Dostawa medali odlewanych dla uczestników imprez sportowych w roku 2012

Gdynia dnia 21 lutego 2012 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Gdynia: Dostawa medali odlewanych dla uczestników imprez sportowych w roku 2012

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.02.2012 r. pod numerem: 41353 - 2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15346 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa medali odlewanych dla uczestników imprez sportowych w roku 2012.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 39298700-4 - trofea. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12.000 sztuk medali odlewanych wraz z tasiemką, wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 3. Medal musi spełniać poniższe parametry : 1) waga - 70 gr. +/- 5 gr., 2) tworzywo - cynk, 3) pokrycie galwaniczne: złoto, srebro, brąz, 4) kształt - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 4. Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy w formie graficznej wytyczne co do wyglądu medalu. Wykonawca na podstawie wytycznych wykona projekt medalu. 5. Medale będą zamawiane w różnych kształtach np. okrągłe, kwadratowe, przedstawiające różne formy. W ramach jednego zamówienia (projektu) wszystkie medale będą jednego koloru. 6. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 9 projektów (matryc) w ramach umowy. Zamawiający informuje, iż ilość medali oraz ilość projektów (matryc) jest ilością szacowaną (przewidywaną przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 7. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2) dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia mailem zapotrzebowania wraz z wytycznymi w wersji graficznej i dostarczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 800 a 1530, 3) Wykonawca zobowiązany jest przed realizacją dostawy uzgodnić z Zamawiającym prototyp medalu, 4) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia albo ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faxem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 5) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 5 dni od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 8:00 a 15:30, 6) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 7) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 8) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 9) w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wykonanie dodatkowej ilości medali już wykonanych w ramach nn. zamówienia, termin dostawy przedmiotu zamówienia realizowany będzie w ciągu jednego tygodnia od momentu złożenia mailem zapotrzebowania. 8. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar. 9. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.87.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Wiesław Kulej Odlewnictwo Eksport Import, ul. Korczaka 46, 42-100 Kłobuck, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101664,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 87822,00
  • Oferta z najniższą ceną: 85608,00 / Oferta z najwyższą ceną: 112176,00
Waluta: PLN.
Gdynia, dnia 07 lutego 2012 r.
L.dz. 464/2012
znak sprawy GOSIR.DZPI.2710.3.2012
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Dostawę medali odlewanych dla uczestników imprez sportowych w roku 2012"

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
•1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Magdalena Snopkiewicz, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Rewers, ul. Słowików 6/6, 41-940 Piekary Śląskie
98.154,00
2
Krzysztof Smus, D`ORO Metaloplastyka Grawerstwo, ul. Rzgowska 57, 93-008 Łódź
94.464,00
3
Agencja C4 Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 61-217, 01-031 Warszawa
112.176,00
4
Jerzy Domicz, Technika-Agrotechnika, ul. Pokrzywno 30, 61-315 Poznań
85.608,00
5
Wiesław Kulej, Odlewnictwo Export Import, ul. Korczaka 46, 42-100 Kłobuck
87.822,00
 
•2.       
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Jerzego Domicz, prowadzącego działalność pod nazwą Technika-Agrotechnika Jerzy Domicz z siedzibą w Poznaniu (61-315) przy ul. Pokrzywno 30, oferta nr 4. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. nie wykazał się spełnieniem warunku określonego przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy, tj. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia niezbędnego w celu prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia. 
 
Zamawiający w Rozdziale 5 ust. 2 pkt. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opisał sposób dokonania spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca musiał wykazać się należytym wykonaniem co najmniej jednego zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, tj. polegającego na dostawie wyrobów odlewanych za łączną kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 zł brutto (zamówienie mogło być realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego), wykonanego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie.
 
Zgodnie z Rozdziałem 6 ust.1 pkt. 1 lit b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobligowany był do złożenia wraz z ofertą wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), zawierający co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, polegające na dostawie wyrobów odlewanych za łączną kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 zł brutto (zamówienie mogło być realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane należycie.
 
