Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i maszyn Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Gdynia, 30 grudnia 2011 r.
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Gdynia: Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i maszyn Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2011 r.  pod numerem: 349269 - 2011


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 342529 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i maszyn Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 09134100-8 - olej napędowy, 09132100-4 - benzyna bezołowiowa. 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych w postaci oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95, do samochodów służbowych, ciągników, oraz innych maszyn Zamawiającego. 3. Przewidywana, szacunkowa ilość dostawy dla wszystkich pojazdów i maszyn Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy wynosi: 6.210 litrów oleju napędowego, oraz 5.200 litrów benzyny bezołowiowej (Pb 95). 4. Paliwo powinno spełniać polskie normy oraz standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 roku Nr 221 poz. 1441). 5. Sprzedaż paliw odbywać będzie się w stacji(ach) paliw Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jedna stacja musi być położona w odległości w promieniu nie większym niż 2 (dwa) kilometry od siedziby Zamawiającego. 6. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany będzie do sprzedaży paliwa Zamawiającemu według obowiązującego u niego w dniu sprzedaży cennika cen detalicznych stacji paliw z zastosowaniem kwotowego upustu w wysokości wskazanej przez niego w umowie. 7. Zakupy paliwa dokonywane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. 8. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie bezgotówkowo przelewem na podstawie faktury vat, płatne w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia wydania faktury. 9. Ilość paliwa wskazana w ust. 3 jest ilością przewidywaną. Wskazane wartości zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania ilości paliwa w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 10. Zamawiający nie wyraża zgody na udział podwykonawców..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno Porządkowych Sanipor Sp. z o.o., ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 321076,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 63986,10
  • Oferta z najniższą ceną: 63986,10 / Oferta z najwyższą ceną: 63986,10
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust.1 pkt. 4 - w przeprowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie: w prowadzonych kolejno dwóch postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych i maszyn Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, nie złożono żadnej oferty. Pierwsze postępowanie o numerze sprawy 35/PN/2011 wszczęte zostało w dniu 02.12.2011 r. - ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.12.2011 r. pod numerem 316287-2011. Drugie postępowanie o numerze sprawy 36/PN/2011 wszczęte zostało w dniu 13.12.2011 r. - ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.12.2011 r. pod numerem 424064-2011. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 30.12.2011
Data udostępnienia informacji: 30.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2011 12:55 Dodanie informacji Maciej Zaborski