Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy

29/10/2019    S209    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
2019/S 209-510259
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska, Maciej Zaborski, Anna Urbańska
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.72.2019
II.1.2)Główny kod CPV37410000
II.1.3)Rodzaj zamówieniaDostawy
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z urządzeń siłowni zewnętrznej oraz wykonanie nawierzchni pod urządzeniami siłowni na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy, dz. nr, 1270,, obręb 0021 Oksywie, na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną pod nazwą: „Przebudowa przestrzeni rekreacyjno – sportowej przy ul. Żeglarzy w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 12 do SIWZ), projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Przebudowa przestrzeni rekreacyjno – sportowej przy ul. Żeglarzy w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ), opracowanymi przez firmę Mieczysława Tkaczyka „INDOM Mieczysław Tkaczyk”, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 14 do SIWZ). Wyłącznie do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 15 do SIWZ).
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV45112720
45100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Gdynia
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Zakres prac będących przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 12 i 13 do SIWZ, w zakresie dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej oraz budowy nawierzchni pod urządzeniami siłowni. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu,
2) wykonanie robót ziemnych w zakresie siłowni zewnętrznej,
3) dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń siłowni zewnętrznej opisanych w dokumentacji projektowej lub innych urządzeń Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji projektowej w postaci:
a) poręczy równoległych + pylon + drabinka – 1 komplet,
b) wyciągu górnego + pylon + wyciskanie siedząc – 1 komplet,
c) wioślarza – 1 komplet,
d) orbitreka – 1 komplet,
e) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z siłowni – 1 szt. o konstrukcji ramy stalowej ocynkowanej i malowanej, o tarczy tablicy wykonanej z blachy stalowej lub płyty z tworzywa sztucznego o wymiarach 70 x 50 cm, zamontowanej do słupków stalowych o wysokości ok. 170 cm. Tablice powinny zostać posadowione za pośrednictwem fundamentów betonowych. Konstrukcje nośne tablic mają być zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7044 wg producenta. Treść tablicy informacyjnej należy uzgodnić przez wbudowaniem z Zamawiającym,
4) wykonanie nawierzchni mineralnej zgodnie z projektem powierzchni 59 m2 w obrębie siłowni zewnętrznej,
5) wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM (w kolorze zielonym RAL 6021 wg producenta) o powierzchni 26 m2, pod jednym z urządzeń siłowni zewnętrznej zgodnie z dokumentacją projektową,
6) wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 100x30x8 cm na ławie betonowej w obrębie siłowni zewnętrznej,
7) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
8) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi za wady i gwarancji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia. / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. Gdynia od Nowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – Mechanizm ZIT).
 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 50 dni od dnia zawarcia umowy
 
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 168-410445
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
 
Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówieniaZamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe: 
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu opisany jest w Rozdziale 6 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ).
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą opisany jest w Rozdziale 6 ust. 4 SIWZ.
3. Podstawy wykluczenia Wykonawców opisane są w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 Ustawy.
4. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 16 SIWZ wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Szczegółowe informacje odnoście sposobu i form w jakiej ma zostać wniesione wadium oraz terminu wniesienia wadium znajdują się w Rozdziale 11 SIWZ. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium w terminie lub wniósł w nieprawidłowej formie zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy.
Wykonawca który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
5. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zostać zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel./faks: 58 622-11-64, 622-35-74, POLSKA;
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@gdyniasport.pl;
Pozostałe informacje w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Rozdziale 29 SIWZ.
7. Wykonawca, jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
 
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:24/10/2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 29.10.2019
Data udostępnienia informacji: 29.10.2019