Dostawa środków do utrzymania czystości i higieny osobistej

            Gdynia, dnia 15 lutego 2011 r.
L.dz. 693/JB/2011
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych   na „Dostawę środków do utrzymania czystości i higieny osobistej" znak sprawy 7/PN//2011.  
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Marcin Murzyn, Zakład Usługowo- Handlowy MAXMED,
ul. Pomorska 49, 84-252 Orle
194.211,25
2
Rafał Groblewski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dawid
ul. Łanowa 3, 87-800 Włocławek
161.087,91
3
Piotr Mokrzyszak, P.P.H.U. DRACHMA,
ul. Rzemieślnicza 14, 83-000 Pruszcz Gdański
140.902,14
4
Interchem S.A.
ul. Chwaszczyńska 151E, 81-571 Gdynia
141.508,00
5
Cezary Szajrych Natural
Al. Grunwaldzka 303 80-314 Gdańsk
133.607,96
 
2.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
       
1
Cezary Szajrych Natural
Al. Grunwaldzka 303 80-314 Gdańsk
134.373,96 (po dokonaniu poprawki rachunkowej)
100
2
Piotr Mokrzyszak, P.P.H.U. DRACHMA,
ul. Rzemieślnicza 14, 83-000 Pruszcz Gdański
140.892,14 (po dokonaniu poprawki rachunkowej)
95,37
3
Interchem S.A.
ul. Chwaszczyńska 151E, 81-571 Gdynia
141.520,96 (po dokonaniu poprawki rachunkowej)
94,95
4
Rafał Groblewski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dawid
ul. Łanowa 3, 87-800 Włocławek
160.887,07 (po dokonaniu poprawki rachunkowej)
83,52
5
Marcin Murzyn, Zakład Usługowo- Handlowy MAXMED,
ul. Pomorska 49, 84-252 Orle
194.206,56 (po dokonaniu poprawki rachunkowej)
69.19
       
 
3.        Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę: Cezary Szajrych Natural Al. Grunwaldzka 303 80-314 Gdańsk Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo. Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Cena oferty brutto wynosi 134.373,96 zł.
 
4.        Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit a) ustawy Prawo zamówień publicznych, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Ogłoszenie o zawarciu umowy w dniu 18.02.2011 roku na: „Dostawę środków do utrzymania czystości i higieny osobistej"
 
ZAMAWIAJĄCY:
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9

WYKONAWCA:
Cezary Szajrych NATURAL
Al. Grunwaldzka 303, 80-314 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO:
134.373,96 zł.

Pracownikiem uprawnionymi do kontaktów jest:
Anna Byczkowska
Tel./fax 58-622-11-64
adres e-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
 
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie GOSiR.
 
Tekst ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.03.2011 r. pod numerem: 72189-2011.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Paulina _Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 15.02.2011
Data udostępnienia informacji: 15.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.03.2011 10:08 Dodanie informacji Paulina Filipowicz
15.02.2011 14:45 Dodanie informacji Paulina Filipowicz