Dostawa (udostępnienie) hali namiotowej przeznaczonej do zadaszenia tymczasowego lodowiska

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa (udostępnienie) hali namiotowej przeznaczonej do zadaszenia tymczasowego lodowiska
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa (udostępnienie) hali namiotowej przeznaczonej do zadaszenia tymczasowego lodowiska2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e83e9a34-5f5c-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449503/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21 13:52
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026903/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa (udostępnienie) przenośnego lodowiska wraz z halą namiotową dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00431422/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.44.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (udostępnienie) z montażem i demontażem hali namiotowej użytkowej o wymiarach 25 m x 35 m i wysokości ścian min. 3,8 m (będącej własnością Wykonawcy lub znajdującej się w jego dysponowaniu na podstawie innego tytułu prawnego).
Hala namiotowa będzie przeznaczona do zadaszenia tymczasowego lodowiska o wymiarach 19 m x 30 m.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 44212300-2 - Konstrukcje i ich części
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 255 pkt. 1 Ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 17 listopada 2022 roku do godziny 9:30, nie wpłynęły żadne oferty.
Wobec powyższego, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 1 Ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 09.11.2022
Data udostępnienia informacji: 09.11.2022
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.11.2022 08:52 Aktualizacja treści Tomasz Klein