Dostawa (udostępnienie) hal namiotowych wraz z wyposażeniem dla potrzeb organizacji imprezy GCS

Ogłoszenie nr 599648-N-2019 z dnia 2019-09-19 r.

Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem hal namiotowych wraz z wyposażeniem dla potrzeb organizacji imprezy Gdyńskiego Centrum Sportu

                                    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9 , 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Tak
http://www.gdynia.pl/bip/gcs
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
http://www.gdynia.pl/bip/gcs
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
ElektronicznieNie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego
Adres:
ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem hal namiotowych wraz z wyposażeniem dla potrzeb organizacji imprezy Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.78.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44212300-2 – konstrukcje i ich części, 45223800-4 – montaż i wznoszenie gotowych hali namiotowej, 45262110-5 – demontaż gotowych hali namiotowej. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem hal namiotowych użytkowych (będących własnością Wykonawcy lub znajdującej się w jego dysponowaniu na podstawie innego tytułu prawnego), podczas imprezy sportowej /biegu organizowanego przez Gdyńskie Centrum Sportu w listopadzie 2019roku, o łącznej powierzchni hal 1.250m², t.j.: 1) hala o wymiarach 20m x 45m i powierzchni 900 m² wraz z wyposażeniem, 2) hala o wymiarach 10m x 35m i powierzchni 350 m² wraz z wyposażeniem, w terminie: od dnia 06.11.2019 r. do dnia 12.11.2019 r., w tym: - rozstawianie hal rozpocznie się w dniu 06.11.2019 roku od godziny 8:00 do dnia 08.11.2019 roku do godziny 10.00, - rozpoczęcie demontażu i wywozu hal w dniu 11.11.2019 roku od godziny 21.00 do dnia 12.11.2019 roku do godziny 10.00 3. Zamawiający przewiduje miejsce montażu hal namiotowych na parkingu przed Akwarium Gdyńskim na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Dokładne miejsce montażu zostanie uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę. 4. Hale namiotowe muszą być zgodne z dokumentacją rysunkową (stanowiącą załącznik nr 10 i 11 do SIWZ). 5. Termin, o którym mowa w ust. 2 może ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie w terminie dwóch dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem prac związanych z rozstawieniem hal namiotowych. 6. Szczegółowy opis hal namiotowych i ich wyposażenia: 1) konstrukcja hal namiotowych musi być odporna na wiatr i nie przepuszczać deszczu, przytwierdzona do podłoża za pomocą kołków lub dociążona niezbędną ilością specjalistycznych obciążników (estetycznie schowanych pod pokrowcami w jednakowym kolorze), 2) konstrukcja nie może zawierać podpór konstrukcyjnych dachu na powierzchni wewnętrznej hal namiotowych, Zamawiający dopuszcza podpory konstrukcyjne dachu jedynie w obrębie ścian hal namiotowych, 3) konstrukcja hal namiotowych musi być wykonana z profili aluminiowych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do wglądu dokumentacji technicznej hal namiotowych, w tym wytycznych i norm dotyczących zachowania statyki obiektu, 4) ściany oraz pokrycie dachu muszą być wykonane z białego niepalnego materiału, wyjątek stanowi część ścian jednego z dłuższych boków, które powinny być transparentne (zgodnie z załączonym rysunkiem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ), 5) ściany działowe, dzielące hale namiotowe na odrębne pomieszczenia, muszą być w wysokości zapewniającej zasłonięcie całej przestrzeni od podłoża do dachu hali namiotowej, 6) w halach o łącznej powierzchni 1.250 m², o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, na całej powierzchni hal namiotowych, (zgodnie z załączonym rysunkiem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ), Wykonawca zobowiązany jest zamontować drewnianą podłogę; po zamontowaniu podłoga musi tworzyć jednolitą konstrukcję, 7) wysokość hali namiotowej o wymiarach 20m x 45m i powierzchni 900 m², o której mowa w ust. 2 pkt. 1, w najniższym miejscu musi mieć minimum 2,5 m wysokości liczonej od podłoża do dachu hali namiotowej, w najwyższym miejscu hala namiotowa musi mieć minimum 5 m wysokości liczonej od podłoża do dachu hali namiotowej (wynika to z chęci ustawienia sceny przez Zamawiającego), 8) wysokość hali namiotowej o wymiarach 10m x 35m i powierzchni 350 m², o której mowa w ust. 2 pkt. 2, w najniższym miejscu musi mieć minimum 2,2 m wysokości liczonej od podłoża do dachu hali namiotowej, w najwyższym miejscu hala namiotowa musi mieć minimum 3,9 m wysokości liczonej od podłoża do dachu hali namiotowej, 9) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 50 kompletów ław biesiadnych do hal namiotowych, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 w stanie bardzo dobrym (ławy winny być czyste, suche i stabilne), przez komplet rozumie się ławę/stół o długości minimum 2,2 m oraz dwóch ław/siedzisk o minimalnej długości 2,2 m każda, stół oraz siedzisko musi być tej samej długości. Ławy zostaną ustawione przez Wykonawcę w miejscach wskazanych, w trybie roboczym przez Zamawiającego. 