Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie ZSO nr 7 przy ul. Dickmana w Gdyni

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie ZSO nr 7 przy
ul. Dickmana w Gdyni.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie ZSO nr 7 przy ul. Dickmana w Gdyni.
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30 lipca 2019 roku do godziny 09:30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 30.07.2019
Data udostępnienia informacji: 30.07.2019