Dostawa wraz z montażem urządzeń sprawnościowych dla dzieci przy ul. Tatrzańskiej w Gdyni


                                   Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę wraz z montażem urządzeń sprawnościowych dla dzieci przy ul. Tatrzańskiej w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
2. Oferty sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „Cena brutto” 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” 25%, kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia” 15%)

3. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: 1) Jolantę Pędzisz prowadzącą działalność    gospodarczą pod nazwą Biuro Regionalne JORDAN Jolanta Pędzisz z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Szymanowskiego 15/3 i 2) Mariusza Śliwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BMJ EQUIP Mariusz Śliwiński z siedzibą w Czemlewo nr 40, 86-070 Dąbrowa Chełmińska. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1) cena brutto 60% = 60 punktów;
2) okres rękojmi za wady i gwarancji 25% = 25 punktów;
3) doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 15% = 15 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 168 258,21 zł.
 
4. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 25.06.2020
Data udostępnienia informacji: 26.06.2020