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej trzech dmuchaw spalinowych przeznaczonych do ogrzania hali namiotowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w tym również dostarczenia paliwa do urządzeń ogrzewających, zainstalowania oraz obsługi urządzeń na cały czas ich pracy. Zamawiający przewiduje czas pracy urządzeń ogrzewających w systemie ciągłym, w dniu 11.11.2019 roku w godzinach od 6:00 do 20:00, minimum dwa urządzenia ogrzewające pomieszczenie I oraz jedno urządzenie ogrzewające pomieszczenie IV w hali o której mowa w ust. 2 pkt 1. 11) Wykonawca musi zapewnić oświetlenie, normatywne dla powierzchni ekspozycji wystawowej, pomieszczenia I, wspólne dla II i III oraz IV w hali namiotowej o wymiarach 20m x 45m o której mowa w ust. 2 pkt 1, oraz wspólne dla pomieszczenia I i II w hali namiotowej o wymiarach 10m x 35m, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, w dniu 11.11.2019 w godzinach od 6:00 do 20:00. Oświetlenie musi składać się z 12 źródeł światła w postaci żarówek metalohalogenkowych o mocy 250 W każda. 12) Źródła światła w hali namiotowej o wymiarach 20m x 45m muszą być zainstalowane na wysokości minimum 3 m według podziału: a) dla pomieszczenia I w dwóch równoległych rzędach, po 3 źródła światła w rzędzie, tak aby odległość pomiędzy źródłami światła w danym rzędzie oraz pomiędzy rzędami wynosiła minimum 10 m, przy czym odległość pojedynczego źródła światła od ściany hali namiotowej, w tym działowej, musi wynosić minimum 5 m, b) dla pomieszczeń II i III wspólne oświetlenie składające się z 2 źródeł światła, rozmieszczonych tak aby odległość pomiędzy źródłami światła wynosiła minimum 10 m, przy czym odległość pojedynczego źródła światła od ściany hali namiotowej, w tym działowej, musi wynosić minimum 2,5 m, c) dla pomieszczenia IV składające się z 2 źródeł światła, rozmieszczonych tak aby odległość pomiędzy źródłami światła wynosiła minimum 10 m, przy czym odległość pojedynczego źródła światła od ściany hali namiotowej, w tym działowej, musi wynosić minimum 2,5 m, 13) Źródła światła w hali namiotowej o wymiarach 10m x 35m muszą być zainstalowane na wysokości minimum 3 m według podziału: a) wspólne oświetlenie dla pomieszczeń I i II składające się z 2 źródeł światła, rozmieszczonych tak aby odległość pomiędzy źródłami światła wynosiła minimum 20 m, przy czym odległość pojedynczego źródła światła od ściany hali namiotowej musi wynosić minimum 5 m, b) Przewód zasilający źródła światła musi zostać doprowadzony do poziomu podłogi w miejsca zasilania (wskazanym w załączniku nr 10 do SIWZ), przy czym należy pozostawić zapas 10 m przewodu. c) Źródła Światła muszą być podwieszone do hali namiotowej hali namiotowej w sposób bezpieczny, Zleceniodawca wymaga aby Wykonawca dodatkowo zabezpieczył mocowanie łańcuchami metalowymi, które po ew. zerwaniu się podstawowego mocowania zabezpieczą źródło światła przed spadnięciem. Oświetlenie Wykonawca zainstaluje we własnym zakresie, 14) Wykonawca musi każdorazowo zapewnić dwuskrzydłowe przeszklone drzwi, o łącznej szerokości minimalnej 2 m, uwzględniając typ drzwi (szkło mleczne/szkło transparentne) oraz ilości zgodne z załączonym rysunkiem (stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ), dodatkowo w miejscu zainstalowania każdych drzwi musi zostać zapewniona rampa, obita czystą ciemną wykładziną (jednakową dla wszystkich ramp), mającą szerokość tożsamą z szerokością drzwi i zapewniającą bezpieczne i stabilne zniwelowanie różnicy wysokości pomiędzy podłożem a podłogą w hali namiotowej. Drzwi każdorazowo muszą być czyste i wolne od naklejek i taśmy klejącej czy też pozostałości po nich, 15) konstrukcja hali namiotowej, o wymiarach 20m x 45m, o której mowa w ust. 2 pkt 1, we wszystkich miejscach łączenia profili dachu i nóg musi być zabezpieczona i wzmocniona obustronnie płaskownikami w sposób przedstawionym na zdjęciach (stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ) lub w sposób równoważny, 16) stawiana hala namiotowa musi być jednolitą bryłą przez co rozumie się, iż hala namiotowa nie może być złożona z kilku mniejszych namiotów, 17) Wykonawca na własny koszt zapewnia transport elementów i urządzeń niezbędnych w realizacji zamówienia, 18) Wykonawca zobowiązany będzie do podwieszenia do hali namiotowej hali namiotowej dodatkowego oświetlenia dostarczonego przez Zamawiającego lub innych przedmiotów lub urządzeń, w tym flag, kamer, banerów i innych przedmiotów nie wpływających na bezpieczeństwo użytkowania hali namiotowej. 7. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia losowe. 8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty: 1) transportu hal namiotowych i niezbędnego wyposażenia w tym również kompletów ław, 2) dostarczenia (udostępnienia) wraz montażem i demontażem hal namiotowych wraz z wyposażeniem w tym ogrzewania oraz oświetlenia hal, 3) dostawy z montażem i demontażem kompletów ław. 9. