Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych przystani jachtowej Mariny Gdynia

            Gdynia, 28.07.2011 r.
 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Gdynia: Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych przystani jachtowej Mariny Gdynia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.07.2011r.  pod numerem: 205087 - 2011
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 140001 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych przystani jachtowej Mariny Gdynia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych przystani jachtowej Mariny Gdynia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.22.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • LOTOS Paliwa Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-719 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12127,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 11596,20
·         Oferta z najniższą ceną: 11596,20 / Oferta z najwyższą ceną: 11596,20
·         Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
·         1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
·         2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
zamówienie może być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Lotos Paliwa Sp. z o.o. posiada swoją stację zlokalizowaną na nabrzeżu Beniowskiego przystani jachtowej Marina Gdynia, gdzie stacjonują pływające jednostki ratownicze Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Daje to możliwość stałego dostępu do paliwa do łodzi motorowych GOSiR. Jednostki mogą uzupełniać paliwo w każdej chwili. Szczególnie niezbędne to może się okazać gdy zabrakłoby paliwa w sytuacji kryzysowej, tj. w momencie potrzeby przeprowadzenia akcji ratowniczej. Żadna inna firma nie posiada swojej stacji tak blisko położonej w okolicy siedziby Mariny Gdynia, co uniemożliwia przeprowadzenia szybkiego i skutecznego uzupełnienia paliwa. Ponadto Wykonawca prowadzi sprzedaż paliwa Pb95 wymaganego do poruszania się jednostek pływających Zamawiającego. Zamawiający robiąc rozeznanie na rynku wśród firm mogących realizować zamówienie uzyskał informacje, iż firmy mogą prowadzić wyłącznie sprzedaż oleju napędowego żeglugowego oraz paliw ciężkich. Żadne z powyższych nie są stosowane w jednostkach pływających GOSiR.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 29.07.2011
Data udostępnienia informacji: 29.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.07.2011 10:37 Dodanie informacji Maciej Zaborski