Dostawa wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni.

Ogłoszenie nr 510417907-N-2021 z dnia 22.02.2021 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 768442-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.58.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako; 37410000-5 - sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu, 37535200-9 - wyposażenie placów zabaw; 45112720-8 - roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, 45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleb, 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń na dz. 1460, 1461, 1471, 1473/2, obręb 0030 Wzgórze św. Maksymiliana, położonych w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim, na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym pod nazwą „Przebudowa placu streetworkout oraz parkour” (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), projektem budowlano-wykonawczym pn. „Przebudowa placu streetworkout oraz parkour” (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ) oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ) opracowanym przez firmę „Indom” Mieczysław Tkaczyk 3. Wyłącznie do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ). Uwaga! Przedmiot niniejszego postępowania nie obejmuje prac związanych z remontem muru oporowego opisanego w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 9-11 do SIWZ. Wykonawca nie uwzględnia tego elementu w cenie ofertowej. 4. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 - ID wniosku 156/2017 z wyłączeniem nawierzchni bezpiecznych o których mowa w ust.5 pkt 7 i 8. 5. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych wraz z utylizacją istniejących urządzeń; 2) przygotowanie i adaptacja terenu poprzez zabezpieczenie 4 szt. istniejących drzew przy murku oporowym zgodnie z wytycznymi Wydziału Ogrodnika Miasta opisanymi w załączniku nr 1 do uzgodnienia nr SMO.611.1.1.2019/2020 ER z dnia 30.03.2020 r. zawartego w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia z 3 dniowym wyprzedzeniem Wydział Ogrodnika Miasta oraz Referat Zieleni tut. ZDIZ o rozpoczęciu i zakończeniu robót. 3) wykonanie drogi tymczasowej w zasięgu systemu korzeniowego drzew poprzez ułożenie warstw naturalnego gruboziarnistego żwiru lub wiórów drzewnych i przykrycie ich płytą ze sklejki lub drewnianym rusztem. Technologia wykonania dróg tymczasowych nie może spowodować zagęszczenia gruntu. Uwaga! Ruch pojazdów oraz sprzętu mechanicznego na placu budowy/dostawy w obrębie istniejącej i planowanej zieleni nie może doprowadzić do zagęszczenia gruntu. 4) zabezpieczenie istniejącej instalacji teletechnicznej i elektrycznej; Uwaga! Miejsce kolizji z instalacją teletechniczną przed zasypaniem, zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem należy zgłosić do odbioru w celu spisania notatki służbowej do Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia. 5) wykonanie robót ziemnych wraz z wymianą i wywozem gruntu; Uwaga! Prace ziemne w pobliżu istniejących przewodów wykonywać ręcznie z należytą ostrożnością. 6) dostawa i montaż nowych fabrycznie urządzeń do ćwiczeń: a) zestaw streetworkout – 1 kpl., w skład którego wchodzą: - poręcze skośne, - ławka skośna, - ławka prosta, - drążki wysokie, - drążki niskie, - drabina łamana, - kółko gimnastyczne, - drabinka pozioma, - słup do liny, - słup do pole dance, b) zestaw parkour duży – 1 kpl., w skład którego wchodzą: - rurki poziome, - ścianka pionowa, box – ścianka skośna, box – ścianka H=0,90 m, c) zestaw parkour mały – 1 kpl., w skład którego wchodzą: - box – ścianka H=0,70 m, - rurki poziome, 7) wykonanie 180 m2 przepuszczalnej nawierzchni bezpiecznej EPDM w kolorze RAL 1001 (beżowy) o gr. 120 mm przy urządzeniach streerworkout o następującej konstrukcji: a) warstwa użytkowa z granulatu EPDM b) warstwa amortyzująca z granulatu SBR nie pochodzącego z recyklingu opon c) kruszywo łamane o fr. 0,05-5 mm d) kruszywo łamane o fr. 4-30 mm stabilizowane mechanicznie e) piasek zagęszczony do Is=1,0 f) uzupełnienie gruntu piaskiem g) geowłóknina h) grunt rodzimy 8) wykonanie 127 m2 przepuszczalnej nawierzchni bezpiecznej EPDM w kolorze RAL 1001 (beżowy) o gr. 100 mm przy urządzeniach parkour o następującej konstrukcji: a) warstwa użytkowa z granulatu EPDM b) warstwa amortyzująca z granulatu SBR nie pochodzącego z recyklingu opon c) kruszywo łamane o fr. 0,05-5 mm d) kruszywo łamane o fr. 4-30 mm stabilizowane mechanicznie e) piasek zagęszczony do Is=1,0 f) uzupełnienie gruntu piaskiem g) geowłóknina h) grunt rodzimy 9) wykonanie 122 mb nakładek elastycznych na obrzeżach betonowych w kolorze grafitowym; 10) wykonanie 126 m2 nawierzchni z kostki betonowej bez fazy 10x20 cm o następującej konstrukcji: a) kostka betonowa (bez fazy) 10x20 cm b) podsypka cementowo-piaskowa c) podsypka piaskowa d) uzupełnienie gruntu piaskiem e) grunt rodzimy zagęszczony 11) wykonanie 20 m2 opaski pomiędzy ciągiem pieszo-jezdnym a placem sportowym oraz przy pochylni z kostki luminescencyjnej 10x20 cm o konstrukcji: a) kostka betonowa luminescencyjna 10x20 cm b) podsypka cementowo-piaskowa c) podsypka piaskowa d) uzupełnienie gruntu piaskiem e) grunt rodzimy zagęszczony Uwaga! Należy zwrócić