Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 13, przy ul. Halickiej w Gdyni

Ogłoszenie nr 500044721-N-2017 z dnia 17-10-2017 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 13, przy ul. Halickiej w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500026747-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500027501-N-2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 13, przy ul. Halickiej w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2711.18.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej oraz wykonanie nawierzchni trawiastej w strefie funkcjonowania urządzeń siłowni w Gdyni na terenie Szkoły Podstawowej nr 13, przy ul. Halickiej zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, wykonanym przez Bartłomieja Figur biuro projektowe KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne, pod nazwą Budowa siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Halickiej w Gdyni, dz. 988 (stanowiącym załącznik nr 7 do zaproszenia do negocjacji), szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 8 do zaproszenia do negocjacji),
2. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń siłowni zewnętrznej opisanych w dokumentacji projektowej lub innych urządzeń Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji projektowej w postaci:
a) urządzenia o nazwie: narciarz – 1 komplet- urządzenie poprawia krążenie oraz koordynację ruchową;
b) urządzenia o nazwie: wyciąg górny – 1 komplet – urządzenie umożliwia ćwiczenia ogólne górnych partii mięśni;
c) tablicy informacyjnej z regulaminem o wymiarach tarczy tablicy 70x50cm, zamontowanych do słupków stalowych o wysokości 180 cm. Tablica posadowiona na fundamentach z betonu min C16/20. Konstrukcja nośna tablicy ma być zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana lakierem akrylowym w kolorze oferowanym przez producenta nawiązującym do kolorystyki urządzeń. Obok regulaminu placu oraz instrukcji korzystania z urządzeń musi się znaleźć logo Gdynia Sport
2) wykonanie nawierzchni trawiastej w rejonie stref funkcjonowania urządzeń siłowni oraz w miejscach, które uległy zniszczeniu podczas prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą załącznik nr 7 do zaproszenia do negocjacji).
3) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.
3. Urządzenia siłowni zewnętrznej opisane w ust. 2 pkt 1 lit. a) do b) oraz tablica z regulaminem siłowni muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN16630:2015-06 „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”.
4. Nawierzchnia opisana w ust. 2 pkt. 2 musi być zgodna z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1176-1:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań” i PN-EN 1177:2009 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki”.
5. Urządzenia siłowni zewnętrznej oraz tablica z regulaminem muszą być zamontowane do bloków fundamentowych na głębokości co najmniej 30 cm poniżej istniejącego terenu. Fundamenty betonowe należy przysypać nawierzchnią.
6. Każde urządzenie opisane w ust. 2 pkt 1 lit. a) do b) musi posiadać tabliczkę z instrukcją użytkowania oraz logo Gdynia Sport, zgodnie z rysunkiem graficznym z załącznika nr 7 do zaproszenia do negocjacji. Takie same logo Gdynia Sport musi posiadać tablica informacyjna z regulamin siłowni opisany w ust. 2 pkt 1 lit. c). Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport oraz załącznik do Zarządzenia nr 16/JB/2014 Dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji– księga identyfikacji wizualnej Gdynia Sport.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 37410000-5
 
Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45100000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7480
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Starmax Marek Starczewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rycerska 3
Kod pocztowy: 83-050
Miejscowość: Bąkowo
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9200.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9200.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9200.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust.1 pkt.4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 13, przy ul. Halickiej w Gdyni.” - znak sprawy: GCS.DZPI.2710.66.2017, Ogłoszenie o zamówieniu nr 573817-N-2017 z dnia 18.08.2017 r., nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 17.10.2017
Data udostępnienia informacji: 17.10.2017