elementów małej architektury przy ul. Racławickiej w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ) dokumentacją projektowo budowlaną pn. „Montaż elementów małej architektury przy ul. Racławickiej w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ) oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ). opracowanym przez firmę Indom Mieczysław Tkaczyk 3. Wyłącznie do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ). 4. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 - ID wniosku 132/2017. 5. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, w tym wykonanie tymczasowego dojazdu do terenu budowy. Uwaga! Na okres prac zabezpieczyć drzewa znajdujące się w pobliżu planowanego dojazdu tymczasowego, zgodnie z wytycznymi uzgodnienia Wydziału Ogrodnika Miasta zawartego w dokumentacji projektowo budowlanej (stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ), 2) wykonanie robót ziemnych, 3) wykonanie nawierzchni w postaci zmiękczonych technologicznie zrębków drewnianych frakcji ≤50 mm o powierzchni ok. 62 m2 o grubości 20cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego 16-30 mm o grubości 10 cm; 4) ułożenie obrzeży i nakładek elastycznych na obrzeżach; 5) dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń turystycznych oraz obiektów małej architektury w postaci: a) linarium obrotowego- 1 kpl.; b) urządzenia o nazwie: prasa nożna + wyciskanie siedząc- 1 kpl.; c) urządzenia o nazwie: wahadło + biegacz + twister – 1 kpl.; d) tablicy informacyjnej z regulaminem - 1 szt., konstrukcja ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze szarym, na wysokości 30 cm pozioma poprzeczka zabezpieczająca przed wejściem osoby niewidome; Uwaga! Treść tablicy informacyjnej z regulaminem należy uzgodnić z Zamawiającym przed wbudowaniem. 6) wykonanie nawierzchni trawiastej o powierzchni ok. 110 m2; 7) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 6. Urządzenia turystyczne, o których mowa w ust. 5 pkt. 5 lit. b) i c) oraz tablica informacyjna z regulaminem opisana w ust. 5 pkt 5 lit. d) oraz sposób ich montażu muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 16630:2015-06 „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” lub równoważnej. 7. Urządzenie turystyczne, o którym mowa w ust. 5 pkt. 5 lit. a) oraz sposób montażu musi być zgodny z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN-1176-1:2017-12 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań” lub równoważnej. 8. Nawierzchnia, o której mowa w ust. 5 pkt. 3, musi spełniać poniższe warunki: 1) być przepuszczalna dla wody; 2) przeznaczona na place zabaw i tereny rekreacyjne; 3) amortyzować upadki i chronić przed urazami; 4) wykonana z technologiczne zmiękczonych zrębków drewnianych; 5) frakcja ≤ 50 mm; 6) zapewniać dobre warunki do korzystania z urządzeń turystycznych w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 7) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 8) kolorystyka nawierzchni – zrębki drewniane barwione, w kolorze brązowym, 9) być zgodna z wymaganiami aktualnej normy: PN-EN 1177+AC:2019-04 lub równoważną, 10) posiadać atest PZH lub dokument równoważny, 11) posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, 9. Urządzenia turystyczne oraz tablica informacyjna z regulaminem muszą zostać zamontowane do bloków fundamentowych na głębokości co najmniej 30 cm poniżej istniejącego terenu. Fundamenty należy przysypać nawierzchnią. 10. Każde urządzenie turystyczne opisane w ust. 5 pkt 5 lit. b) i c) musi posiadać tabliczkę z instrukcją użytkowania (kolorystyka i czcionka musi być zgodna z załącznikiem nr 14 do SIWZ), logo Gdynia Sport. Ostateczną treść należy uzgodnić z zamawiającym. 11. Tablica informacyjna z regulaminem musi posiadać logo Gdynia Sport. Logo Gdynia Sport musi być zgodne ze wzorem submarki zawartej w Księdze znaku promocyjnego Gdynia moje miasto, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie akceptacji zasad używania znaku promocyjnego „Gdynia Moje Miasto” we wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni (dostępne na stronie http://gdyniasport.pl/logo/). Treść tablicy musi być zgodna z Zasadami stosowania tablic informacyjnych dla zadań realizowanych i finansowanych lub współfinansowanych przez Miasto stanowiące załącznik nr 1 do pisma okólnego nr 11 VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 grudnia 2019 r (załącznik nr 14 do SIWZ). Ostateczną treść należy uzgodnić z Zamawiającym. 12. Kolorystyka urządzeń turystycznych oraz tablicy informacyjnej musi być zgodna z projektem budowlano – wykonawczym oraz dokumentacją projektową stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 9-10 do SIWZ. 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiącą odpowiednio załącznik nr 9-11 do SIWZ. 14. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ a Dokumentacją projektową, zapisy 15. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 16. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu, co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy przed rozpoczęciem montażu. 17. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu, montażu, 2) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia oraz inne elementy wyposażenia na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń i elementów wyposażenia, 3) Po przekazaniu terenu budowy i montażu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren, 4) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane oraz montażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej obok terenu budowy, 5) Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy i montażu zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 6) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować teren budowy i montażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na terenie budowy, 7) Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny, 8) Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz.U. 2019 r. poz.155) i dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 9) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót budowlanych i montażowych, 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 11) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy w przypadku ich zwołania; przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy, 12) Wykonawca zgłasza pisemnie (faksem lub mailem) Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 13) Odebranie przedmiotu umowy nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym po wykonaniu całości przedmiotu umowy. 14) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wraz z dostarczeniem dokumentów o których mowa w pkt. 16. 15) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia robót do odbioru roboty nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie robót. Wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót określonego w Rozdziale 4 ust.1. 16) Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez kierownika budowy i Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: a) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, b) dokumentację projektową powykonawczą, c) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, d) atesty bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, e) certyfikat lub zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że dostarczone urządzenia turystyczne, o których mowa w ust. 5 pkt.5 lit b i c odpowiadają normie PN-EN 16630:2015-06 lub równoważnej, f) certyfikat lub zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że dostarczone urządzenie turystyczne, o którym mowa w ust. 5 pkt. 5 lit. a odpowiada normie PN-EN-1176-1:2017-12 lub równoważnej, g) certyfikat lub zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że dostarczona nawierzchnia odpowiada normie PN-EN 1177+AC:2019-04 lub równoważnej, 17) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z potwierdzeniem ich złożenia w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, lub potwierdzenie wygenerowane elektronicznie w postaci protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Urzędu Miasta Gdyni z pozytywnym wynikiem weryfikacji lub oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, zgodnie z art. 12 b ust. 5a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz z numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem i opisem miejsca wbudowania. 17. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, o której mowa w art. 2 ust. 7b) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót, 18. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 19. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 20. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 3 lat (36 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach); w przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ; 21. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym; koszt przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 36 miesięcy (3 lata) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, 22. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia. 23. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 24. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 25. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 26. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 27. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 28. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 29. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 30. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 37410000-5
Dodatkowe kody CPV: 37535200-9, 45112720-8, 45112000-5, 45111200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 38862.61
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 57926.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57926.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 93318.38
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 24.09.2020
Data udostępnienia informacji: 24.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.10.2020 12:49 Aktualizacja treści Tomasz Klein
22.10.2020 15:10 Aktualizacja treści Anna Urbańska
22.10.2020 15:06 Aktualizacja treści Anna Urbańska
06.10.2020 12:47 Aktualizacja treści Tomasz Klein
01.10.2020 15:16 Aktualizacja treści Anna Urbańska
01.10.2020 15:15 Dodanie informacji Anna Urbańska