szczególną uwagę na miejscowe obniżenia obrzeży w celu umożliwienia podjazdu do urządzeń do ćwiczeń i leżaków osobom niepełnosprawnym, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 9 i 10 do SIWZ. 12) dostawa i montaż obiektów małej architektury w postaci: a) ławka z oparciem i podłokietnikiem, siedzisko i oparcie o szerokich deskach z drewna olejowanego w kolorze palisander lub dąb oraz konstrukcji stalowej w kolorze RAL7024 – 4 szt. b) stojak na rowery – 4 szt. c) kosz na śmieci - 2 szt. d) leżak miejski z podłokietnikami – 2 szt. e) wieszak na ubrania – 1 szt. f) tablica informacyjna z regulaminem – 1 szt. konstrukcja ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze szarym, na wysokości 30 cm pozioma poprzeczka zabezpieczająca przed wejściem osoby niewidome; Uwaga! Treść tablicy informacyjnej z regulaminem należy uzgodnić z Zamawiającym przed wbudowaniem. 13) ułożenie 290 m2 trawy z rolki; 14) wykonanie 54 m2 nawierzchni trawiastej metodą siewną; 15) uporządkowanie terenu. Dojazd na plac budowy/ dostawy Aleją Piłsudskiego należy uzgodnić z tutejszym ZDiZ zgodnie z uzgodnieniem nr SMO.611.1.1.2019/2020 ER z dnia 30.03.2020 r. wydanym przez Wydział Ogrodnika Miasta załączonym do projektu budowlanego stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ. 6. Urządzenia do ćwiczeń o których mowa w ust. 5 pkt. 6 muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 16899:2017-02 ”Sprzęt sportowy i rekreacyjny - Sprzęt do parkour - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” oraz PN-EN 16630:2015-06 „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” lub równoważnymi. 7. Nawierzchnia, o której mowa w ust. 5 pkt 7 i 8, musi spełniać poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki do uprawiania dyscyplin sportowych w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolity kolor, 5) kolorystyka nawierzchni - RAL 1001 (beżowy), 6) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 1177+AC:2019-04 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczenie krytycznej wysokości upadku’’, PN-EN 1176-1:2017-12 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań” lub równoważną oraz posiadać atest PZH lub dokument równoważny. 7) posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, 8) posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię liczoną od dnia dokonania odbioru końcowego, 9) być przepuszczalna dla wody, 10) zapisy SIWZ dotyczące opisanych parametrów technicznych nawierzchni są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej. 8. Urządzenia do ćwiczeń, obiekty małej architektury oraz tablica informacyjna z regulaminem muszą zostać zamontowane do bloków fundamentowych na głębokości co najmniej 30 cm poniżej istniejącego terenu. Fundamenty należy przysypać nawierzchnią. 9. Każde urządzenie do ćwiczeń opisane w ust. 5 pkt 6 musi posiadać tabliczkę z instrukcją użytkowania (kolorystyka i czcionka musi być zgodna z załącznikiem nr 14 do SIWZ), logo Gdynia Sport. Ostateczną treść należy uzgodnić z Zamawiającym. 10. Tablica informacyjna z regulaminem musi posiadać logo Gdynia Sport. Logo Gdynia Sport musi być zgodne ze wzorem submarki zawartej w Księdze znaku promocyjnego Gdynia moje miasto, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie akceptacji zasad używania znaku promocyjnego „Gdynia Moje Miasto” we wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni (dostępne na stronie http://gdyniasport.pl/logo/). Treść tablicy musi być zgodna z Zasadami stosowania tablic informacyjnych dla zadań realizowanych i finansowanych lub współfinansowanych przez Miasto stanowiące załącznik nr 1 do pisma okólnego nr 11 VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 grudnia 2019 r (załącznik nr 14 do SIWZ). Ostateczną treść należy uzgodnić z Zamawiającym. 11. Kolorystyka urządzeń do ćwiczeń, obiektów małej architektury oraz tablicy informacyjnej musi być zgodna z dokumentacją projektową stanowiącą odpowiednio załączniki nr 9-11 SIWZ. 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiącą odpowiednio załącznik nr 9-11 do SIWZ. 13. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ a Dokumentacją projektową, zapisy 14. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 15. Przedmiot zamówienia spełnia wymagania w zakresie przystosowania dla osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności wytyczne zawarte w Zarządzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową stanowiącą załączniki nr 9-11 do SIWZ. 16. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą nie wcześniej jednak niż 05 kwietnia 2021 r. i nie później niż 07 maja 2021 r. Termin przekazania terenu budowy zostanie wyznaczony pisemnie przez Zamawiającego w powyższym terminie, jednak nastąpi to nie wcześniej niż po 3 dniach od daty zgłoszenia przez Wykonawcę rozpoczęcia prac do Wydział Ogrodnika Miasta oraz Referat Zieleni tut. ZDIZ. Termin przekazania terenu budowy zostanie wyznaczony pisemnie przez Zamawiającego. 17. