Dostawa medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2018

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na
„Dostawę medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2018”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

1. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta
2. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Wiesława Kuleja prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wiesław Kulej Odlewnictwo Export-Import z siedzibą w Kłobucku  (42-100), ul. Korczaka 46. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert: 1) cena 60% = 60 punktów, 2) jakość medalu odlewanego 40% = 40 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 354 978,00 zł.
 
Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.
 
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 02 lutego 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 31.01.2018
Data udostępnienia informacji: 31.01.2018