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu każdej hali namiotowej wraz z wyposażeniem zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentami przedmiotowej hali namiotowej oraz wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 2) Wykonawca po wykonaniu montażu hal namiotowych wraz z wyposażeniem powiadomi Zamawiającego o gotowości do użytkowania hal namiotowych, 3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia ekipę montażową, która dokona rozstawienia hal namiotowych, ich demontażu oraz w czasie użytkowania hal namiotowych przez Zamawiającego, będzie w ciągłej gotowości do podjęcia w każdej chwili czynności związanych z usuwaniem ewentualnych usterek, dokonywania napraw, 4) Wykonawca zobowiązany jest oddelegować zespół, składający się minimum z trzech osób, w tym co najmniej jedna osoba wyznaczona jako koordynator musi posiadać doświadczenie w rozstawieniu/montażu hali namiotowej o powierzchni co najmniej 900 m², które w trakcie montażu i demontażu każdej z hal oraz którzy w czasie od godziny 6:00 do 20:00 w dniu 11.11.2019 roku, zobowiązani będą przebywać na miejscu rozstawienia hal namiotowych, będą doglądać ich stanu technicznego, usuwania ew. usterek, pozostawać w stałym kontakcie z ekipą montażową Wykonawcy, o której mowa w pkt. 3 i w razie potrzeby dokonywać jej wezwania. Ponadto do punktualnego włączania wszystkich urządzeń grzewczych, o których mowa ust. 6 pkt. 10 w celu ogrzania hali namiotowej, 5) wykaz osób upoważnionych do kontaktu w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 6) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pełnej dokumentacji, w wersji papierowej w trzech egzemplarzach dla każdej hali namiotowej, niezbędnej do dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym robót budowlanych w zakresie posadowienia hal namiotowych, zawierającej w szczególności: a) opis techniczny wraz z opisem sposobu posadowienia, b) niezbędne rysunki i szkice, w tym w szczególności rysunek zagospodarowania terenu wraz z naniesioną lokalizacją hali namiotowej na mapie do celów informacyjnych, wraz z zaznaczonymi wymiarami oraz sposobem posadowienia w terenie, c) informacja BIOZ, d) atesty, certyfikaty, świadectwa, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, e) aktualne uprawnienia Projektanta wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Powyższe dokumenty muszą być podpisane (wraz z pieczątką) przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu ww. dokumentację najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Przekazanie powyższych dokumentów zostanie potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym, podpisanym przez obie strony. 8) w przypadku gdy wymienione w pkt. 6 dokumenty nie będą wystarczające do uzyskania zaświadczenia zgłoszenia robót budowlanych, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie uzupełni dokumentację. 9) na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu/ów montażu/demontażu zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1186) -dalej „ustawa Prawo budowlane” tj. odpowiednio zabezpieczyć tereny montażu, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 10) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować tereny montażu/demontażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na terenie/ach montażu/demontażu, 11) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, na własny koszt, specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych/demontażowych; przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w umowie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 12) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach, w przypadku ich zwołania przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy, 13) odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym po wykonaniu przedmiotu zamówienia, 14) przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej (wraz z pieczątką) przez Kierownika Budowy, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy, zawierającej między innymi: a) pisemne oświadczenie Kierownika Budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją, o której mowa w pkt. 6, z obowiązującymi przepisami prawa oraz ofertą Wykonawcy, b) aktualne uprawnienia Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, c) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, d) rysunki powykonawcze z naniesionymi ew. zmianami. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji dostawy w przypadku gdyby Impreza została odwołana lub gdyby przekazano ją do realizacji innemu Podmiotowi. Z tytułu rezygnacji nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego. O rezygnacji Zamawiający powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym. 11. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 17. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.5) Główny kod CPV: 44212300-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45223800-4
45262110-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-12