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu, montażu, 2) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia oraz inne elementy wyposażenia na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń i elementów wyposażenia, 3) Po przekazaniu terenu budowy i montażu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren, 4) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane oraz montażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej poza terenem budowy, 5) Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy i montażu zgodnie z art. 45a ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 6) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować teren budowy i montażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na terenie budowy, 7) Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny, 8) Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz.U. 2019 r. poz.155) i dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 9) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót budowlanych i montażowych, 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 11) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy w przypadku ich zwołania; przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy, 12) Wykonawca zgłasza pisemnie (faksem lub mailem) Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 13) Odebranie przedmiotu umowy nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym po wykonaniu całości przedmiotu umowy. 14) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wraz z dostarczeniem dokumentów o których mowa w pkt. 16. 15) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia robót do odbioru roboty nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie robót. Wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót określonego w Rozdziale 4 ust.1. 16) Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez kierownika budowy i Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: a) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, b) dokumentację projektową powykonawczą, c) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, d) atesty bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, e) certyfikat lub zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że dostarczone urządzenia do ćwiczeń, o których mowa w ust. 5 pkt. 6 odpowiadają normie PN-EN 16630:2015-06 i/lub PN-EN 16899:2017-02 lub równoważnej, f) certyfikat lub zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że dostarczona nawierzchnia bezpieczna o której mowa w ust. 5 pkt 7 i 8 odpowiada normie PN-EN 1177+AC:2019-04, PN-EN 1176-1:2017-12 lub równoważnej, g) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z potwierdzeniem ich złożenia w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, lub potwierdzenie wygenerowane elektronicznie w postaci protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Urzędu Miasta Gdyni z pozytywnym wynikiem weryfikacji lub oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, zgodnie z art. 12 b ust. 5a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz z numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem i opisem miejsca wbudowania. 18. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, o której mowa w art. 2 ust. 7b) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót, 19. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 20. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 21. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 3 lat (36 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach); w przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ; 22. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym; koszt przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 36 miesięcy (3 lata) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, 23. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia. 24. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 25. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 26. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 27. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 28. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 29. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 30. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 31. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 37410000-5
Dodatkowe kody CPV: 37535200-9, 45112720-8, 45112000-5, 45111200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 353371.46
Waluta Pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: 1MOVE Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Morelowa 5/30
Kod pocztowy: 80-174
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 379464.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 379464.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 490823.82
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 17.12.2020
Data udostępnienia informacji: 17.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2021 12:05 Aktualizacja treści Anna Urbańska
10.02.2021 13:28 Aktualizacja treści Tomasz Klein
19.01.2021 12:28 Aktualizacja treści Anna Urbańska
04.01.2021 11:53 Aktualizacja treści Tomasz Klein
04.01.2021 10:58 Dodanie informacji Anna Urbańska
18.12.2020 08:35 Aktualizacja treści Anna Urbańska
18.12.2020 08:28 Aktualizacja treści Anna Urbańska
17.12.2020 17:45 Aktualizacja treści Anna Urbańska
17.12.2020 16:31 Aktualizacja treści Anna Urbańska