Dostawa mebli wraz z montażem dla potrzeb przychodni lekarskiej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

         Gdynia, 17.04.2012 r.
 
Gdynia: Dostawa mebli wraz z montażem dla potrzeb przychodni lekarskiej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.04.2012 r. pod numerem: 86945 - 2012
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52567 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli wraz z montażem dla potrzeb przychodni lekarskiej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 33192000-2 - meble medyczne, 39130000-2 - meble biurowe, 39136000-4 - wieszaki na odzież, 39111100-4 - siedziska obrotowe, 39113100-8 fotele, 39132100-7 - szafy na akta, 39112000-0 - krzesła, 39121100-7 - biurka, 39143310-2 - stoliki, , 39143121-0 - garderoby, 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem dla potrzeb przychodni lekarskiej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na podstawie i zgodnie z nn. SIWZ, Specyfikacją Wyposażenia Przychodni stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ oraz Rysunkami do Specyfikacji Wyposażenia Przychodni stanowiącymi załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć i zamontować: 1) biurko lekarskie o wymiarach 1200x600x750 - 5 sztuk; 2) jednodrzwiowa szafa medyczna szklana o wymiarach 510x450x2000 - 4 sztuki; 3) leżanka medyczna o wymiarach 500x1850x560 mm - 4 sztuki; 4) parawan medyczny o wymiarach 1000x1700 mm - 4 sztuki; 5) asystor (stolik z szufladami) o wymiarach 460x340x750 - 2 sztuki; 6) taboret obrotowy medyczny - 4 sztuki; 7) krzesło twarde - 7 sztuk; 8) fotel obrotowy - 7 sztuk; 9) jednodrzwiowa szafa lekarska/biurowa o wymiarach 510x450x2000 - 3 sztuki; 10) wieszak ubraniowy ścienny, metalowy trzy zawieszkowy o wymiarze 210 cm - 4 sztuki, 11) wieszak ubraniowy stojący o wysokości 170 cm - 1 sztuka; 12) szafka medyczna wisząca o wymiarach 900x300x600 - 1 sztuka; 13) szafka zlewozmywaka o wymiarach 800x600x850 - obudowa indywidualna w oparciu o system aluminium - 1 sztuka; 14) blat śniadaniowy wraz z szafką wiszącą - zabudowa indywidualna - 1 komplet; 15) szafki BHP dwudzielne o wymiarach 360x560x1800 - o indywidualnej zabudowie wnękowej dla uzyskania 5 szafek dwudzielnych o wysokości 180 cm - 1 komplet; 16) szafa gospodarcza na sprzęt porządkowy o wymiarach 600x500x1800 mm - 1 sztuka; 17) lada rejestracji z zamykanymi szafkami kartotekowymi i szufladami o wymiarach 250x40x100 - zabudowa indywidualna - 1 sztuka; 18) krzesła do poczekalni (3-siedziska) - 2 sztuki; 19) krzesła do poczekalni (4-siedziska) - 1 sztuka; 20) stolik o wymiarach 400x400x500 - 2 sztuki; 21) szafa zamykana o wymiarach 420x800x2050 - 2 sztuki; 22) szafka kartotekowa do kopert i kart pacjentów o wymiarze 620x580x1288 - 1 sztuka; 23) szafka kartotekowa do kopert i kart pacjentów o wymiarze 360x580x1288 - 1 sztuka; 24) regał biurowy o wymiarach 800x400x1800 - 1 sztuka; 25) szafa ubraniowa o wymiarach 600x400x1800 - 1 sztuka; 26) lustro o zeszlifowanych krawędziach o wymiarach 600x600 - 2 sztuki; 27) automatyczny dozownik mydła o pojemności 0,5 litra - 8 sztuk; 28) podajnik na ręczniki papierowe o pojemności 250-400 listków - 8 sztuk; 29) podajnik na papier toaletowy o rozmiarze papieru roli 18-23 cm - 2 sztuki; 30) chłodziarka 180 litrowa o wymiarze 885x600x600 - 2 sztuki; 31) kosz na śmieci o pojemności 5 litrów - 8 sztuk. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób montażu zawierają załączniki nr 6 i 7 do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę przewoźnikowi. 6. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 7. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać pomieszczenia przychodni lekarskiej w celu montażu w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę rozpoczęcia prac montażowych. 8. Po przekazaniu pomieszczeń przychodni lekarskiej, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren montażu. 9. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac montażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu montażu. 10. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania umowy ponosić będzie Wykonawca. 11. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu montażu w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 12. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia za pomocą podwykonawców. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonywany przedmiot umowy przez podwykonawców. 13. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 1 roku licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. 14. Wykonawca winien dokonać wizji terenu dostawy i montażu przedmiotu zamówienia. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji terenu na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie określonym przez Zamawiającego. Wizja terenu dokonana zostanie przy udziale upoważnionej osoby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o dokonaniu wizji terenu. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 17. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.20.00-2, 39.13.00.00-2, 39.13.60.00-4, 39.11.11.00-4, 39.11.31.00-8, 39.13.21.00-7, 39.11.20.00-0, 39.12.11.00-7, 39.14.33.10-2, 39.14.31.21-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Alicja Brzozowska i Leszek Brzozowski ALBA PPHU Alicja Brzozowska, ul. Kostrzyńska 20/1, 61-042 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 155798,27 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 49189,89
  • Oferta z najniższą ceną: 49189,89 / Oferta z najwyższą ceną: 61671,96
  • Waluta: PLN.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 17.04.2012
Data udostępnienia informacji: 17.04.2012
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.04.2012 14:05 Dodanie informacji Maciej Zaborski
17.04.2012 14:04 Dodanie informacji Maciej Zaborski