II.9) Informacje dodatkowe: 1.Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 12.11.2019 roku, w tym: 1) montaż hal o łącznej powierzchni 1250 m2 w terminie od dnia 06.11.2019 roku do dnia 08.11.2019 roku, 2) demontaż hal o łącznej powierzchni 1250 m2 w terminie do dnia11.11.2019 roku do dnia 12.11.2019 roku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, tj. polegające na dostawie (udostępnieniu/dzierżawie/ najmie/leasingu) hali namiotowej użytkowej o powierzchni minimum 900 m², wraz z jej montażem, wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie. b) dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy do kierowania budową i robotami objętymi zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, którą skieruje do realizacji zamówienia. c) dysponuje przynajmniej jedną osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia pełniącą funkcję koordynatora, która posiada doświadczenie w rozstawieniu/montażu hali namiotowej o powierzchni co najmniej 900m²
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu należycie wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), zawierający co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, polegające na dostawie (udostępnieniu/ dzierżawie/ najmie/ leasingu) hali namiotowej użytkowej o powierzchni minimum 900 m² wraz z jej montażem, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane; wraz z dowodami czy dostawy zostały wykonane należycie, w postaci: a.1) referencji bądź innego dokumentu wystawionego przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane , lub a.2) oświadczenia Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w lit. a1). b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ), tj. dane co najmniej: b.1) jednej osoby posiadającą uprawnienia kierownika budowy do kierowania budową i robotami objętymi zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, którą skieruje do realizacji zamówienia. b.2) jedną osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia pełniącą funkcję koordynatora, która posiada doświadczenie w rozstawieniu/montażu hali namiotowej o powierzchni co najmniej 900m²,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowaną halę namiotową wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia: a) zdjęć, widoku zaoferowanej hali/hal wraz z określeniem zaoferowanej kolorystyki - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, b) oświadczenia Wykonawcy na potwierdzenie autentyczności zaoferowanych zdjęć/widoku hali/hal o których mowa w lit. a – (według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca musi dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust.1 i 5 pkt. 1 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 SIWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 1 - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 1) i 2), b) składa w oryginale pisemne zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ), zawierające w swojej treści, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dodatkowo: b.1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b.2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. c) W przypadku, gdy w pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w lit b), Wykonawca nie zawrze informacji opisanych w lit. b.1)-b.4), Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności informacje opisane w lit. b.1)-b.4). 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) - w oryginale
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena brutto oferty
60,00
Doświadczenie osób oddelegowanych do realizacji zamówienia
40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 Ustawy, w tym w szczególności gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w tym w następujących przypadkach: 1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego, w tym: rezygnacji z organizacji imprezy sportowej, 4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym rezygnacji z organizacji imprezy sportowej przez Zamawiającego lub przesunięcia terminu organizacji imprezy sportowej, 5) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, 6) zmiany cen brutto w związku ze zmianą obowiązujących stawek podatku od towarów i usług, 7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 8) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia. 9) zmiany osoby, którą Wykonawca skierował do realizacji zamówienia na inną niż wskazana w ofercie pod warunkiem, że będzie spełniać wymagania określone w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 lit. b) SIWZ,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-27, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel./faks: 58 622-11-64, 622-35-74; 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@gdyniasport.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne co wynika z zapisów umowy, wykorzystywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca, jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 19.09.2019
Data udostępnienia informacji: 19.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2022 15:21 zmiana kategorii publikacji Tomasz Klein
29.10.2019 13:49 Aktualizacja treści Anna Urbańska
29.10.2019 13:48 Aktualizacja treści Anna Urbańska
27.09.2019 15:00 Dodanie informacji Anna Urbańska