Wykonawca załączył do oferty wykaz wykonanych dostaw (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), z którego nie wynika spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale 5 ust. 2 pkt. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca w wykazie wymienił cztery różne dostawy dla:
•1)   Urzędu Marszałkowskiego woj. Wlkp. w Poznaniu na kwotę 23.370,00 zł, realizowaną w terminie od 10.11.2011 r. do 15.12.2011 r.,
•2)   Wydawnictwa Miejskiego Posnania na kwotę 22.140,00 zł, realizowaną w terminie od 10.12.2011 r. do 05.01.2012 r.,
•3)   Związku Piłki Ręcznej w Polsce na kwotę 8.246,00 zł, realizowaną w terminie od 12.11.2011 r. do 05.12.2011 r.,
•4)   Octopus PUP Żołędziowska Lucyna na kwotę 12.915,00 zł, realizowaną w terminie od 15.11.2011 do 14.12.2011 r.
Żadna z podanych dostaw nie opiewa na kwotę co najmniej 30.000,00 zł brutto, poza tym z wykazu nie wynika czy dostawy dotyczyły wykonania wyrobów odlewanych. Ponadto Wykonawca nie załączył do oferty żadnych dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
 
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę w terminie do dnia 02 lutego 2012 r., do uzupełnienia brakujących dokumentów w postaci:
•1)      wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), zawierający co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, polegające na dostawie wyrobów odlewanych za łączną kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 zł brutto (zamówienie mogło być realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
•2)      dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane należycie.
 
Wykonawca, w wyznaczonym terminie przesłał Zamawiającemu dokumenty dotyczące nowych dostaw w postaci:
•1)   faktury z dnia 10.12.2010 r. na kwotę 45.750,00 zł, wystawionej przez Wykonawcę dla firmy Mondo Anna Skrzypczak, wraz z wyciągiem bankowym potwierdzającym wpływ środków na rachunek Wykonawcy,
•2)   faktury z dnia 01.12.2009 r. na kwotę 70.701,94 zł, wystawionej przez Wykonawcę dla firmy Self Company Group Kucharscy & Szcześniak Sp. j., wraz z wyciągiem bankowym potwierdzającym wpływ środków na rachunek Wykonawcy,
•3)   faktury z dnia 23.11.2010 r. na kwotę 62.620,48 zł, wystawionej przez Wykonawcę dla firmy Self Company Group Kucharscy & Szcześniak Sp. j., wraz z wyciągiem bankowym potwierdzającym wpływ środków na rachunek Wykonawcy,
•4)   referencji wystawionych dla Wykonawcy przez firmę Self Company Group Kucharscy & Szcześniak Sp. j.,
•5)   faktury z dnia 29.03.2011 r. na kwotę 45.999,29 zł, wystawionej przez Wykonawcę dla firmy Octopus PHUP Żołędziowska Lucyna, wraz z dowodem wpłaty z dnia 29.04.2011 r.
nie załączył natomiast dokumentu w postaci wykazu wykonanych dostaw według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
 
Podsumowując Wykonawca na wezwanie Zamawiającego uzupełnił jedynie część brakujących dokumentów w postaci potwierdzeń należytego wykonania dostaw.
 
Zgodnie z orzecznictwem KIO Zamawiający ma prawo tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, a to uprawnienie Zamawiający już zrealizował. Wobec powyższego Zamawiający nie może ponownie wezwać Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów w postaci wykazu wykonanych dostaw.
W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.
 
•3.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Wiesław Kulej, Odlewnictwo Export Import, ul. Korczaka 46, 42-100 Kłobuck
87.822,00
100
2
Krzysztof Smus, D`ORO Metaloplastyka Grawerstwo, ul. Rzgowska 57, 93-008 Łódź
94.464,00
92,97
3
Magdalena Snopkiewicz, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Rewers, ul. Słowików 6/6, 41-940 Piekary Śląskie
98.154,00
89,47
4
Agencja C4 Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 61-217, 01-031 Warszawa
112.176,00
78,29
 
•4.       
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę nr 5 złożoną przez Wiesława Kulej prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Odlewnictwo Export Import Wiesław Kulej z siedzibą w Kłobucku (42-100) przy ul. Korczaka 46.
Wybrana oferta spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów,  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 87.822,00 zł.
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przewidywany termin podpisania umowy 14 lutego 2012 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.02.2012
Data udostępnienia informacji: 07.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.02.2012 11:49 Dodanie informacji Maciej Zaborski
07.02.2012 12:45 Dodanie informacji Maciej Zaborski