Dostawa (udostępnienie) agregatu prądotwórczego wraz z obsługą energetyczną dla potrzeb organizacji imprez GCS

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na  „Dostawę (udostępnienie) agregatu prądotwórczego wraz z obsługą energetyczną dla potrzeb  organizacji imprez Gdyńskiego Centrum Sportu”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę PEZAL PRODUCT LINE Sp. Z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-717)  przy ulicy. Małki Szlak 52 Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1) cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2) kwalifikacje zawodowe -liczba osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne typu E i D 30% = 30 punków,
3) termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 10% =  10 punktów,
łączna punktacja oceny oferty =  100 punktów.  

Cena oferty brutto wynosi 41 520,06zł.
 
Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 16 kwietnia 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 10.04.2018
Data udostępnienia informacji: 10.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.04.2018 13:32 Aktualizacja treści Anna Urbańska
10.04.2018 13:28 Dodanie informacji Anna Urbańska