Dostawa (sprzedaż) namiotu dla potrzeb kąpieliska morskiego Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 175246-2013 z dnia 2013-05-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
Przetarg nieograniczony na dostawę o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako:...
Termin składania ofert: 2013-05-10
Gdynia: Dostawa (sprzedaż) namiotu dla potrzeb kąpieliska morskiego Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.05.2013 r. pod numerem: 83323 - 2013
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175246 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (sprzedaż) namiotu dla potrzeb kąpieliska morskiego Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44212300-2 - konstrukcje i ich części. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (sprzedaż) fabrycznie nowego, nie używanego, kompletnego namiotu użytkowego dla potrzeb kąpieliska morskiego Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 3.Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania namiotu: 1)namiot o wymiarach: a)szerokość - 4,0 m, b)długość - 6,0 m, c)wysokość ściany bocznej - w przedziale 2,2 - 2,5 m; 2)konstrukcja namiotu wykonana z profili stalowych, okrągłych o średnicy w przedziale 45 - 55 mm i grubości ścianki w przedziale 1,4 - 1,6 mm; profile łączące rury wykonane z elementów aluminiowych, 3)konstrukcja namiotu odporna na wiatr i nie przepuszczająca deszczu, przytwierdzona do podłoża za pomocą kotew (szpilek) o długości od 0,8 m do 1,5 m lub dociążona niezbędną ilością obciążników (namiot montowany na plaży), 4)ściany oraz pokrycie dachu muszą być wykonane z białego niepalnego materiału, poliester powlekany PVC (tzn. folia plandekowa), posiadającego stabilność wytrzymałościową w zakresie temperatur od -30 C do 70 C; materiał musi posiadać atest ITB w zakresie niezapalności zgodnie z normą PN-EN ISO 6940:2005 i PN-EN ISO 6941:2005, 5)dwie ściany działowe, dzielące namiot na trzy odrębne pomieszczenia o wysokości zapewniającej zasłonięcie całej przestrzeni od podłoża do dachu namiotu i połączone ze ścianą za pomocą zamka błyskawicznego, 6)trzy ściany namiotu (dwie ściany boczne i tylna) muszą posiadać okna wykonane z folii okiennej (PVC) z możliwością ich zasłonięcia od wewnątrz namiotu (tzn. zasłona rolowana), 7)trzy niezależne wejścia do namiotu z drzwiami rolowanymi, otwieranymi na zamek błyskawiczny (zgodnie z załączoną wizualizacją namiotu stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ), 8)na poszyciu dachu należy wykonać dwa nadruki logotypu o wymiarach około 1,5 m x 1,0 m, nadruk ma być odporny na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych, takich jak np. promienie UV, deszcz i wiatr; na etapie realizacji zamówienia Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt logotypu. 4.Wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 1)montaż namiotu nastąpi na terenie plaży Gdynia Orłowo przy wejściu na plażę przy ulicy Przebendowskich, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po uprzednim pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy gotowości do montażu namiotu, 2)Zamawiający przewiduje termin montażu w terminach 15 - 17 czerwca 2013 roku w związku z rozpoczęciem sezonu letniego i otwarciem kąpieliska, 3)dokładne miejsce montażu zostanie wskazane Wykonawcy przed przystąpieniem do montażu, 4)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 5)po wykonaniu montażu namiotu Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru, 6)Zamawiający przystąpi do odbioru namiotu w terminie 2 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia gotowości do odbioru, 7)przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację wykonanego namiotu składającą się w szczególności z: a)dokumentacji technicznej, b)karty gwarancyjnej, c)instrukcji montażu i użytkowania w języku polskim, d)wymaganych certyfikatów, atestów oraz innych dokumentów dotyczących dostarczonego namiotu, 8)odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym, 9)Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnego sprzętu i materiałów, środka transportu lub może zlecić transport innemu przewoźnikowi, 10)Wykonawca zobowiązany jest udzielić dwuletniej gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony towar. 5.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 6.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.23.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Piotr Potocki Zakład Produkcyjno-Usługowy POROLET Piotr Potocki, Miszewo 73, 80-297 Banino, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90081,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 10209,00
  • Oferta z najniższą ceną: 10209,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10209,00
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 21.05.2013
Data udostępnienia informacji: 21.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2013 14:16 Dodanie informacji Maciej Zaborski