Dostawa wraz z montażem urządzeń placu zabaw na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy ŻeglarzyOgłoszenie nr 510181445-N-2020 z dnia 21-09-2020 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa wraz z montażem urządzeń placu zabaw na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – Mechanizm ZIT)
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 568663-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540153829-N-2020
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wraz z montażem urządzeń placu zabaw na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.35.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne; 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń placu zabaw, obiektów małej architektury, wykonanie nawierzchni oraz ogrodzenia na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy, dz. nr 1269, 1270, 1275, obręb 0021 Oksywie, na podstawie i zgodnie z: dokumentacją projektową budowlaną pod nazwą: „Przebudowa placu zabaw przy ul. Żeglarzy w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ), projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Przebudowa placu zabaw przy ul. Żeglarzy w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ), opracowanymi przez firmę Mieczysława Tkaczyka „INDOM Mieczysław Tkaczyk”, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ). Wyłącznie do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ). 3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – Mechanizm ZIT). 4. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, 2) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych, wywóz i utylizacja odpadów, 3) wykonanie robót ziemnych, 4) osłonięcie przewodów elektroenergetycznych rurą dwudzielną, 5) wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze żwiru płukanego o powierzchni 247 m2, 6) wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM o powierzchni 95 m2, 7) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 18,5 m2, 8) wykonanie umocnienia skarpy, stopni terenowych oraz barierek, 9) dostawę i montaż ogrodzenia wraz z furtkami, 10) wykonanie nawierzchni mineralnej zgodnej z projektem, o powierzchni 98 m2, 11) nasadzenie żywopłotu, 12) modernizację istniejącego urządzenia sprawnościowego zgodnie ze sprawozdaniem z inspekcji nr DI/3005/2020 stanowiącego załącznik nr 16 do SIWZ: a) naniesienie na urządzeniu oznakowania właściwego poziomu nawierzchni amortyzującej, b) pomalowanie urządzenia, c) zamontowanie urządzenia do bloków fundamentowych na głębokości co najmniej 30 cm poniżej istniejącego terenu i przykrycie fundamentów nawierzchnią, d) skrócenie śrub i zastosowanie nakrętek kołpakowych lub kapsli zabezpieczających lub innych równoważnych rozwiązań, e) montaż trwałego odgrodzenia w postaci ocynkowanej stalowej barierki pomiędzy huśtawką a pozostałymi elementami zestawu, f) wymiana drabinki oraz liny wspinaczkowej na nową, g) wymiana siatki wspinaczkowej na siatkę o średnicy cylindrycznej oczek większej niż 23 cm, które uniemożliwi zakleszczenie głowy, h) zastosowanie dłuższej śruby oraz nakrętki samokontrolującej lub zastosowanie innego równoważnego rozwiązania, które zapewni odpowiednią wytrzymałość połączenia śrubowego poziomego łańcucha drabinki wspinaczkowej z oponami, i) zastosowanie tulei wypełniających szczelinę lub nałożenie spawu unieruchamiającego środkowy drążek gimnastyczny, Po wykonaniu powyższych prac dotyczących istniejącego urządzenia sprawnościowego Zamawiający zleci zewnętrznej jednostce inspekcję polegającą na zbadaniu zgodności urządzenia z obowiązującymi normami. 13) dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń placu zabaw oraz obiektów małej architektury w postaci elementów gotowych dostarczonych przez Producenta opisanych w dokumentacji projektowej lub innych urządzeń Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji projektowej w postaci: a) zjeżdżalni o wys. 2 m – 1 szt., b) zestawu sprawnościowego – 1 szt., c) huśtawki podwójnej (bocianie gniazdo + deseczka) – 1 szt., d) huśtawki (koszyk) – 1 szt., e) zjeżdżalni o wys. 1,2 m – 1 szt., f) karuzeli – 1 szt., g) bujaka podwójnego – 1 szt., h) ławki z oparciem i podłokietnikami (przy jednej z ławek montaż urządzenia do ćwiczeń nóg) – 6 szt. – Zamawiający wymaga, aby ławki były zbliżone wyglądem do istniejącej na terenie ławki zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ (ławka z oparciem i podłokietnikami, konstrukcja stalowa w kolorze srebrnym, elementy drewniane z drewna jatoba olejowanego lub olchowego lub innego o równoważnej twardości w kolorze kasztanowym), i) kosza na śmieci – 4 szt. - Zamawiający wymaga, aby kosze na śmieci były zbliżone wyglądem do istniejących zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ, j) dwustronnej tablicy z regulaminem – 2 szt., k) tablicy edukacyjnej – 1 szt., l) stojaka na rowery – 2 szt. Uwaga! Ostateczny wygląd oraz treść tablic należy uzgodnić z Zamawiającym przed wbudowaniem. 14) wykonanie obrzeży betonowych na ławie betonowej, 15) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 5. Nawierzchnia bezpieczna, o której mowa w ust. 4 pkt 6 musi być zgodna z wszelkimi z wymaganiami aktualnych norm PN-EN 1177+AC:2019-04, PN-EN 1176-1:2017-12 lub równoważnymi oraz posiadać atest PZH lub dokument równoważny, 6. Nawierzchnie, o których mowa w ust. 4 pkt 5 oraz pkt 10 muszą spełniać łącznie poniższe warunki: 1) być bezpieczne dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 2) być zgodne z wymogami aktualnych norm PN-EN 1177+AC:2019-04, PN-EN 1176-1:2017-12 lub równoważnymi, 3) być przepuszczalne dla wody. 7. Urządzenia placu zabaw opisane w ust. 4 pkt 13 lit. a-g oraz k, muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1176-1:2017-12 ,,Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań’’ lub równoważną. 8. Urządzenia placu zabaw oraz obiekty małej architektury muszą zostać zamontowane do bloków fundamentowych na głębokości co najmniej 30 cm poniżej istniejącego terenu. Fundamenty należy przykryć nawierzchnią. 9. Preferowaną kolorystykę przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 i 10 do SIWZ. Wykonawca może zaproponować inną kolorystykę z wyłączeniem kolorystyki ławek i koszy na śmieci oraz przed zamówieniem/wyprodukowaniem elementów zobowiązany jest skonsultować kolorystykę z Zamawiającym. Kolorystyka ławek oraz koszy powinna być zbliżona do istniejących zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ. 