Dostawa pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych


Gdynia, dnia 25 sierpnia 2010 roku
 
Ogłoszenie o zawarciu umowy Nr 85/GP/2010 z dnia 24.08.2010 roku na:
Dostawę pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych"
 
ZAMAWIAJĄCY:
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji - gospodarstwo pomocnicze
81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9

WYKONAWCA:
GT Sport Spółka Jawna Marek Gwizdała Dariusz Tryk,
81-465 Gdynia, ul. Cylkowskiego 32A

WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO:
17 357,70 zł.

Pracownikiem uprawnionymi do kontaktów jest:
Anna Byczkowska
Tel./fax 0-58-622-11-64
adres e-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl

Oryginał umowy znajduje się w siedzibie GOSiR - gospodarstwo pomocnicze.

Tekst ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.08.2010 r. pod numerem: 262868-2010 oraz zamieszczono na stronie internetowej GOSiR.

 
Gdynia, dnia 13.08.2010 r.
L.dz. 657/GP/2010
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na  „Dostawę pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych".

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - gospodarstwo pomocnicze, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.

1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Radosław Michalski
Eurocentrum 2012
ul. Rzemieślnicza 6
64-920 Piła
33 319,89
2
GT Sport Spółka Jawna
Marek Gwizdała Dariusz Tryk
ul. Cylkowskiego 32A
81-465 Gdynia
17 357,70
 
2.      Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 oraz ust. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Radosław Michalski Eurocentrum 2012 ul. Rzemieślnicza 6, 64-920 Piła, a jego Ofertę uznano za odrzuconą.
Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację przedmiotowego zamówienia. W celu wykazania się spełnieniem warunku Wykonawca musiał wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Zamawiający żądał złożenia opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Wykonawca załączył do oferty polisę nr 510050037027 na sumę ubezpieczenia na sumę ubezpieczenia 50.000,00 zł. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu. Wykonawca złożył nową polisę na sumę ubezpieczenia 100.000,00 zł z okresem ubezpieczenia od dnia 11.08.2010 roku. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w tym przypadku na dzień 06.08.2010 r.
 
3.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
GT Sport Spółka Jawna
Marek Gwizdała Dariusz Tryk
ul. Cylkowskiego 32A
81-465 Gdynia
17 357,70
100
 
4.        Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę GT Sport Spółka Jawna Marek Gwizdała Dariusz Tryk, ul. Cylkowskiego 32A, 81-465 Gdynia
Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów,  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 17 357,70 zł.
 
5.        Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Jałoszewski
Wprowadził informację: Paulina _Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 13.08.2010
Data udostępnienia informacji: 13.08.2010
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.08.2010 10:31 Dodanie informacji Paulina Filipowicz
13.08.2010 12:48 Dodanie informacji Paulina Filipowicz