Dostawa narzędzi na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu

Ogłoszenie nr 500200543-N-2018 z dnia 22-08-2018 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa narzędzi na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak 
Numer ogłoszenia: 589422-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574. 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa narzędzi na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GCS.DZPI.2710.54.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44510000-8 narzędzia, 42652000-1 – ręczne narzędzia elektromechaniczne, 43830000-0 – narzędzia ręczne z napędem mechanicznym. 2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, kompletnych narzędzi na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu. 3. Szczegółowy wykaz rzeczowo - ilościowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru rodzaju i ilości produktów, o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ. 5. Zamawiający informuje, iż ilości przedmiotów wskazane w załącznik nr 7 do SIWZ są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 6. Podane w załączniku nr 7 do SIWZ nazwy narzędzi należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować własne narzędzia zgodnie ze swoją ofertą handlową (materiały, kolor) z zastrzeżeniem, że narzędzia te muszą być o standardzie, co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych w materiałach przetargowych. 7. Wszystkie narzędzia dostarczone przez Wykonawcę muszą być dopuszczone do obrotu i posiadać, określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (w tym zgodne z dyrektywami UE - posiadać oznaczenie CE) oraz narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 806) w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego. 8. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie. 9. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą: a) odnośnie produktów z pozycji 1-17 wymienionych w Formularzu specyfikacji cenowej, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, maksymalny termin realizacji zamówienia jaki może zaoferować w ofercie Wykonawca to 21 dni kalendarzowych, licząc od momentu złożenia zamówienia telefoniczne, potwierdzonego faksem lub mailem, b) odnośnie produktów z pozycji 18-168 wymienionych w Formularzu specyfikacji cenowej, maksymalny termin realizacji zamówienia jaki może zaoferować w ofercie Wykonawca to 10 dni kalendarzowych, licząc od momentu złożenia zamówienia telefoniczne, potwierdzonego faksem lub mailem, i dostarczone bezpośrednio do siedziby Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 08.00 a 15.00, 2) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru w czasie odbioru, Zamawiający nie odbierze wadliwej części dostarczonego towaru, w przypadku stwierdzenia po odbiorze postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie potwierdzone faksem lub mailem powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 3) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 48 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą partię towaru: a) od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 08.00 a 15.00 bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, b) w dni wolne od pracy w tym w sobotę i niedzielę oraz w pozostałych godzinach do uzgodnionego obiektu Zamawiającego. 4) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 5) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 6) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 2 do umowy, 7) Zamawiający każdorazowo dokona odbioru dostarczonej partii towaru. 10. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej (12 miesięcy) gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia wskazany w poz. 5,10-13,17-19,23-25,29, 61-68,78,85-88,91-102,104-105,107-113,115-121,123,127-128,131-133,135-142,149,152-168 Formularza specyfikacji cenowej, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii dostarczonego towaru, liczony od daty dostawy poszczególnych partii towaru. 11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na okres 2 lata (24 miesiące) gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia wskazany w poz. 6-9,42,50-56,69-77,83-84,150-151,Formularza specyfikacji cenowej, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii dostarczonego towaru, liczony od daty dostawy poszczególnych partii towaru. 12. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na okres 3 lata (36 miesiące) gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia wskazany w poz. 1-4,14-16, Formularza specyfikacji cenowej, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii dostarczonego towaru, liczony od daty dostawy poszczególnych partii towaru. 13. Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego przyporządkowania na dostarczonej fakturze asortymentu do liczby porządkowej ze Szczegółowego wykaz rzeczowo – ilościowego stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru umowy. 14. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 19. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 20. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w €. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 44510000-8
Dodatkowe kody CPV: 42652000-1, 43830000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT 104795.75 
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACHLiczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy: Metalzbyt - Hurt Sp. z o. o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Bardowskiego 2 
Kod pocztowy: 43-300 
Miejscowość: Bielsko - Biała 
Kraj/woj.: śląskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 115619.73 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 115619.73 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 115619.73 
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 22.08.2018
Data udostępnienia informacji: 22.08.2018