10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a dokumentacją projektową pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załączniki nr 9 – 11 do SIWZ oraz dokumenty stanowiące załączniki nr 15 i 16 do SIWZ. 12. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 13. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia może być zrealizowany po wykonaniu przebudowy strefy rekreacyjno-sportowej w zakresie dostawy wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy. Zamawiający przewiduje, że odbiór końcowy powyższych robót budowlanych powinien nastąpić nie później niż w dniu 17 sierpnia 2020 roku. 2) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu i montażu, 3) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia placu zabaw oraz inne elementy wyposażenia na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń i elementów wyposażenia, 4) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia prac, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac na terenie budowy i montażu. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy teren budowy i montażu przed rozpoczęciem prac, ale nie wcześniej niż po odbiorze końcowym, o którym mowa w pkt 1. 5) Po przekazaniu terenu budowy i montażu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 6) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane oraz montażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 7) Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy i montażu zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 8) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować teren budowy i montażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na terenie budowy, 9) Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy i montażu, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny, 10) Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. 2019 poz. 155) i dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 11) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót budowlanych i montażowych, 12) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 13) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy w przypadku ich zwołania; przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy, 14) W terminie 3 dni od dnia wykonania całości przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (faksem lub mailem) zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia i gotowość do odbioru, 15) Odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, 16) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt 17, 17) Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez kierownika budowy i Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: a. pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami i ofertą Wykonawcy, b. dokumentację projektową powykonawczą, c. dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, d. atesty bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, e. certyfikat lub zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że dostarczane urządzenia placu zabaw odpowiadają normie PN-EN 1176-1:2017 lub równoważnej, f. certyfikat lub zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że nawierzchnia bezpieczna, o której mowa w ust. 4 pkt 6 odpowiada aktualnym normom PN-EN 1177+AC:2019-04, PN-EN 1176-1:2017 lub równoważnym, g. wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, lub potwierdzenie wygenerowane elektronicznie w postaci protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Urzędu Miasta Gdyni z pozytywnym wynikiem weryfikacji lub oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, zgodnie z art. 12 b ust. 5a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem i opisem miejscem wbudowania. 18) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, o której mowa Art. 2 ust. 7b) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót, 19) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 20) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 3 lat (36 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach); w przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ; (W przypadku nie wpisania w ofercie (formularzu oferty) okresu (terminu) udzielenia rękojmi za wady i gwarancji lub wpisania okresu krótszego niż 36 miesiące licząc od daty odbioru końcowego, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy,) 21) Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń i obiektów małej architektury, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym; koszt przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty. 22) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia. 14. Przedmiot zamówienia spełnia wymagania w zakresie przystosowania dla osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności wytyczne zawarte w Zarządzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową stanowiącą załączniki nr 9-11 do SIWZ. 15. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 16. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 20. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 21. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 22. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 37535200-9
 
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45112723-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 194233.48
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: EDUCARIUM Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 207
Kod pocztowy: 85-451
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 232933.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 232933.61
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 390591.53
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 31.07.2020
Data udostępnienia informacji: 31.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2020 14:15 zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Maciej Zaborski
07.09.2020 15:22 zamieszczenie rozstrzygnięcia postępowania Maciej Zaborski
19.08.2020 14:42 Aktualizacja treści Tomasz Klein
17.08.2020 15:23 Aktualizacja treści Tomasz Klein