Dostawa (udostępnienie) przenośnego lodowiska wraz z halą namiotową dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa (udostępnienie) przenośnego lodowiska wraz z halą namiotową dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa (udostępnienie) przenośnego lodowiska wraz z halą namiotową dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62f63ec6-3f28-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026903/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa (udostępnienie) przenośnego lodowiska wraz z halą namiotową dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370889/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.42.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (udostępnienie) z montażem i demontażem kompletnego, przenośnego lodowiska o wymiarach 19 m x 30 m wraz z halą namiotową do zadaszenia lodowiska o wymiarach 25 m x 35 m (będących własnością Wykonawcy lub znajdujących się w jego dysponowaniu na podstawie innego tytułu prawnego).
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
42513200-7 - Urządzenia chłodnicze
45331231-4 - Instalowanie urządzeń mrożących
44212300-2 - Konstrukcje i ich części
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 255 pkt 3 Ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 07 października 2022 roku do godziny 9:30 wpłynęły cztery oferty na kwoty: 314.741,01 zł, 315.864,00 zł, 373.920,00 zł oraz 510.450,00 zł.
Zamawiający zweryfikował poprawność wyliczenia zaoferowanych w ofertach cen i nie stwierdził błędów w ich wyliczeniu.
Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 260.000,00 zł brutto, którą następnie zwiększył do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający po sprawdzeniu spełnienia przez najkorzystniejszą ofertę wymogów SWZ rozstrzygnął w dniu 12 października 2022r. postępowanie wybierając ofertę złożoną przez Wykonawcę Profesjonalne Lodowiska Sp. z o. o. Zamawiający wyznaczył zgodnie z Ustawą termin zawarcia umowy na 18 października 2022r. a następnie na prośbę Wykonawcy wyznaczył nowy termin na dzień 24 października 2022r.
W dniu 24 października 2022r. Wykonawca poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od zawarcia umowy.
W związku z powyższym, z zgodnie z art. 263 Ustawy, Zamawiający dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców.
Po wykonaniu badania oferty w dniu 26 października 2022r. wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Małgorzatę Piechę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ANDDECOR PLUS Małgorzata Piecha i wyznaczono zgodnie z Ustawą datę zawarcia umowy na dzień 02 listopada 2022r.
W dniu 27 października 2022r. Wykonawca poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od zawarcia umowy z przyczyn od niego niezależnych.
W związku z uchyleniem się Wykonawcy od zawarcia umowy Zamawiający ponownie wszczął procedurę, z zgodnie z art. 263 Ustawy, badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców.
W dniu 27 października 2022r . Zamawiający wezwał kolejnego Wykonawcę tj. Piruet Sp. z o.o. do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
Wykonawca do wyznaczonego terminu przesłał oświadczenie, iż do niniejszego postępowania nie złoży podmiotowych środków dowodowych. W związku ze złożonym oświadczeniem Wykonawcy Zamawiający odrzucił na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c) Ustawy jego ofertę.
Wobec tego, że cena tj. 510.450,00 zł pozostałej w postępowaniu oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 Ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 29.09.2022
Data udostępnienia informacji: 29.09.2022
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.11.2022 08:06 Aktualizacja treści Tomasz Klein