Dostawa wody do obiektów Zamawiającego oraz odprowadzenie ścieków.

         Gdynia, 17 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Gdynia: Dostawa wody do obiektów Zamawiającego oraz odprowadzenie ścieków.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.01.2012 r.  pod numerem: 15329 - 2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wody do obiektów Zamawiającego oraz odprowadzenie ścieków..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody i odprowadzenie ścieków z obiektów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.00.00.00-9, 90.40.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 236222,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·    Cena wybranej oferty: 236222,80
·    Oferta z najniższą ceną: 236222,80 / Oferta z najwyższą ceną: 236222,80
·    Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
·    1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
·    2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a) w związku z art. 67 ust. 3 - dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawce z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Uzasadnienie: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest jedynym Wykonawcą mogącym wykonać zamówienie w postaci dostawy wody i odprowadzenia ścieków z obiektów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji położonych na terenie miasta Gdyni, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 17.01.2012
Data udostępnienia informacji: 17.01.2012
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.01.2012 14:39 Dodanie informacji Maciej Zaborski