Dostawa pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2019

Ogłoszenie nr 510042812-N-2019 z dnia 06-03-2019 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 507334-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.7.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 39298700-4 – trofea. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trofeów sportowych w postaci pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie: 1) dostarczyć komplety pucharów za I, II, i III miejsce; w skład kompletu wchodzą trzy puchary o tożsamym wyglądzie natomiast o różnych wysokościach - różnica pomiędzy pucharami musi wynosić co najmniej 2 cm, w tym najwyższy puchar za I miejsce, średni puchar za II miejsce i najniższy puchar za III miejsce; każdy puchar musi być złożony z podstawy, nóżki, czaszy, oraz tabliczki grawerowanej; Zamawiający szacuje zamówienie kompletów pucharów w następujących przedziałach wysokości: a) komplet pucharów o wysokości w przedziale od 20 do 29 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 8 do 12 cm – w ilości 280 kompletów (łącznie 840 sztuk pucharów), b) komplet pucharów o wysokości w przedziale od 30 do 39 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 12 do 16 cm – w ilości 440 kompletów (łącznie 1320 sztuk pucharów), c) komplet pucharów o wysokości w przedziale od 40 do 54 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 16 do 20 cm – w ilości 65 kompletów (łącznie 195 sztuk pucharów), 2) dostarczyć puchary składające się z podstawy, nóżki, czaszy, oraz tabliczki grawerowanej, o wymiarach: a) puchar o wysokości w przedziale od 20 do 29 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 8 do 12 cm – w ilości 250 sztuk, b) puchar o wysokości w przedziale od 30 do 39 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 12 do 16 cm – w ilości 540 sztuk, c) puchar o wysokości w przedziale od 40 do 54 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 16 do 20 cm – w ilości 140 sztuk, d) puchar o wysokości w przedziale od 55 do 64 cm (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 20 do 30 cm – w ilości 10 sztuk, e) puchar o wysokości w przedziale od 65 cm i wyższe (bez podstawy), średnica czaszy w przedziale od 30 cm i więcej – w ilości 10 sztuk, 3) dostarczyć tabliczki grawerowane o wymiarach w zakresie wysokość od 1,5 do 2,5 cm oraz szerokość od 4 do 10 cm, z taśmą dwustronną umożliwiającą przyklejenie do innych pucharów, o treści każdorazowo podanej przez Zamawiającego - w ilości 2000 sztuk, 4) dostarczyć statuetki dla różnych dyscyplin sportowych w szczególności: piłka nożna, bieg kobiet i mężczyzn, tenis stołowy, rugby, siatkówka kobiet i mężczyzn, koszykówka kobiet i mężczyzn, pływanie, składających się z podstawy, figurki prezentującej dyscyplinę sportową, oraz tabliczki grawerowanej, o wymiarach: a) statuetka o wysokości w przedziale od 12 do 25 cm (bez podstawy) – w ilości 250 sztuk, b) statuetka o wysokości w przedziale od 26 cm i wyższe (bez podstawy) - w ilości 130 sztuk, 5) dostarczyć medale w zestawie z założoną tasiemką i umieścić na nich po stronie rewersu treść podaną przez Zamawiającego, a po stronie awersu umieścić emblematy dla różnych dyscyplin sportowych w szczególności: piłka nożna, tenis stołowy, koszykówka, rugby, siatkówka, pływanie, unihokej, lekka atletyka. Awers i rewers swoją średnicą powinny być dopasowane do średnicy medalu, wykorzystując jego wzór i nie pozostawiając zbędnego miejsca. a) medale z wklejką po stronie awersu i grawerką po stronie rewersu, o średnicy w przedziale od 4 do 5,4 cm - w ilości 10.000 sztuk, b) medale z wklejką po stronie awersu i grawerką po stronie rewersu, o średnicy w przedziale od 5,5 do 7 cm - w ilości 1.000 sztuk, 4. W ramach świadczonej dostawy pucharów, statuetek i medali Wykonawca zobowiązany będzie umieszczać na tabliczkach grawerowanych nadruk o treści podanej przez Zamawiającego. Na żadnym z elementów pucharów, statuetek i medali nie może być żadnych innych treści oraz znaków, w tym Wykonawcy lub producenta. 5. Zaoferowane puchary muszą być estetyczne, czasza nie może być wykonana z plastiku, natomiast podstawa winna być marmuro-podobna. Powierzchnia podstawy musi być większa niż podstawa nóżki pucharu. Nie dopuszcza się aby puchary były niespasowane lub nieskręcone. Puchary nie mogą być odchylone od pionu. 6. Dla poszczególnych kompletów pucharów o wysokościach w przedziałach, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. a) – c) oraz pkt. 2 lit. a) – e), Wykonawca zobowiązany jest zaoferować Zamawiającemu do wyboru co najmniej po 4 rodzaje (wzorów) pucharów w jednej cenie (w tym każdy rodzaj (wzór) tj. każdy z czterech rodzajów (wzorów) musi być dostępny w co najmniej 2 kolorach). Tak więc Wykonawca ma obowiązek zaoferować po 4 rodzaje (wzorów) kompletów pucharów dostępnych w dwóch kolorach dla wysokości od 20 do 29 cm, od 30 do 39 cm, od 40 do 54 cm, od 55 do 64 cm i od 65 cm i wyższe. 7. Dla poszczególnych medali, o wymiarach w przedziałach, o których mowa w ust. 3 pkt. 5 lit. a) – b), Wykonawca zobowiązany jest zaoferować Zamawiającemu do wyboru co najmniej po 4 rodzaje (wzorów) medali w jednej cenie (w tym każdy rodzaj tj. każdy z czterech wzorów musi być dostępny w kolorze złotym, srebrnym, brązowym). 8. Przez rodzaj (wzór), o którym mowa w ust. 6 Zamawiający rozumie puchar, który ma odrębne, nie powtarzające się wzory czaszy i nóg w ramach danego przedziału. Przez kolor o którym mowa w ust. 6 Zamawiający rozumie dla jednego wzoru czaszy i nogi pucharu dostępność w co najmniej dwóch wersjach kolorystycznych, gdzie kolory dotyczą wypełnień i zdobień pucharu. 9. Przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru rodzaju produktów, o których mowa w ust. 3. 10. Zamawiający informuje, iż ilości przedmiotów wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Ponad to Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo w ramach ogólnej ilości pucharów wskazanej w ust. 3 pkt 1 i 2, do zmian ilości zamawianych poszczególnych pucharów (tj. na przykład zwiększenia ilości pucharów o wymiarze w przedziale od 20 do 29 cm i zmniejszenia ilości pucharów o wymiarze w przedziale od 30 do 39 cm). Również Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo w ramach ogólnej ilości medali wskazanych w ust. 3 pkt 5, do zmian ilości zamawianych poszczególnych medali. 11. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2) dostawy przedmiotu zamówienia wskazane w ust. 3 realizowane będą w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zapotrzebowania /zgłoszenia mailowo/lub faksem/ lub zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego mailowo lub faksem/ i dostarczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy tj. pomiędzy 8.00 a 15.00, 3) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone mailowo lub faksem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 4) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 24 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą lub/i brakującą wolną od wad partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego pracy tj. pomiędzy 8.00 a 15.00, 5) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 6) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, 7) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar (wskazana tzw. folia bąbelkowa lub równoważna) na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 8) Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia w osobnych opakowaniach dla każdego złożonego zamówienia, przesyłki powinny być czytelnie opisane, opis umieszczony w widocznym miejscu zawierający nazwę imprezy lub imprez wraz z wskazaniem osoby składającej zamówienie. Nie dopuszcza się łączenia kilku zamówień w jednym opakowaniu. 12. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar. 13. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 18. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 19. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39298700-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
1. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikająca z art.24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Jakuba Łuczaka prowadzącego działaność gospodarczą pod nazwą AVIC Jakub Łuczak z siedzibą w Sopocie (81-771) przy al. Niepodległości 712, gdyż treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, gdyż treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że cena w złożonej oferty po dokonaniu poprawki rachunkowej wynosi 220.547,61 zł. 3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy GT Sport Spółka Jawna Marek Gwizdała, Dariusz Tryk z siedzibą w Gdyni (81-465) przy ul. Cylkowskiego 32A, gdyż treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, gdyż treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że cena w złożonej oferty po dokonaniu poprawki rachunkowej wynosi 120.186,08 zł. 4.Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż w postępowaniu nie złożono oferty nie podlegającej odrzuceniu.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 06.03.2019
Data udostępnienia informacji: 06.03.2019